Pasen

 

 

“Rings a Bell?”

Gaat er een belletje rinkelen? Gaat er een licht branden?
Allemaal symbolische vragen naar doorbraak van inzicht, bewustwording en ontwaken.

Grote klokken roepen op tot collectief inzicht en wakker worden: tijd om naar de “Kerk” te gaan. De Kerk te verstaan als de nieuwe wereld, een gemeenschap en samenleving die gericht is op bewustzijn en de realisatie van Eenheid.
Wanneer met Kerstmis het Licht geboren wordt in ons Hart, is Pasen het symbolisch moment van het doordrongen zijn van dat Licht en het belang van de expressie daarvan.

De feestelijke gele ‘Paasklokken’ (Licht) met vleugels vanuit hogere dimensies roepen op tot bevrijding. Het is het vreugdevol inluiden van de Nieuwe tijd. De kiem is Kerstmis en met Pasen wordt het ei gelegd, vandaar de Paaseieren.

Maar, het ontwaken – de ‘Awakening’- alleen is niet genoeg! Dan begint het uitbroeden, de zelf-integratie, om uiteindelijk ‘Verlicht’ naar buiten te komen en het Licht de wereld in te dragen met Pinksteren. Zonder integratie geen ‘openbaring’ vanaf Pinksteren. De Paaseieren worden ons niet in de schoot gelegd, we moeten ze zoeken.

M.a.w. ontwaken is niet genoeg. Er is werk aan de winkel. We moeten de kracht ontwikkelen om de schaal van ons ei te doorbreken en vanaf Pinksteren definitief een nieuwe dimensie, een ‘Nieuwe Hemel en Aarde’ binnen te treden.
Absoluut noodzakelijk is het ontwikkelen van onkreukbaarheid, morele zuiverheid, on-omkoopbaarheid, zowel innerlijk als uiterlijk in alle aspecten van ons leven.

Zonder emotionele intelligentie, geen nieuwe wereld. Geen nieuwe wereld in de oude ‘immorele zakken’.

Maar, het ontwaken – de ‘Awakening’- alleen is niet genoeg! Dan begint het uitbroeden, de zelf-integratie, om uiteindelijk ‘Verlicht’ naar buiten te komen en het Licht de wereld in te dragen met Pinksteren. Zonder integratie geen ‘openbaring’ vanaf Pinksteren. De Paaseieren worden ons niet in de schoot gelegd, we moeten ze zoeken.

M.a.w. ontwaken is niet genoeg. Er is werk aan de winkel. We moeten de kracht ontwikkelen om de schaal van ons ei te doorbreken en vanaf Pinksteren definitief een nieuwe dimensie, een ‘Nieuwe Hemel en Aarde’ binnen te treden.
Absoluut noodzakelijk is het ontwikkelen van onkreukbaarheid, morele zuiverheid, on-omkoopbaarheid, zowel innerlijk als uiterlijk in alle aspecten van ons leven.

Zonder emotionele intelligentie, geen nieuwe wereld. Geen nieuwe wereld in de oude ‘immorele zakken’.

Wat hebben we nodig?

Kennis, begrip en demonstratie van ‘Dharma en kosmische morele principes’.
Dan brengen de paaseieren nieuw leven en breken ze open in een nieuw Licht. De klokken hebben dan niet voor niets geluid en een vreugdevolle toekomst is dan gegarandeerd!

Ga je mee op pad? Enjoy, Enjoy, Enjoy

Meer info over de opleiding NLP, Dharma en bewustzijn.

Dit traject start op 23 oktober 2023.

Arcturus : Centrum voor DHARMA en NLP

 

 

We leven in tijden van radicale verandering en vernieuwing. Tijden die noodzaken tot radicale heroriëntering.

Deze evolutie kan alleen verder in de ‘goede richting’ mits een juist inzicht in wat collectief zowel als individueel ‘goede richting’ betekent.

Voor we het echter weten, komen we terecht in een moeras van religieuze, ideologische en politieke betekenissen, visies en associaties die in deze tijd alleen maar verwarring brengen met gevaar tot toenemende polarisatie.

 

In de oudste yoga teksten vinden we raad over hoe de ‘Goede Richting’ te definiëren.

De oude hogere Tantra verschaft ons namelijk een concept: ‘het begrip DHARMA’. Dit concept is vrij van al die associaties, is spiritueel maar niet religieus met het accent op morele ontwikkeling en intelligentie.

Vanuit Tantrisch perspectief komen we nu in de tijd van de terugkeer van de Dharma. De tijd van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.

DHARMA betekent oorspronkelijk ‘essentiële karakteristiek’, dat waardoor iets is/wordt wat het is, en de voorwaarden tot de realisatie daarvan.

 

Wat is het Dharma van de mens? De mens heeft een ziel, een uniek deelhologram van de Bron, God of van Al Wat Is. Het impliceert het vermogen tot Zelf- of Godsrealisatie, tot hoger (kosmisch-) bewustzijn, tot Christusbewustzijn. Het is de essentie van onszelf en vraagt om de realisatie en demonstratie daarvan in ons denken doen en laten, mee gebaseerd op het doordrongen zijn van het besef dat ‘All is Energy and Awareness, Matter is just only effect, never the Cause’.

De mens krijgt de mogelijkheid om al dan niet voor die realisatie te kiezen, om God a.h.w. al dan niet de rug toe te keren.

DHARMA is het bewust volgen en realiseren van onze essentie.

 

ADHARMA is dan de afwijzing, negeren, deconnecteren van die essentie, kiezen voor ‘robotisering’ en Transhumanisme, het vernietigen van wat ons tot Mens maakt. Het verworden tot een geprogrammeerde ‘some-body’ in plaats van de ondersteuning tot het worden tot een ‘Some-One’.

We zouden Dharma ook kunnen vertalen als het al dan niet kiezen voor een hogere vorm van ‘Ecologie’ met het bewustzijn van de Eenheid van alles.

Alleen is dit begrip ‘ecologie’ te verbonden met materialistische politieke en wetenschappelijke ideologieën op zeer diverse terreinen, gezeteld in de MIND en daardoor vanuit spiritueel perspectief niet bruikbaar en in veel gevallen zelfs een expressie van Adharma.

 

De zetel van de DHARMA is niet de ‘Mind’ maar ons HART, ons vermogen tot Liefde, Vrijheid, Vrede, Vreugde, Zelfzijn,…eerst ìn onszelf en vandaaruit in relatie met anderen en het andere.

DHARMA wordt soms ook vertaald als ‘WET, KOSMISCHE WET’.

M.a.w. de realisatie van ons Dharma is een Kosmische wet. Het volgen van die wet leidt tot heling, bevrijding en groei in liefde en harmonie zowel innerlijk in de relatie met onszelf, als in de relaties met de wereld rondom ons. Het is de weg naar de ultieme genezing op individueel, collectief en planetair vlak. DHARMA integreert.

 

ADHARMA is de weg van devolutie, afscheiding, corruptie, verzieking en ondergang, de weg van isolatie (ieder in zijn/haar eigen kot), angst, controle, manipulatie en onderdrukking.

ADHARMA fragmenteert.

De realisatie van de DHARMA echter (l AM ONE, WE ARE ONE) is verbonden met een reeks morele principes (geen regels of geboden!), die de noodzakelijke voorwaarden zijn om tot dat bewustzijn te komen en in de praktijk te demonstreren, door te leven en te communiceren vanuit Eenheid en verbinding.

Het zijn voorwaarden tot MORELE ONKREUKBAARHEID, de noodzakelijke basis voor authentieke spirituele ontplooiing, individueel zowel als collectief.

 

In dit kader is het doel van NLP niet alleen maar optimale communicatie, maar via die communicatie  tot een beter begrip en demonstratie van de Dharma te komen.

 

Zo word je nog meer de vertegenwoordiger en voorloper van een Nieuwe Wereld en Tijd, op weg naar een samenleving gebaseerd op Dharma, op Eenheid, terug in verbinding met heel de kosmos, de Bron, God, Hoger Bewustzijn, Vrijheid, Liefde,…

NLP wordt de structuur van de weg naar Hogere ontwikkeling, van de Dharma.

Alle trainingen bij Arcturus zijn gericht op die groei in Hart , Liefde, Vrijheid, Christusbewustzijn, Eenheid…op de essentie van wie we zijn.

Elke cursus en workshop is een expressie van Dharma.

 

ARCTURUS: CENTRUM voor DHARMA en NLP.

 

We nodigen je graag uit om ons vernieuwde aanbod te ontdekken op www.arcturus.be

 

 

Arcturus een centrum vanuit het Hart en voor het Hart, Vrijheid en Soevereiniteit

 

 

Net zoals met Kerstmis staan ook nu weer twee mogelijke werkelijkheden tegenover mekaar. Met Kerstmis stond de kribbe tegenover de kerstman, nu met Pasen de verrijzenis van het Licht tegenover de paashaas.

En elke keer staan we voor dezelfde keuze. Kiezen we voor Licht en Transformatie, voor Liefde en het Hart, of voor een materialistische visie op onszelf en de wereld, gebaseerd op externe veiligheid en angst.

Met Pasen kunnen we Christusbewustzijn op de troon in ons hart plaatsen, in de authentieke veiligheid van de verbinding met hoger bewustzijn, met het Goddelijke in ons hart, of we kunnen kiezen voor de haas, bij uitstek het symbool voor angst.

Kiezen we voor vrije ontwikkeling in een open natuurlijke omgeving in harmonie met het universum, of voor voor de pseudo-veiligheid van een leven onder volledige externe sturing, controle en afhankelijkheid van artificiële intelligentie?

In connectie met onze soevereiniteit zetten we het Christusbewustzijn op de troon. We worden de ‘doden’ die ‘opstaan’ (onbewust meedraaiend in de global narrative, de matrix) m.a.w. wakker wordend uit afhankelijkheid en slavernij in herstel van Authenticiteit, Vrijheid, Liefde en Soevereiniteit.

De keuze in nu dringender dan ooit!

De missie van Arcturus is via opleidingen, workshops en coaching maximale ondersteuning en begeleiding te bieden in de ontwikkeling van Christusbewustzijn, van het Hart, van Liefde

Arcturus is niet alleen een NLP-centrum, maar een Centrum voor het Hart en dat realiseren we door o.a. op bewustzijnsontwikkeling gerichte NLP-opleidingen en aanverwante workshops.

Arcturus is een centrum voor een nieuwe tijd, een nieuwe gemeenschap, een nieuwe wereld, de wereld van het Hart.

Halloween

Smiling pumpkin download

 

Binnenkort is het Halloween, oorspronkelijk het christelijk feest van Allerzielen.

 

Net zoals Kerstmis omgevormd is geraakt als een puur materialistisch georiënteerd feest van de Kerstman, is Allerzielen ontdaan van de spirituele dimensie.

Kerstmis verwees, via de geboorte van Christus als symbool, naar de geboorte van het Licht en de Liefde in ons hart, een geboorte die uiteindelijk leidt tot de verrijzenis in het Licht met Pasen.

 

Allerzielen was het feest van de Ziel die na de dood -het loslaten van het lichaam- naar het Licht gaat, volledig terug opgenomen in Universeel Bewustzijn, in Gods Liefde. We kunnen het ook begrijpen als de affirmatie van het feit dat we onsterfelijk zijn op dieper bewustzijnsniveau en dat alleen het lichaam sterfelijk is. In die zin was Allerzielen een uitnodiging tot het loslaten van de angst voor de dood.

 

In de oppervlakkige verdraaide betekenis van de symboliek van Halloween, wordt het een feest van de angst en de dood, van de immoraliteit ipv de spirituele moraliteit, een demonstratie van ons verlies van connectie met hoger bewustzijn, dat alleen een expressie kan zijn van Licht en Liefde. In die zin is Halloween de viering van het verlies van het Licht in onszelf en affirmeren we in commerciële oppervlakkigheid alleen maar ‘ontzieling’, dood en angst.

Het is de viering van de illusie en de omkering van de waarheid. Dit is niet zo onschuldig, want dat waar we ons op richten (vieren), wordt waar!

Het wordt een ‘Gothic’ ‘feest’. Ook hier is er een symbolische omkering en ontkenning van onze diepere werkelijkheid (over brainwash gesproken!).

De Gotiek is de affirmatie van het Licht. Meer speciaal zelfs van het violette licht. De kleur van de hoogste chakra. ‘Gothic’ daarentegen heeft zwart en rood als de belangrijkste kleuren, de eerste chakra en lager.

Door die symbolische verdraaiingen beginnen we te vieren wat we moeten leren te vermijden. We vieren devolutie ipv evolutie, verlies van awareness  en bewustzijnsvernauwing, ipv groei naar Eenheid en Universeel Bewustzijn. Allerzielen wordt via de symboliek van Halloween het feest van de dood, de angst, de pijn, de schaamte, de woede, het verlies, de haat, de jaloersheid, de zielloosheid, verdeeldheid ipv een affirmatie van de uiteindelijke Vreugde Eenheid en Liefde. Het is verworden tot het feest van de doden die de doden begraven.

 

De meesten zijn zich niet bewust van de geestelijke en morele impact van dat soort symboliek op het leven de de kwaliteit van ons bewustzijn.

Het is niet voor niets dat over heel de wereld, doorheen heel de geschiedenis, dat soort onwetendheid beschouwd wordt als de grootste plaag der mensheid.

 

Dit wil niet zeggen: vier geen Halloween! Maar, maak er een ėcht feest van.

Hoe? Door de symbolen bewust een betekenis van Licht en Liede te geven.

Speel niet de boze heks maar de gelukbrengende fee, de witte magiër ipv de zwarte, de Gandalf ipv de Saruman, de elf ipv de trol, de schoonheid ipv de lelijkheid, de bevrijding van het gebonden zijn aan de ‘ring van macht’, enz…

Zo wordt het een feest van de ‘vernietiging van de ring’.  Tolkien Symboliek die veel verder rijkt dan alleen maar het verhaal. Brandend actueel in onze tijd en dat voor veel mensen een herkenbaar aanknopingspunt kan geven om op een creatieve manier van het feest van Halloween een feest van Licht en Bevrijding te maken. Een feest van de belofte van onze uiteindelijke soevereiniteit, voor een groot deel dezelfde symbolen, maar dan juist gebruikt.

Een ‘Gotisch feest’ dat oprekt naar het licht in heldere kleuren met accent op violet.

Een feest dat niet verwijst naar ‘de hel’ maar naar de ‘hemel’. Een feest van vreugde en verbeelding.

De keuze is aan elk van ons. Wat is je intentie, de duisternis of het Licht? So, follow your Heart, …in full awareness.

De Revolutionair vanuit het Hart. Een toekomstig Nieuw Normaal?

Wanneer we de vergelijking trekken met de evolutie van gezondheid op individueel niveau met gezondheid van de mensheid, zouden we het volgende kunnen concluderen:

Een overgevoeligheid voor infecties wijst op problemen met ons immuunsysteem. Naast adequate geneeskundige begeleiding vraagt definitieve genezing in veel gevallen een verandering van leefwijze (door bijvoorbeeld het volgen van een dieet) en een verandering van denken door het aanpakken van onderliggende trauma’s, overtuigingssystemen en emotionele blokkades, die het immuunsysteem onder stress zetten of soms geheel of gedeeltelijk ondermijnen. Een verzwakt immuunsysteem ondermijnt ook onze daadkracht, draagkracht, zelfstandigheid, autonomie en vergroot onze afhankelijkheid van de omgeving.

Die omgeving is niet alleen een individuele – maar vooral een collectieve creatie.

Vanuit het perspectief van het collectief kunnen we – naar analogie met het individuele – zeggen dat op dit ogenblik het immuniteitssysteem van de mensheid te wensen overlaat. Daardoor wordt een pandemie mogelijk, een besmetting van de mensheid.

Net zoals niet-ondersteunende overtuigingen, emotionele blokkades, omgevings-issues onze gezondheid corrumperen, kan hetzelfde gezegd worden van de mensheid als geheel.

Om een collectieve gezondheid te realiseren – wat het nieuwe normaal zou moeten vertegenwoordigen – moeten we, net zoals op individueel niveau, t.a.v. onderliggende stressfactoren, zowel wat betreft ‘interne organisatie’ van ons collectief zelfbeeld en de wijze waarop we met de omgeving omgaan, leren open staan voor een soms radicale transformatie van ons collectief denken doen en laten. Een transformatie die in haar resultaat meer en meer gezondheid en levensvervulling ondersteunt voor al wat leeft op onze planeet, niet alleen de mens.

Alle aspecten van onze relatie met al wat ons omgeeft, dienen onder de loep genomen te worden. Onze huidige collectieve situatie dwingt ons daartoe.

We worden uitgenodigd van op een nieuw niveau van bewustzijn een vorm van ‘natuurlijk leven’ te ontwikkelen. Dit is geen uitnodiging tot regressie en primitivisme, maar een creatieve uitnodiging om met behulp van huidige reeds voorhanden zijnde technologie en wetenschap een planetaire maatschappij te ontwikkelen in harmonie met universele/kosmische krachtlijnen en principes die fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid en vervulling ondersteunen, zowel individueel als dus collectief.

 

Wat zijn daarin mogelijk belangrijke aanknopingspunten:

 1. Technologie.

Het gebruik en verdere ontwikkeling van artificiële intelligentie zodat die een basis kan worden voor grotere vrijheid, creativiteit, authenticiteit, i.p.v. een technologie waar we onze controle aan afgeven, onze vrijheid aan opofferen, onze bewustzijnsontwikkeling mee saboteren, ons door laten programmeren door ons een visie op de realiteit in te laten prenten. Een visie die geen enkele connectie meer heeft met ons eigen innerlijk weten en zijn.  De vermindering van corruptie, startend op niveau van globale productie van de technologie kan leiden tot een complete systeemverandering met een spiritueel perspectief. Zo krijgen we een technologie die vervulling, geluk, bewustzijn ondersteunt en stimuleert i.p.v. blokkeert.

 

 1. Opvoeding en onderwijs.

De transformatie van de opvoeding op alle niveaus, zodat ze de basis vormt voor creatief en spiritueel functioneren in het zich aankondigende kwantum-tijdperk. Zeer belangrijk daarin is dat de relatie ouders-kind(eren) geheeld wordt. Dit betekent o.a. dat ouders in eerste instantie de tijd en ruimte krijgen samen te zijn met de kinderen. Dit geeft terug mogelijkheden de familie als fundamentele ‘ontmoeting’-cel van de maatschappij te ondersteunen en te helen. Het is de maatschappelijke heling op ‘celniveau’.

 

 1. Geneeskunde.

Transformatie van de medische sector die een einde maakt aan farmaceutisch corporatisme, en vooral iedereen gelijkwaardige toegang geeft tot die vorm van geneeskunde die hij/zij nodig heeft. Er bestaat a priori geen beste vorm van genezing. Elke vorm heeft haar eigen terrein en niveau van impact. Wat is dan de beste geneeswijze? Deze die de patiënt geneest.

Dit vereist maximale vrijheid in de keuze en ontwikkeling van alle vormen van genezing i.p.v. het autoritair opleggen van één benadering als algemeen geldig. Waar gezonde keuzemogelijkheid verdwijnt, stopt de vrijheid, de belangrijkste voorwaarde tot genezing en gezondheid op alle niveaus van wie wij zijn.

 

 1. Politiek.

De laatste 200 jaar zijn we er nog nergens in gelukt echte democratie te demonstreren. Politiek en economie moeten als twee fundamenteel verschillende perspectieven t.a.v. onze collectieve noden terug van elkaar losgekoppeld worden. Als politiek een verlengstuk wordt van economische imperatieven, is het risico op politieke corruptie niet ver af.  In functie van de noodzakelijke transformatie zullen we stap voor stap de functie, positie en macht van de economie en daarin vooral het bankwezen onder de loep moeten nemen.

Het is logisch dat een vernieuwd regeringssysteem naar de toekomst toe een transformatie vereist van alles wat met opvoeding, scholing, vorming en genezing te maken heeft.

 

 1. Stimuleren van authenticiteit i.p.v. conformisme.

Hypernormalisatie met zijn extreme aanpassingsdruk zal moeten losgelaten worden en het accent verschoven worden naar het stimuleren van vrijheid, uniek zijn, authenticiteit, … .

Dat vereist een transformatie van de media in het verleggen van het accent op negativiteit en probleemgerichtheid naar positiviteit en doelgerichtheid. Het brengen van informatie op zo’n manier dat ze verenigend i.p.v. polariserend werkt, dat ze ontmoeting i.p.v. afgescheidenheid beoogt, liefde i.p.v. angst genereert, vrijheid, creativiteit, kunst en schoonheid centraal stelt, i.p.v. destructie en onheil… .

 

 

De vernieuwde maatschappij zal er een zijn waar muziek, dans, kunst, cultuur in het algemeen centraal zullen staan als een demonstratie – zowel als stimulering van – collectieve vrijheid, authenticiteit, schoonheid, harmonie, bewustzijn…kortom: het Hart, Liefde, Eenheid,… Christusbewustzijn.

In het algemeen betekent dit het definitief loslaten van het puur corrumperend materialistisch perspectief in een collectieve radicale keuze voor spiritualiteit en bewustzijnsontwikkeling in alle aspecten van ons collectief en individueel leven, een absoluut radicale keuze voor het Hart.

Al die fundamentele en noodzakelijke veranderingen en transformaties zijn alleen maar mogelijk via een adequate, bewuste, ecologisch verantwoorde communicatie.

Zulk een communicatie moeten we leren en krijgen we niet cadeau.

Training in NLP – ‘Neuro Linguistic Programming ’- is één van de beste, meest effectieve wegen die ons kan helpen in het winnen van meesterschap over de communicatie vanuit het Hart en ons helpt in de daarvoor noodzakelijke bewustwording en groei.

Een groei in een diepere relatie met onszelf, en van daaruit, met anderen en het andere.

Pas in de mate dat we die ontwikkeling toelaten, worden we deel van de collectieve oplossing en transformatie en stoppen we deel te zijn van en een expressie van de collectieve malaise.

NLP training kan ons helpen een stap te zetten in het worden van een ‘nieuwe wereldburger’ in een ‘Nieuw Normaal’, het Normaal van het ‘Hart’.

Het Normaal van het Hart, is het leven en communiceren in een steeds grotere groei in Liefde, Eenheid en Bewustwording.

De juist gevormde NLP-er wordt zo een revolutionair van het Hart!

 

Eric Schneider

Arcturus training & coaching

Waar of niet waar?

Uitnodiging tot verenigende communicatie

We leven in verwarrende tijden, tijden waarin het niet altijd duidelijk is ‘wat waar of niet waar is’, ‘waarop we ons moeten richten en waarop niet’, ‘wat genezend werkt en wat niet’, enz… . Dat alles gaat samen met angst, voor velen vooral veroorzaakt door omgevingsdruk.

 

Deze leidt tot polarisatie, vervreemding, conflict (zowel innerlijk als uiterlijk) en tot een communicatie die de polarisatie weer in de hand werkt. Een vicieuze cirkel.

 

Alle heling, genezing, groei begint bij de juiste communicatie. Om tot een helende uitwisseling te komen dienen een aantal voorwaarden vervuld te worden.Een goede communicatie is een win-win dialoog. Niet ‘wie heeft er gelijk’ maar ‘wat verenigt ons’ ondanks de verschillen?

 

Win-Loose polariseert, Win-Win verenigt!

 

Verenigende dialoog leidt tot Eenheid, leidt ons naar het Hart. Het is een uitdrukking van respect, openheid, liefde en helpt ons mekaar te ondersteunen in het vinden van de weg naar mekaar, naar onszelf en naar de ontdekking van een leven van vervulling, vrijheid, authenticiteit en soevereiniteit. Allemaal belangrijke waarden die onze wereld en wij allemaal nodig hebben, niet in theorie maar in doorleefde ecologisch verantwoorde actie en communicatie. Het meest revolutionaire dat we nu kunnen leren is die houding voor te leven. Er een wandelend voorbeeld van zijn.

 

Niemand kan volledig de waarheid in pacht hebben en niemand is in staat volledig fout te zijn. We beschikken allemaal over een deeltje van de puzzel en pas door onze puzzelstukjes samen te leggen kan de volledige waarheid zich openbaren. Pas door ze samen te leggen, kunnen we bewust worden van dat waarin we het bij het rechte eind hebben en dat wat we moeten leren loslaten.

 

Zo leidt helende dialoog naar dieper begrijpen, dieper bewustzijn en is het een weg naar doorleefde liefde, een uitgroeien boven de angst, een aanwezig zijn in en vanuit ons Hart! Zulke ontwikkeling gebeurt niet vanzelf, maar is een bewuste keuze.

 

De keuze tussen wat ons motiveert:

 

 • Angst of liefde
 • Polarisatie of eenheid
 • Macht of gelijkwaardigheid
 • Censuur, onderdrukking of openheid
 • Slachtofferbewustzijn of authenticiteit en soevereiniteit
 • De matrix of zelfbepaling
 • Gestuurd worden of zelfsturing
 • Vervreemding of ontmoeting
 • Leven of geleefd worden
 • Afstand of omarming
 • Allemaal variaties op hetzelfde thema

 

Om al die redenen zeg ik in elke opleiding dat de bedoeling van de training niet alleen maar is de NLP goed onder de knie te krijgen, maar dat de NLP- training je helpt een vrijer, liefdevoller, meedogender mens te worden. Een mens die door NLP geleerd heeft een leven te leiden dat meer en meer vervullend en bevrijdend is.

 

NLP is tot nu toe nog steeds een van de beste methodes in het leren ontwikkelen van de juiste dialoog met anderen en met jezelf. NLP is de ideale tool om in onze tijd te leren in plaats van deel te zijn van het probleem, deel te worden van de oplossing, namelijk leven vanuit je Hart!

 

 

Eric Schneider

 

Podcast met Eric Schneider

De man of vrouw van betekenis.

Benedikte Demeestere in gesprek met Eric Schneider.

Beluister hier de Podcast. Veel luisterplezier.

 

Voor welke toekomst kies jij?

Tweeduizend jaar geleden, pratend over het fameuze ‘einde der tijden’, zei Christus dat de Waarheid ons zàl bevrijden. Iedereen kent die uitspraak.

 

 

En wat betekent ze precies?

Eerst en vooral belangrijk is dat Hij spreekt over de toekomst. Er komt een tijd dat de Waarheid ons zàl bevrijden. Die tijd is nu.

 

In het kader van kosmische cycli leven we nu in het einde der tijden, het samenkomen van het einde van verschillende cycli tegelijkertijd. Een daarvan is een cyclus van 25000 jaar, een tweede die van het tijdperk van de Vis. Het tijdperk van de Vis gaat over in een nieuwe cyclus of kosmische dag, nl. die van de Waterman of Aquarius. De overgang vraagt een clean-up van het oude, het negatieve achterlatend, het positieve meenemend in de nieuwe tijd, en dit zowel op een individueel als op een collectief niveau tegelijkertijd.

 

De clean-up

Dit betekent het bewustworden van het onderscheid tussen leugen – negativiteit – angst en waarheid –  positiviteit – Liefde zowel in onszelf als individu als op collectief vlak.

Een goeie metafoor zijn de presidentsverkiezingen. Het gaat niet over Trump noch over Biden. Dat is het niveau van de polarisatie. De derde- of metapositie die de twee verenigt is de vraag ‘wat is waar’, ‘wat is leugen’. Authentieke waarheid dwingt tot bewustzijn en is steeds een expressie van Liefde, positiviteit, authenticiteit en vrijheid. Waarheid komt alles en iedereen ten goede en is steeds een expressie van Eenheid en verbondenheid. Is dat niet het geval, dan is het een leugen, hoe ‘waar’ die ook mag lijken. Omdat veel waarheid een leugen lijkt en veel leugens paraderen als waarheid eist het een ontwikkeling van bewustzijn om tot de juiste herkenning te komen.

 

Keuzes maken

De volgende maanden zullen we er allemaal zowel individueel als collectief op uitgedaagd worden. Allemaal zullen we gedwongen worden de keuze te maken, de keuze voor Liefde en Vrijheid of die voor angst en macht met de daarbij komende corruptie en bewustzijnsvernauwing.

Kiezen we voor het Hart of niet? Dit zowel tav onze eigen ‘stuff’, als tav het collectieve gebeuren.  Een groei in bewustzijn is een groei in waarheid, liefde en vrijheid, niet meer of niet minder. Het is het loskomen uit onze geprogrammeerde angst, het vrij worden en overstijgen van de 3D matrix waarmee we vergroeid zijn, het onder ogen zien en transformeren van al onze angst (emotioneel, energetisch, mentaal, materieel, spiritueel). Een hele uitdaging!

Door angst zetten we onze persoonlijke ontwikkeling in ‘lockdown’. Daardoor wordt de collectieve lockdown mogelijk en geaccepteerd. Die collectieve maatregels zijn alleen mogelijk omdat we onze vrijheid en verantwoordelijkheid opgeven voor een externe veiligheid. De collectieve lockdown is -niet meer of niet minder- de weerspiegeling van de angst van de groep. Zonder die angst zijn de maatregelen zoals ze nu genomen worden, niet mogelijk.

 

De sleutel is en blijft de vraag: ‘Wat is De Waarheid, wat is de leugen?’

 

Die vraag dwingt tot bewustwording, die bewustwording die de juiste keuze mogelijk maakt. Het Hart laat zich niet vangen in een pro/contra gepolariseerde discussie. Het Hart gaat voor wat Waar is en dat is eerst en vooral een ‘intuïtief’ in plaats van een rationeel/emotioneel proces.

Een proces dat altijd begint op individueel niveau. Dus, we moeten niet beschuldigend naar het beleid wijzen, want dat laat alleen maar zien waar we collectief voor kiezen: het opgeven van onze vrijheid, het kiezen voor hartvochtigheid in plaats van voor Liefde, mededogen, vrijheid, kortom het Hart.

 

De enige manier om daar verandering in te brengen, is dat we allemaal op individueel niveau voor het Hart kiezen, onze eigen intuïtieve waarheid onderzoeken en de moed opbrengen daar voor uit te komen in het volste respect voor ieders waarheid. Dan wordt een nieuwe respectvolle collectieve realiteit mogelijk en stappen we uit de matrix het nieuwe tijdperk in, van de slavernij in de Liefde en Vrijheid, in een leven gebaseerd op een groei in Waarheid, de illusie steeds verder achter ons latend, individueel en collectief….

 

Voor welke toekomst kies jij?

 

Eric Schneider

Hoe kunnen we angst overwinnen?

Kiezen voor je Hart – De Stem van de Stilte.

 

 

Momenteel leven we in een periode van extreme polarisatie. Dit is steeds een voorloper van een fundamentele verandering zowel op individueel niveau als op collectief vlak.

Verandering gaat ook steeds samen met verwarring, chaotische periodes, desoriëntatie, enz… Het licht aan het einde van de tunnel komt pas wanneer we -zowel individueel als collectief- de moed ontwikkelen de onzekerheid te accepteren en uit de angst te blijven. Alleen het open onder ogen zien van wat ‘is’, leidt tot de openbaring van een nieuw niveau van zijn, een nieuw ‘normaal’ dat effectief gezonder is dan wat vooraf ging.

 

De openheid triggert een breder, nieuw niveau van bewustzijn, dat de absolute voorwaarde is voor een vernieuwde perceptie, nodig voor het creëren van een vernieuwde werkelijkheid die een expressie is van de groei in bewustzijn.

 

Zonder groei in bewustzijn is evolutie onmogelijk. Als we blijven waarnemen zoals we dat altijd al gedaan hebben, blijven we krijgen wat we altijd al gehad hebben. Pas als we groeien in bewustzijn is er vernieuwing naar een hoger niveau van integratie. Zonder die groei blijven we geketend aan het herhalen van variaties op het oude thema.

 

Bewustzijn is prioritair, perceptie is secundair.
Angst creëert tunnelvisie, zet ons vast in oude patronen, doet polariseren en vernauwt ons bewustzijn .i.p.v daarin te groeien.

 

Hoe kunnen we de angst overwinnen?

 • Om de angst te overwinnen is het belangrijk dat we eerst neutraliteit ontwikkelen en een metapositie realiseren. Die helpt ons uit het oordeel, uit de reactie te blijven.
 • De volgende stap is de onvoorwaardelijke bereidheid tot acceptatie van wat ‘is’. Daardoor worden we op onszelf teruggegooid, een absolute voorwaarde tot het in contact komen met de ‘Stem van het Hart’, de ‘Stem van de stilte’.
 • Dan komt de doorbraak naar een hoger, vrijer, creatiever, liefdevoller en meedogend bewustzijn. 

 

Laten we met z’n allen onze angsten overwinnen en een nieuwe normaal, een nieuwe vrije liefdevolle wereld creëeren i.p.v. het zogenaamd ‘nieuwe normaal’ zoals verkondigd in de media.  Wat naar m.i. een expressie is van bewustzijnsvernauwing, regressie, tunnelvisie, onvrijheid, ziekte en angst.

 

 

Of de planeet een betere wereld wordt, hangt dus af van onze individuele keuze tot groei, ontwikkeling en bewustwording. Zonder dit laatste zijn we zelfs niet in staat die nieuwe wereld waar te nemen, zelfs wanneer die zich onder onze neus ontplooit.

De wereld waartoe we behoren is die wereld die we kunnen toelaten in ons bewustzijn. Het is essentieel dit goed te begrijpen.

 

Belangrijke kenmerken van het hogere bewustzijn zijn:

Contact met -en het zich laten leiden door- het eigen innerlijk licht, innerlijke vrijheid en liefde in een steeds groeiend en ervaren besef van Eénheid en Verbondenheid met Alles en Iedereen. De ultieme ecologie, de ultieme verantwoordelijkheid.

 

Ieder van ons, zonder uitzondering, wordt in deze tijd ‘gedwongen’ tot het kiezen tussen twee werkelijkheden:

 • die van de angst óf die van liefde,
 • die van regressie, polarisatie, geweld óf die van Liefde, Vrijheid, Verbondenheid, Transcendentie, Creativiteit, Authenticiteit, Mededogen, Eénheid, Innerlijk licht, Zelf-zijn, enz…

Kortom: de werkelijkheid van het Hart, de Vrede, de Liefde, de Vrijheid, de Demonstratie van onze Goddelijkheid… .

 

Wat kies jij?

Blijf je deel van het probleem of doe je het innerlijk werk zodat je deel maakt van de oplossing.

Dit laatste vraagt het stap voor stap komaf maken met schaamte, schuldgevoel, verdrongen pijn en verdriet, verdrongen kwaadheid en zelfs woede… allemaal emotionele hang-ups die onze groei onmogelijk maken en een trigger zijn voor regressie, angst, polarisatie, tunnel-perceptie en onvermijdelijk geweld, zowel fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal als spiritueel.

 

Al onze NLP tools krijgen pas hun volle betekenis in het kader van het maken, of zelfs het kunnen maken van deze fundamentele keuze!

 

Dus wat kies je: de duisternis óf het Licht, de angst óf het Hart?

Blijf je gevangen óf word je een brenger van Licht?

 

Warme groet,

Eric Schneider

Interview met Eric Schneider in het magazine Metafoor

 

Metafoor is een driemaandelijkse magazine van de Vlaamse Vereniging voor Therapeuten en wordt uitgegeven door de Educatieve Academie.

Link naar het interview

Hoe groeien naar gezonde spirituele mensen?

Vrijheid is een emancipatie proces. Het is dus een gevolg van groei en ontwikkeling in bewustzijn. Het ontwikkelen van een individueel bewustzijn, uitgroeiend boven het collectief bewustzijn.

 

Natuurlijk collectief bewustzijn is als het ware de grond waar we als individu in wortelen. Het is de context waarin we geboren worden en die normaal voorondersteld wordt ons de nodige middelen te bieden om op te groeien tot een gezond individu.

 

De kern van dit collectieve is de familiecontext. Vandaar dat het belang van een gezond familiaal leven niet overschat kan worden. De familie biedt de nodige programmaties -opvoeding- die we nodig hebben om later als volwassen individu in de bredere maatschappelijke en culturele omgeving als vrij individu ons zelf te realiseren, een zelfrealisatie die tegelijkertijd onze belangrijkste dienst en bijdrage is aan de gemeenschap, een gemeenschap -een communion- van dienstbare autoriteit en leiderschap, Liefde, Vrede, Creativiteit en Ascencion.

 

Dit is natuurlijk het ideale plaatje dat we op dit ogenblik zelden gerealiseerd zien. Dat er dus nog werk aan de winkel is, zien en ervaren we vooral in systemisch werk, familie opstellingen, enz…

 

Wat is de belangrijkste stoorzender?

MACHT en MACHTSMISBRUIK, vandaaruit ANGST en het verlies van de authentieke spirituele connectie: LIEFDE.

In de mate dat er angst en macht in het spel is, verliezen we onze zelfbepaling en soevereiniteit. Vanuit overlevingsangst geven we ons zelfzijn op en delegeren we onze power waardoor de machtshebbers hun machtsbasis krijgen en die behouden zolang ze er in lukken ons in de angst te houden en ons te doen kiezen voor de veiligheid.

Macht creëert een artificieel collectief dat interfereert met het natuurlijke, waardoor dit laatste verziekt of soms zelfs verdwijnt om volledig vervangen te worden door een artificiële collectieve mentale, emotionele, materiële werkelijkheid gespeend van authentieke spiritualiteit. Een spiritualiteit die vervangen wordt door een religie met zijn externe regelgeving en dogmatiek die een angst voor -en/of een verwerping van-  God gebruikt als chantage om iedereen in het rijtje te doen lopen.

 

De belangrijkste vormen van artificieel collectief- of groepsbewustzijn zijn o.a: het leger, gevangenissen, scholen, kerk, regering, gezondheidszorg, industrie, enz….

Deze worden meestal in stand gehouden door: het dragen van uniform, hetzelfde eten, het samen gebruiken van dezelfde taal, d.w.z.: dezelfde phrases, dezelfde woorden, dezelfde symbolische lichaams- en gebarentaal, dezelfde opgelegde tijdsverdeling, het uitvoeren van dezelfde taken op dezelfde voorop bepaalde tijd, het lezen van dezelfde boeken, kijken naar dezelfde radio en televisieprogramma’s, die in veel gevallen een weerspiegeling zijn van dezelfde taken, gebeurtenissen, belevingen die deel uitmaken van ons dagelijks leven, samen oefenen en trainen op dezelfde wijze, en vooral: herhaling, herhaling, herhaling van dezelfde -meestal erg beperkte- ideeën, opinies, visies, slagzinnen, denk- en evaluatiepatronen en categorieën (vb.: het ‘links-rechts’denken) taalpatronen, films, muziek, enz…een gesloten systeem, een Truman Show.

 

Dit alles leidt tot Mind control en brainwash. Het is een verlies van Waarheid. Waarheid is steeds multi-dimensioneel, open, creatief, dwingend tot groei, evolutie, verandering, vrijheid. Artificieel groepsbewustzijn kan dus niet anders dan gebaseerd zijn op leugens, misleiding, illusie. Het is een fata morgana van alles wat echt is en daardoor noodzakelijkerwijze bevrijdend en emanciperend.

 

Gezond geïndividualiseerd bewustzijn kan niet anders dan de illusie van het artificiële bewustzijn doorbreken, wil het overleven. Zo niet, degenereert het tot een illusie der individualiteit, puur decadentie. Hogere ontwikkeling geraakt verstrikt en geblokkeerd in fixatie op Ego, idolatrie, zelfverheerlijking, noodzakelijke oppervlakkigheid en collectief narcisme.

 

Welke voorwaarden moeten we ontwikkelen willen we uitgroeien tot gezonde spirituele mensen? Wat zeggen we dan over onszelf?

 

Op zijn minst de volgende dingen:

 

 • Ik denk voor mezelf, vanuit eigen innerlijke criteria en criteriumhiërarchie.
  In nlp termen: internal frame of reference, bewustzijn van directionaliteit towards en away, bewustzijn van mijn belangrijkste primary sorts en van mijn wijze tot vergelijken, concreet kunnen zijn (metamodel awareness) en vooràl weten wat ik wil (outcome), waar ik sta (present state) en waar ik voor sta (highest criteria and awareness of mission) met een duidelijk visie op mijn leven.
 • Ik besef duidelijk dat wanneer veel mensen dezelfde visie, mening of opinie hebben, dat niet betekent dat ze gelijk hebben.
 • Ik ben niet trendgevoelig en spring niet op de kar van de zoveelste rage.
 • Ik werk aan mijn body-mind integratie, de basis voor een gezonde balans tussen het emotioneel leven en een gezond open rationeel functioneren. Dit betekent het systematisch werken aan mezelf. Probleem of geen probleem. Uit de collectieve trance blijven eist een continue alertheid. Zo niet worden we terug opgeslorpt, op de koop toe denkend van onafhankelijk te zijn, de illusie dubbel op!
 • Ik blijf standvast wanneer geconfronteerd met tegenwerking en oppositie, en overwin mogelijke hang-ups i.v.m. afwijzing. Ik ben onafhankelijk van waardering en erkenning door derden en bescherm zo mijn integriteit, compromisloos. ‘To thine own self be true!’
 • Ik ontwikkel steeds dieper mededogen maar blijf uit het medelijden. Het probleem van de ander blijft bij de ander. Ik neem de verantwoordelijkheid niet over, maar…ik blijf onvoorwaardelijk aanwezig en bereid de hulp te geven die gevraagd wordt in respect echter voor de eigen ecologie.
 • Ik laat me niet tegenhouden enerzijds en probeer anderzijds niemand anders mee te sleuren. Dit betekent dat ik moet leren uit het oordeel te blijven, en de ander het recht en de ruimte te laten de eigen weg te gaan. Ik durf alleen te staan, in mijn eigen kracht en durf alleen nieuwe wegen in te slaan, en zo voor anderen de voorganger te zijn.
 • Ik vertrouw op mijn goddelijke essentie en mijn intuïtieve verbinding daarmee, in overgave vertrouwend in het proces van mijn en onze ontplooiing in Liefde en Vrijheid.
 • Ik accepteer en hou van mezelf, heel en compleet zoals ik ben, met het nodige zelfmededogen. Ik ben meer en meer de ‘spiritual warrior/warrioress die ik bedoeld ben te zijn.

 

Elk van deze punten is soms een uitdaging. Samen waarborgen ze onze soevereiniteit en een toekomst die inspirerend is om naar uit te kijken. Een toekomst waar ons hart van zingt.

 

Typisch voor een artificieel collectief bewustzijn, is dat het ons op een groeiend aantal terreinen afsluit van de natuur, de externe natuur die een symbolische spiegel en toegang is tot onze innerlijke natuur. Elk aspect van de natuurlijke omgeving is een symbolische trigger voor dieperliggende aspecten van en in onszelf. Aspecten die in hun ontwikkeling pas kunnen getriggerd worden door een effectief doorleefd contact met de natuur.

 

Het artificieel bewustzijn wordt zo stap voor stap een substituut voor de echt verbondenheid met de authentieke natuur. We worden zélf een artificieel product dat alle contact met de spontaneïteit van het echte leven verliest. We verworden tot iets en worden de zoveelste ‘nobody’.

 

Daarom, het contact houden met de natuur, het ervaren van het samenleven met planten, dieren, de elementen, de Aarde als een levend geheel is een belangrijke prioriteit in een gezonde ontwikkeling van ons geïndividualiseerd goddelijk bewust-zijn.

 

‘We komen uit ons kot’ in ‘omarming’ van al wat leeft, vrij onze ‘eigen weg’ daarin te gaan.

 

De ‘bloem’ van de schepping worden kan alleen tussen echte bloemen, niet tussen namaak, tussen wat lééft niet tussen wat dood is, tussen wat verenigt en heelt, niet tussen dat wat scheidt.

Wanneer Shakespeare vraagt: ‘What’s in a Rose?’ (Romeo en Juliet), gaat het zeker niet over namaak.

 

Laat ons op steeds dieper niveau onze ketenen verbreken, toastend op het Leven, ons ervoor behoedend tot ‘namaak’ te verworden!

 

Eric Schneider.

 

De vragen van Proust Sofie Laureyssens

 

1.   Wat is je huidige gemoedstoestand?

Vol energie, gedreven en wakker. De huidige quarantainemaatregelen hebben me tijd gegeven om onderzoek te doen en een aantal zaken diep uit te spitten. Daardoor voel ik me wakkerder dan ooit. Ik merk rondom mij hoe mensen elk op hun eigen unieke manier een persoonlijke transformatie aan het doormaken zijn. Ik ben ook hoopvol dat er op collectief vlak een grote transformatie gaande is, met als uiteindelijke bestemming meer vrijheid, liefde, samenhorigheid en harmonie.

Daarnaast, ben ik in verwerkingsproces, omdat mijn lieve vader begin april helaas is overgegaan. Ik voel veel dankbaarheid voor zijn ‘zijn’ en een diepe verbondenheid met hem en het leven.

 

2.    Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

Een diepe staat van liefde en innerlijke rust. Dit gaat over een staat van zijn zoals die van grote meesters. Je komt binnen in de ruimte waarin deze persoon aanwezig is en je voelt instant een staat van ‘presence’. Een uitstraling die je op slag inspireert een betere versie van jezelf te worden… Dat vind ik fantastisch. Ik denk hierbij aan Mooji, Tijn Touber, maar zeker ook aan Eric Schneider, voor mij de meest inspirerende en hartverwarmende persoon die ik zelf ontmoet heb.

 

3.    Welke kwaliteit apprecieer je het meest in je vrienden?

Hun spirituele ingesteldheid. Dit is voor mij superbelangrijk. Spiritualiteit is zo verweven in mijn leven dat ik hier praktisch elk uur van de dag mee bezig ben. Ik vind het dan ook heel fijn dit met mijn vrienden te kunnen delen en daarin samen te groeien en evolueren.

 

4.    Welk talent zou je graag hebben?

Het talent om volledig innerlijk in evenwicht te zijn, in die mate dat ik niet meer uit balans kan geraken door mijn omgeving. Mijn hoogsensitiviteit maakt me enorm aanvoelend, wat een heel grote kracht is tijdens mijn coachings. Maar het maakt ook dat negativiteit bij mij harder binnenkomt dan bij de gemiddelde mens. Ik zorg met een dagelijkse energetische reiniging en meditatie al heel goed voor mezelf, maar een totaal innerlijk evenwicht is eerlijk gezegd toch nog toekomstmuziek (lacht).

 

5.    Wat is je meest markante eigenschap?

De capaciteit om alles wat er gebeurt positief te bekijken. En dat vergt een diep oervertrouwen in het leven. Het leven heeft mij persoonlijk geleerd dat elke schijnbare tegenslag een grote schat in zich draagt. En die ‘schat’ is heel vaak persoonlijke groei. Daarnaast ben ik een groot deel van mijn dag bezig mijn energie en intentie positief te richten. Een voorbeeldje: stel dat een vorige vergadering negatief is gelopen. Dan zal ik me op weg naar de volgende vergadering richten op wat ik ‘wil’ (= een positieve afloop), en visualiseren wat ik na afloop zal zeggen en hoe ik me zal voelen (= opgelucht, blij verrast ect.). En verder vraag ik hulp aan de Bron en mijn gidsen om dat doel te bereiken. En het is dan zooo fijn om die intentie voor mijn ogen werkelijkheid te zien worden. Daar ben ik keer op keer ontzettend dankbaar voor.

 

6.    Wat is je grootste angst?

Mijn grootste angst is terecht te komen in een wereld van zinloosheid en on-vrijheid. En dat vermijden is dan ook hetgeen waar ik mijn steentje aan wil bijdragen. Waar onze wereld nood aan heeft is volgens mij zingeving en bewustzijn. “Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Waarom doe ik de dingen die ik doe? Wat is mijn missie?” Dat zijn vragen naar zingeving en dat is in onze huidige maatschappij wat ondergesneeuwd geraakt.

 

7.    Wie zijn je favoriete schrijvers?

Ik lees eigenlijk alleen spirituele non-fictie boeken. Wat een boek voor mij goed maakt, is in eerste instantie het topic en de inhoud/kennis van het boek. Aangezien ik erg gepassioneerd ben door Maya astrologie lees ik daar graag over. Schrijvers zijn bv Kees Visser en Barbara Roth, Nicole Zonderhuis, Tom Willems… Ik ben trouwens ook al enkele jaren mijn eigen Tzolkin boeken aan het schrijven en verwacht deze in 2021 te publiceren.

Verder vind ik het schitterend wanneer spiritualiteit wetenschappelijk onderbouwd wordt. Hier gaat het dan om schrijvers zoals David Wilcock, Michael Newton, Bruce Lipton, Ken Wilber…

Momenteel ben ik het boek ‘Seth Speaks. The Eternal Validity of the Soul’ van Jane Roberts aan het lezen, een topper inzake bewustzijn omtrent hoe je je eigen werkelijkheid vormgeeft.

 

8.    Wie zijn je helden in het echte leven?

Eerst en vooral mijn partner Robin Van den Bergh. Hij is mijn grootste goeroe, elke morgen aan de ontbijttafel. Hij staat zelf ook erg bewust in het leven, dus we praten diepgaand, spiegelen elkaar en reiken mekaar inzichten aan. In de Maya astrologie is hij een ‘gele zon’, wat staat voor onvoorwaardelijke liefde. Dat vind ik zo’n fijne eigenschap van hem. Door wie hij is, nodigt hij mij uit die onvoorwaardelijkheid zelf ook steeds meer te integreren.

Vervolgens ook mijn moeder en mijn vader. Het zijn beide heel creatieve en business-minded personen die veel oervertrouwen en daadkracht in zich hebben. Ik begrijp heel goed waarom mijn ziel hen gekozen heeft als katalysator in dit leven.

 

9.    Wat is je motto?

Gedachtekracht creëert! Think like a protone, always positive  Dit in het licht van wat ik hiervoor ik ook reeds gezegd heb. Waar richt je je aandacht op? Op alles wat misloopt in je leven, of op hoe je dat graag anders zou willen zien? De choice is yours. Pure NLP in de praktijk.

 

10.   Wat vind je de meest overschatte deugd?

Bescheiden zijn. Ik merk in mijn praktijk dat bescheiden willen zijn, veel mensen tegenhoud om daadwerkelijk in hun kracht te staan. Weten wie je bent, en wat jouw unieke kwaliteiten zijn, is enorm belangrijk. Anders loop je de kans dat anderen niet kunnen genieten van de cadeau die jij in werkelijkheid bent voor de wereld. In die zin gaat het erom jezelf vanuit je ‘ik ben’-kracht ten dienste te stellen naar het grotere geheel; een trans-egoïsche staat van zijn. Maar vaak wordt dit verward met een pre-egoïsche staat van zijn waarbij de eigen talenten en waarde niet erkend worden.

 

11.   Hoe zou je graag willen sterven?

Tevreden en voldaan, na een lang en vervullend leven, ’s nachts in mijn slaap. Een leven waarbij ik vele mensen heb mogen begeleiden om te worden wie ze in potentie zijn. Een leven waarbij ik mijn energie zo heb kunnen verfijnen dat andere mijn ‘zijn’ als uplifting ervaren. Een leven waar ik een langdurige positieve impact heb gehad op de mensen rondom mij. Als ik dat heb kunnen realiseren, dan ga ik graag en heel vredevol terug naar de Bron.

 

Sofie Laureyssens

 

Sofie is  loopbaancoach bij Arcturus. Je kan haar contacteren voor een afspraak via sofie.laureyssens@arcturus.be.

Ben jij de Nieuwe Mens? Loop jij vast in het labyrint of kies jij voor je Hart?

Weekend.  Ook tijdens de Corona lockdown, het moment voor de grotere inkopen. Iedereen staat in lange rijen voor de ingang van grootwarenhuizen, de voorgeschreven afstand van elkaar bewarend en bewakend, om dan na lang wachten en aanschuiven het warenhuis binnen te kunnen en aankopen te doen.

 

Als in een labyrint stappen mensen nu het warenhuis binnen, op een vooraf uitgetekend parcours, alsof ze geen enkele zelfsturing hebben en keren ze terug naar huis, een ‘thuis’ die voor velen -door de pandemie- een kooi is geworden, ver weg van heling, eerder wegzinken in opsluiting, ver weg van zichzelf en authentieke vrijheid. Deze situaties, die vertrekken vanuit angst, zijn een symbool voor verlies van onze menselijke soevereiniteit. Ze zijn een expressie van een uit de hand gelopen materialistisch scientisme, dat veel mensen meer kwaad doet dan goed.

 

Ook merken we dat op de verschillende plaatsen waar er géén lockdown is, er niet meer zieken en doden zijn, dan daar waar er wel een is. Bijvoorbeeld: Zweden, Taiwan, Beijing, Shangai,… . Dit kan betekenen dat de lockdown geen verschil uitmaakt en opsluiting niet helpt. Zoals een groeiende groep specialisten -waaronder Nobelprijswinnaars- ons steeds nadrukkelijker proberen duidelijk te maken. Wel blijft het respecteren van individuele voorzorgsmaatregels (zoals hygiëne, social distance, enz…) belangrijk.

 

Weet dat de angst en de isolatie nefaster zijn dan het virus zelf, alsook de potentiële economische en politieke gevolgen. Deze lockdown is de consequentie van een doorgedreven primitieve materialistische visie op de werkelijkheid, waar de mens van al zijn soevereiniteit ontdaan wordt en in puur slachtofferbewustzijn degenereert. De bedoeling is niét daar iets tégen te ‘doen’, want dat voedt alleen maar het probleem.

 

Wat nodig is, is het contact maken met een nieuw besef, een nieuw bewustzijn, een hoger niveau van zijn. In essentie zijn we een Goddellijke creatie. Dit besef groeit gelukkig zeer snel, en heeft -eveneens gelukkig- niets met geïnstitutionaliseerde religie te maken, maar is een hoger niveau van awareness, de noodzakelijke voorwaarde voor genezing op àlle vlakken, individueel zowel als collectief en planetair.

God of Goddellijk bewustzijn wint! De essentie van wie we zijn. De Ene. Het Eenheidsbewustzijn, dat alle vormen van bewustzijn omvat, op alle niveaus, velden en dimensies van het Multiversum, de Schepper als de essentie van elke schepping, de Ultieme Bewuste Bron van alle Leven en Zijn. De Liefde die alles omvat en overstijgt.
Dit bewustzijn geeft ons de kracht to walk our talk, de kracht om op een ‘impecabele’ wijze integriteit te demonstreren in woord en daad, in kwaliteit van aanwezig zijn.
Dit is de basis van de juiste dienstbaarheid aan onszelf, de anderen, de wereld, het multiversum, de Ene in én buiten onszelf als ons Zelf.

 

Dienstbaarheid aan de universele wet: Universele Vrede, Broederschap/Zusterschap in Onvoorwaardelijke Liefde, compromisloos in het ultieme respect voor de Individuele Vrijheid én Welzijn voor allen.

 

Een hoger awareness helpt ons om de uitdagende context waarin we ons nu als mens en maatschappij in bevinden, te plaatsen.  Dat zal er voor zorgen dat het virus, de angst en de van daaruit draconische lockdown geen basis meer krijgt en noodzakelijkerwijze zal verdwijnen om nooit meer terug te komen of zelfs te kúnnen terug komen.

 

Je kan kijken naar de lockdown als een kans tot groei in bewustzijn en wordt het zo een doorbraak op de weg naar Liefde, Vrede, Vrijheid, Zelf-Zijn, Vreugde, Mededogen en ultieme Schoonheid, een doorbraak op de weg naar de Mens(heid) die we bedoeld zijn te Zijn.
Deze groei is de voorwaarde voor een nieuwe toekomst en het ís tegelijkertijd die toekomst. Want, zónder zulk een doorbraak in bewustzijn is er géén toekomst.

 

Gelukkig is het omslagpunt nodig voor een Nieuw Gouden Tijdperk al bereikt. Er is geen weg terug. De toekomst is schitterend: geen ziekte meer, geen pijn, geen dood, alleen nog Licht, Eeuwig Leven, Vrijheid, Verlossing, Creativiteit, Liefde…..en dat alles niet meer in een planetair maar Kosmisch-, Universeel (of beter Multiverseel-) perspectief.

 

Dus: To Be or Not To Be. 

 

Het is een keuze die ieder voor zich maakt.

 

Ben je de Nieuwe Mens?, vertegenwoordig jij de Nieuwe Toekomst?, ben jij de Goddelijke Medeschepper? Ben jij meer en meer de expressie van de Liefde die je in essentie bent.
Ben je mee de leider of volg je. Ben je de demonstratie van Vrijheid? Ben je mee dienstbaar in het creëren van die Nieuwe Tijd?…of niet?

 

BEN JE JE HART?……of niet?  The Choice is Yours! Walk your Talk!

Hoe demonstreer je Liefde, Vrede en Mededogen in deze uitdagende tijd?

Terwijl we allen ‘genieten’ van de vertraging door de lockdown, worden we toch tegelijkertijd uitgenodigd tot een vorm van verinnerlijking. Stukken van onze schaduw die door de drukte van het gewone leven onder controle konden gehouden worden, of, waar er dan veel ontsnappingsmogelijkheden waren, riskeren nu echt de kop op te steken. Door de opgelegde context nu, kunnen velen geen kant uit en wordt de confrontatie met de noodzaak de innerlijke demonen onder ogen te zien én te transformeren, met de dag dwingender.

 

In de vorige blogs heb ik reeds een reeks concrete aanknopingspunten gegeven, die, wanneer ze au sérieux genomen worden, leiden tot groei in Authenticiteit, Liefde en Soevereiniteit. Het belang van het nù kunnen we in dat proces niet genoeg benadrukken.

 

Door de opgelegde isolatie wordt het moeilijker de oorzaak van de pijn bij anderen neer te leggen. Het wordt moeilijker te projecteren. We worden gedwongen bewuster en bewuster te worden van het feit dat hoé ik mezelf, de anderen en de wereld nú ervaar, het gevolg is van mijn eigen denkkader en de daaruitvolgende perceptie van de wereld.

 

Zolang we blijven hangen in het slachtoffer-paradigma waarin de ander en het andere de oorzaak is van mijn pijn, van mijn moeilijkheden, wordt het probleem alleen maar erger. De anderen -door hoe en wie zij zijn en functioneren- zijn hooguit de trigger, nooit de echte oorzaak van onze innerlijke toestand.

 

Het veranderen van de ander leidt nooit tot een oplossing. Pas wanneer ik de neiging om in -wat we in NLP zeggen- de ‘blameframe’ te stappen, weet te transformeren in verwachtingsvrij mededogen, demonstreer ik een groei in Liefde en bewustzijn, win ik aan levenskwaliteit.

 

Mededogen demonstreert het besef dat de ander niet de oorzaak is, hooguit een trigger voor een probleem dat al lang ín mezelf zit en daar alleen kan opgelost geraken. De wereld, de ander, het andere is nooit het probleem. Het is het probleem verscholen in onszelf dat uiteindelijk voor de wereld een probleem wordt.

 

Mededogen -en vooral ook zelfmededogen- demonstreert zelfverantwoordelijkheid en is de belangrijkste stap naar een Leven van Dankbaarheid, Vreugde en Licht Nú!

 

Heel de periode van opgelegde vertraging en isolatie krijgt diepgaand zin en betekenis in de mate mededogen en Liefde het criterium in ons denken, doen, voelen en laten wordt. Dan kunnen we ‘aan den lijve’ ervaren, door verdieping, door dieper in het eigen Hart te kijken, dat elke ervaring in ons leven, zowel de negatieve als de positieve, een expressie en een weerspiegeling is van fundamentele ontwikkelingskeuzes die ik zèlf genomen heb op zielsniveau.

 

Dié zelfervaring vanuit Liefde, Zelfmededogen en Mededogen is de basis voor elk authentiek geluk in ons leven. Die zelfervaring bevrijdt ons van het gevoel bepaald te worden door omstandigheden. Die zelfervaring is en maakt ons vrij, de vrijheid van het leven vanuit ons Hart… . De ‘ander’ is nooit het probleem. Dit is de basis van alle authentieke Vrede. Het wijzen naar de/het ander(e) is het begin van alle oorlog en onheil, zowel individueel als collectief.

 

Laten we dus nú die ongelooflijke kans grijpen om ons vermogen tot Liefde, Vrede, (Zelf-)Mededogen te demonstreren, op weg naar een vernieuwde wereld van Heling, Gezondheid en Geluk. Een wereld van Zelfzijn!

Geluk is een pad zonder broodkruimels

April 2020

 

In geluk heb je geen keuze, denken we. Het overkomt je of niet. In deze blog lees je een persoonlijk reisverslag en een pleidooi om te kiezen voor geluk, als mens, als samenleving. Omdat leven zoveel meer mag zijn dan het volgen van broodkruimels.

 

Wat voorafging…

 

Ik heb mijn ouders nooit gelukkig gezien. Momentaan wel eens blij, zo mogelijk trots, maar gelukkig, als in: onderliggend tevreden met het leven en gemaakte keuzes, dat niet.

 

Ergens in hun jonge levens raakten ze het spoor van hoop bijster. Ze gaven op, hun dromen, hun liefde, hun zoektocht naar geluk. Ze bleven samen en zongen een lied uit in disharmonie. Er was spijt, er was wrok, er was lijdzaam leven. Ze dachten dat ze geen keuze hadden.

 

Geluk zoeken

 

Niets heeft zo een invloed op een kind als het niet geleefde leven van zijn ouders, zei Carl Jung. Het moet wel waar zijn. Ik ben een gelukszoeker. Ik zoek wat zij niet hebben gevonden.

 

Heel lang zat ik op een dwaalspoor. Hoe kon het ook anders? Wist ik veel waarnaar ik op zoek was. Hoe vind je iets dat je niet kent? Ik liep langs wegen bezaaid met broodkruimels, afhankelijk van wat anderen mij gunden: hun goedkeuring en bevestiging. Jij mag hier bestaan, zolang je onze weg volgt. Het spoor liep dood, in flagrant misbruik van macht en vertrouwen. Ik was verdwaald. Ik werd wakker. Rock bottom zien en dan… leven.

 

Mijn leven begon toen, zo’n tien jaar geleden. Op handen en voeten zocht ik mijn weg terug, langs nieuwe wegen zonder kruimels. Met enkel mijn intuïtie als steeds betrouwbaarder kompas. Ik ontdekte paden met veel licht en warmte en heerlijke eerlijke mensen. Kom, val maar in de aarde, knikten ze. Vind jezelf nieuwe grond, nieuwe wortels en groei anders, bloemrijker en weelderiger dan voorheen.

 

Dus dat deed ik. En ik ontdekte geluk als een hobbelig, zij het bewandelbaar pad. Een zoektocht naar vrijheid in mijn hoofd. Een zoektocht naar vertrouwen in het leven en mezelf. Een zoektocht naar liefde en vergeving, de moeilijkste. We doen het samen met alle wandelaars op dit pad. Er worden geen handen vastgehouden. Jij kunt dit. Wij kunnen dit allemaal. Dit is leven. We hébben keuze.

 

Stoppen met zoeken

 

Nu, zoveel later, ben ik niet meer echt op zoek naar geluk. Ik denk dat ik het ben, gelukkig.

 

Ik herlees even mijn laatste zin. Er schieten momenten van recent drama door mijn hoofd. Momenten waarop de wereld te groot was en ik te klein. Momenten waarop onrecht en gemis mij als scherven in de aderen sneden. Ik lees het nogmaals, ik laat het staan. Het klopt, ik ben gelukkig.

 

Hoe dan?

 

Geluk gaat niet zozeer over emoties. Blijheid, woede, verdriet, angst, ik ken ze allemaal bijzonder goed. Als zij me zouden leiden, zou ik niet schrijven dat ik gelukkig ben. Geluk gaat ook niet over omstandigheden, ach nee, ik ben ook maar een gescheiden ploetermoeder met net iets te vaak beschimmelde kaas in de koelkast.

 

Geluk gaat eerder over…

 

… stilte ontdekken onder de chaos.
… weten dat je keuze hebt, ook al is die nu nog niet helder.
… het aannemen van een perspectief, een levensvisie, constructief en flexibel naar je eigen denken, voelen en handelen. Weten dat elke keuze de juiste is bijvoorbeeld, maar dat je altijd opnieuw kunt kiezen. Het leven zien als één grote feedbackcyclus.
… het cultiveren van een aantal hogere waarden, zoals dankbaarheid en dienstbaarheid tegenover het grotere geheel.
… bezield leven. Jezelf in de diepte leren kennen en durven delen met de wereld. Jouw bijdrage leveren aan het geheel vanuit jouw unieke talenten en mogelijkheden.
… alleen leren zijn. Prangend in deze Corona-tijd. Nochtans volgt het uit al het bovenstaande. Graag met jezelf op de sofa zitten, met jezelf in dialoog gaan, je creativiteit laten stromen, lachen om je kracht en onbeholpenheid.
… padgenoten ontmoeten, deelgenoten.

Geluk is arbeid die loont. Het is als een vangnet breien onder de trapeze die het leven is. Telkens je valt – en dat doen we vaak – weet je dat je zal terugveren op dat pad met eindeloze hoop en mogelijkheden. Dat pad zonder kruimels.

 

Asociaal en egoïstisch?

 

Je eigen geluk zoeken, is dat dan geen asociale bezigheid?

 

Je zou kunnen zeggen dat een mens verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk, een samenleving voor de omstandigheden om die zoektocht mogelijk te maken. Want nee, ga bij een dakloze niet beweren dat geluk een keuze is. Er is een minimum aan materiële zekerheid nodig om voor hogere, meer abstracte waarden te kúnnen kiezen. Is dat niet de taak van een samenleving, om dat soort van samen leven mogelijk te maken? Voor iedereen?

 

Spanje voert het basisinkomen in tijdens deze Coronacrisis. De tijd is rijp om dat op brede schaal te doen, ook hier. Laten we dit dan vooral koppelen aan een keuze voor geluk, voor bezield leven. Van mensen die dat doen gaat immers geen luiheidsdreiging uit. Welke vorm van samenleven met welk economisch model wordt er mogelijk als mensen écht kiezen voor geluk en niet meer moeten overconsumeren (en dus overwerken) om een illusie van geluk in stand te houden?

 

Egoïstisch dan? Evenzeer allerminst. Geluk gaat niet over egoïsme of altruïsme. Ons duale denken gaat er vanuit dat een keuze voor jezelf ten koste moet gaan van een ander, of andersom. Deze tweedeling gaat hier niet op. Jezelf voeden met positieve energie is de ander voeden, is de planeet voeden…

 

Kinderen

 

…is, niet het minst, je kinderen voeden. Met ouders die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen geluk, zullen zij zich niet zo makkelijk laten misleiden door broodkruimels. Zij zullen geluk niet zien als een utopie, maar als een realistische en vruchtbare kijk op het leven, ondanks en dankzij alle omstandigheden. Ze zijn er getuige van dat geluk een werkwoord is, maar wel in de actieve en niet in de onvoltooid verleden tijd. Zodat ze bij Jungs woorden glimlachend hun schouders ophalen.

 

 

Hilde Van Liefferinge

 

Wil jij zelf ook bouwen aan je geluk? Arcturus biedt jou een arsenaal aan zelfontwikkelingstools aan. Centraal in ons verhaal staat NLP, waarvan verschillende uitgangspunten in deze blog terugkomen. Neem een kijkje in onze opleidingen en (loopbaan)coachingstrajecten en vind jouw duwtje in de rug.

 

Noodzakelijk nieuw bewustzijn van Tijd en Ruimte in de volgende fase van onze individuele en collectieve evolutie. 

We beleven nu als mensheid een quantumsprong in onze evolutie. De stap in een Nieuwe wereld, een Nieuwe Tijd is volop aan de gang. Tot nu toe is slechts een klein deel van de wereldbevolking bewust van het absoluut unieke proces dat bezig is.

 

Die grote groep is afhankelijk van dat kleinere deel van het geheel dat de verantwoordelijkheid opneemt en heel de mensheid voorafgaat, voorttrekt naar een nieuw Zijnsniveau.

 

Een nieuw Zijnsniveau impliceert steeds een nieuw ervaren en begrijpen van tijd. Dat nieuw begrip drukt zich technologisch uit in de verschillende vormen van tijdsreizen, gekoppeld aan het inzicht dat de aarde via ‘stargates’ (tijd-ruimtekanalen) in het Nu verbonden is met het hele universum.

 

Het internet bevat met de dag meer en meer info over de technologische en quantumfysische aspecten van deze vooruitgang.

 

Maar wat betekent dat psychologisch in ons persoonlijk functioneren als bewuste voorgangers in dit proces. Wat betekent dat in onze dagelijkse communicatie zowel met anderen als met onszelf?

 

In die tijdsexperimenten heeft men vastgesteld dat er een direct verband is tussen de kwaliteit van de reis en het bewustzijn van de reiziger.

 

Bijvoorbeeld in relatie tot Pasen nù: wanneer de betrokkene gelooft dat Jezus op een wrede manier behandeld werd, is het exact dàt wat hij op zijn reis op dat moment in het verleden ziet gebeuren en feitelijk tot in de details meemaakt.

 

Wanneer hij echter vertrok met een meer vredevolle instelling, dan was zijn subjectieve reiservaring dààr op gebaseerd.

 

Onze realiteit, zowel op individueel als op collectief niveau, is afhankelijk van ons bewustzijn. De kwaliteit van ons bewustzijn nú, bepaalt wat we gaan tegenkomen als realiteit in het verleden.

 

Bewustzijn impliceert keuze. Vanuit een bewustzijn van het verleden dat we geneigd zijn te ervaren als de oorzaak van het nu (oud bewustzijn), creëren we vanuit het nú een verleden en dus ook een toekomst die een expressie is van de kwaliteit van dat nu. (Nieuw bewustzijn!)

 

Wanneer je door de tijd reist betekent dat, dat dat verleden -in al zijn mogelijke perspectieven-  gebeurt. Waardoor ik het ook  kan veranderen in zijn effect op het nu en daardoor in staat ben dat te transformeren. Dat is precies wat we in NLP doen met timeline therapy.

 

Hetzelfde geldt voor de toekomst. Die is ook nù.  Alles ontvouwt zich vanuit het nu. De keuze die ik  maak, verandert ook letterlijk mijn verleden en toekomst. We zijn dus uiteindelijk niet bepaald door de tijd, maar we ontplooien die zelf iedere keer weer opnieuw vanuit het nù. Het vraagt Hartsbewustzijn om dat ten volle te beseffen. Intellectueel begrip is niet voldoende. Pas het doordrongen zijn van dat besef dwingt mij dat te demonstreren, in elke handeling. Elk handelen wordt dan getransformeerd tot een gebaar, bijdragend aan de heling van de wereld niet alleen nú, maar ook in verleden en toekomst.

 

Het verleden en de toekomst hebben één ding gemeen, ze zijn aspecten van tijd. Als het verleden van morgen volgende week nog steeds gebeurt als het huidige verleden, gebeurt niet alleen het verleden nù, maar ook in de toekomst. De toekomst gebeurt nù en gisteren als het ware én is eveneens afhankelijk van het bewustzijn van de reiziger, net zoals het verleden. Dus, wanneer ik in de toekomst een derde wereldoorlog verwacht, is dat exact wat ik daar ga meemaken. Wanneer ik echter vanuit mijn hart een vredevolle, liefdevolle toekomst verwacht, dan zal het dàt zijn wat ik daar zal vinden.

 

Technologisch is het bewijs van die dynamiek al geleverd.

 

Hoe meer dat besef er is, hoe minder ik dwang, frustratie, afwezigheid van mededogen, externe controle vanuit angst, woede, enz…kan accepteren, vergeven en loslaten en in weerwil van omstandigheden in Liefde kan blijven.  To let It Be!

 

Elke act bepaalt voor welke timeline ik kies, niet alleen voor mezelf maar voor héél de wereld (denk aan het voorbeeld van die ene korrel zand die de evolutie van de duin bepaalt). We bepalen en kiezen mee de hele collectieve timeline.

 

Al wat ik doe, communiceer -zowel qua inhoud als qua vorm- verraadt voor welke toekomst ik kies, NU. 

 

Elk nù op mijn/onze timeline geeft een oneindig aantal interdimensionele keuzemogelijkheden, die er allemaal al zijn, nù. 

 

De coronalockdown is de uitnodiging par excellence om even stil te staan bij de vraag: Welke toekomst ben ik bezig te demonstreren? En is die zowel voor mezelf als voor anderen een hulp in de healing van het verleden alsook een ‘Stargate’ naar een ‘Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde’ NU?

 

‘Is it the best you/love can do?’

 

Is it already fifth-dimensional?

 

Eric Schneider

 

Be the messenger of the divine. Hoe staande blijven in deze unieke transformatie tijd

Naar aanleiding van Arcturus’ laatste nieuwsbrief “Let’s stay connected”, kreeg ik vele mooie en hartverwarmende reacties. Dank hiervoor. Ook merkte ik dat er velen onder jullie vragen hadden: voornamelijk i.v.m. wat kunnen we concreet doen, en hoe, zodat we -ondanks onze beperkingen- toch een positieve bijdrage kunnen leveren aan wat er nu allemaal bezig is en nog staat te gebeuren.

 

Op basis van de structuur van de logische niveaus (*1), geef ik hier graag verdere toelichting.

 

Vertrekkende vanuit Missie:
Wanneer we in deze tijd effectief een bijdrage willen leveren die diepgaand bijdraagt, dienen we ons eerst en vooral te verbinden met het missie niveau. Het is het niveau van de Eenheid, van puur Leven, Liefde, Vrijheid en Vrede, het Kosmisch bewustzijn. Christus bewustzijn. The One Infinite Creator. De Waarheid.
Zoals door Russische wetenschappers en healers duidelijk is aangetoond is geen echte healing mogelijk wanneer we ons afsluiten van de (het) Allerhoogste, de Bron van de Schepping en daardoor van alle genezing. We gaan zéér snel naar een tijd waar de connectie de basis wordt voor iedereen. Zoals de Kabbalah zegt: ‘In the World To Come everybody will turn to the One, to the Lord.’
Dit is het absolute einde van het materialisme, van de wereld op zijn kop. Het is het herstel van de Natuurlijke Kosmische Norm. Alle ‘ziekte’ is een gevolg van de afwijking van de Norm.

Die verbinding leg je vanuit je Hart, vanuit je eigen al dan niet religieuze inspiratie. Het is een verbinding met- en in Liefde, Vrede, Vrijheid en Mededogen. De verbinding van je Hart met het Grote Universele Hart, het Hart van de Schepping.

 

Ten tweede: Identiteit.
Een expressie zijnde van de Ultieme Bron, deel ik in de essentie van de Bron. Ik Bén puur Hart!
Dat betekent dat ikzelf een bron ben van Creatie, Liefde, Vrijheid, Eenheid, enz… Dus pas in de mate dat ik die kwaliteiten in mezelf ontwikkel, demonstreer ik wie ik Ben, groei ik in bewustzijn, en demonstreer ik mijn soevereiniteit. Ik ben vertegenwoordigd vanuit het Hart, het Universele Hart.

 

Ten derde: Overtuigingen & Criteria. 
Resonantie wordt hier een belangrijk begrip. Met welke informatie resoneer ik nu vooral, welke overtuigingen worden vooral getriggerd, welke waarden dringen zich op én ben ik daaraan overgeleverd of ben ik in staat op een verantwoorde manier te kiezen voor datgene wat in alignment ligt met mijn missie en met wie ik ben. Kies en denk ik als zoon/dochter van mijn Kosmische Ouders (missie), of word ik nog bepaald en gestuurd door mijn ‘aardse ouders’ (collectief bewustzijn). Word ik bepaald of emancipeer ik? Kies ik voor de angst (collectief bewustzijn, gemanipuleerd door de mainstream media) of kies ik autonoom voor de Liefde en de Waarheid (geëmancipeerd bewustzijn), de verantwoordelijkheid nemend voor het opzoeken van de juiste informatie die voedend en bevrijdend werkt. Zoals Christus gezegd heeft: de Waarheid zal je bevrijden! Resonantie is een keuze. En, dat waarmee ik resoneer, straal ik uit met een effect op alle levensvormen in mijn omgeving. Niet vergeten, dat waar ik mee resoneer voed ik, een belangrijk Tesla-effect. M.a.w. resoneer ik met de ‘death-count’ (angst) of met het perspectief van een Nieuwe Tijd, daarmee de realisatie daarvan voedend? Een belangrijke verantwoordelijkheid!
Nooit denken ‘wie ben ik, mijn invloed betekent niets’. Wanneer zoals blijkt uit de Chaos theorie, dat één korrel zand de evolutie van een hele duin kan bepalen (zie: Complexity van Mitchell Waldrop), dan kan één mens een hele menselijke evolutie en transformatie bewerkstelligen of de ondergang daarvan.

 

Welke zandkorrel wil jij zijn? 

 

Resoneren met de angst en het drama is gemakkelijk. Resoneren met het nieuwe is  echter moeilijk, vraagt een bewuste keuze en is een vorm van initiatie die de nodige zelfconfrontatie met zich brengt. In resonantie blijven met je missie, met de Eenheid, met de Creator, met de Nieuwe Tijd, de Nieuwe Wereld, eist een continue alertheid in het jezelf betrappen op negativiteit en de onmiddellijke transformatie daarvan in Liefde en Mededogen.
Een belangrijke voorwaarde is natuurlijk: Learn to think for yourself! Zonder dat kan je niet in je Hart blijven, in je eigen centrum staan. Dat vraagt moed want niemand wil natuurlijk voor gek versleten worden. En het veiligst is natuurlijk de collectieve weg te volgen. Je eigen denken volgen, betekent durven overheersende ideeën te bevragen, ook al vindt ‘iedereen’ ze vanzelfsprekend. Wat je gelooft mag niet gebaseerd zijn op algemene modetrends in de goegemeente, maar op eigen onderzoek en verdieping. Het moet gebaseerd zijn op je eigen liefde voor de Waarheid en de wens die Waarheid te ontdekken. Openmindedness, kritisch denken en gevoel voor debat en dialoog zijn belangrijke voorwaarden, capaciteiten, voor het vinden van de Waarheid en ze beschermen tegen engheid van geest, fundamentalisme en fanatisme. De juiste houding leidt tot de uitzuivering van ons denken, wat leidt tot de ervaring dat uiteindelijk Waarheid een zaak van het Hart is, een expressie van intuítief bewustzijn dat transverbaal is. Juist denken onthult het Hart en de Waarheid, terwijl conventioneel denken het Hart meer en meer versluiert en ons van onszelf vervreemdt met alle vormen van ziek zijn als gevolg.
Dus ‘follow your Heart’ betekent eerst en vooral ‘Think for yourself’ en ‘free your Heart’.

 

Ten vierde Capaciteit:
Steeds meer ontwikkelen en gebruik maken van de meta-positie (waarnemen – observeren – zonder oordeel). Dat is essentieel om de nodige sereniteit te behouden en vooral uit het drama te blijven (zie: Een ongewoon gesprek met God van N.D. Walsh). In die dialogen stelt God dat als één der belangrijkste voorwaarden voor groei en genezing. In het drama gaan is een pre-rationele reactie die ziekmakend werkt. Dus mindful in meta aanwezig zijn. Het negatieve niet onderdrukken, maar onder ogen zien, twee voeten op de grond, maar altijd -in denken, doen en laten- het positieve voor ogen houden, het positieve steeds in focus houdend, zelfs in de kleinste dingen, op de meest onbeduidende momenten. Het is een Wakker zijn.

 

Ten vijfde: Gedrag
Stel jezelf t.a.v. welke uitdaging, opdracht, taak, communicatie dan ook steeds de volgende vraag:
Is dat wat ik nu denk, kies, doe, enz…een expressie van Waarheid, Liefde, Vrijheid, Vrede, Vreugde, Leven, Mededogen, Zelfzijn, Schoonheid, Healing?…..in het kader van mijn mogelijkheden nú?
Zo ja, doen! Zo nee, wat houdt me daarin tegen en wat kies ik om daaraan te doen.

 

Ten zesde: Omgeving
In de mate dat de vorige stappen aligned zijn, ben ik een Lichtbrenger en vertegenwoordig ik in de omgeving het Nieuwe, de Toekomst, de Vrijheid. Ik ben dan een voorganger.
Zelfs wanneer ik door de Lockdown alleen ben, zelfs dan, door mijn uitstraling, door de resonantie met het positieve heb ik een niet te onderschatten invloed op het mee creëren van een Nieuwe wereld.

Het steeds beter en juister begrijpen van de alignment der Logische Niveaus is een belangrijke ondersteuning in het staande blijven in de unieke transformatie-tijd waarin we nu leven. Een tijd die een poort is naar een Nieuwe Wereld waar niets, maar dan ook niets meer zal zijn zoals het was. Een wereld effectief gebaseerd op Liefde en Effectief vrij van angst. Een wereld die élk van ons nodig heeft in de realisatie van die nieuwe toekomst.

 

Be Heart! Be Arcturus! Be the New Future in the Now! Be the messenger of the Divine, Now!

 

Eric Schneider

 

(*1) voor de niet-NLP-ers onder ons, een kleine toelichting over de logische niveau’s van Dilts gebaseerd op het werk van Bateson. Logische niveaus zijn een hypothese dat er 6 logische overtuigingsniveaus zijn waarin mensen leren, veranderen en functioneren. Veranderingen op een lager niveau kunnen leiden tot een verandering op een hoger niveau. Veranderingen op een hoger niveau zullen altijd leiden tot veranderingen op een lager niveau. Vandaar dat we in deze context vertrekken vanuit het hoogste niveau ‘Missie’. Wens je je hierin verder te verdiepen? Kijk dan zeker naar ons aanbod van onze basisopleidingen.

Let’s stay connected – Boodschap van E.Schneider

Alle routines worden doorbroken, een nieuwe realiteit dient zich aan.

Na jullie vorige week geïnformeerd te hebben over de organisatorische veranderingen bij Arcturus n.a.v. COVID-19, was het voor mij nodig om in een soort innerlijke quarantaine te gaan met de vraag, waar gaat dit alles nu over?  Waar dienen we ons op te richten?

 

De organisatorische reflex is goed en nodig, doch mist zijn effect wanneer de reactie gebaseerd is op een te oppervlakkige perceptie van de werkelijkheid.

 

Een eerste belangrijk besef is dat de huidige situatie m.b.t. het Corona Virus niet gaat om een simpele maatschappelijke crisis, maar om de geboorte van een nieuwe tijd in het besef dat zulke transformatie zich in de laatste duizenden jaren niet heeft voorgedaan en absoluut uniek is. Een transformatie die vertrekt vanuit- en tegelijkertijd leidt- naar een hoger niveau van bewustzijn. Het is de geboorte van een Nieuwe Mensheid. Een Nieuwe Aarde.

 

Alles verloopt zoals bij een gewone geboorte. Vooral de laatste 30 jaar, is onze wereld ‘zwanger’ van nieuwe visies, ideeën, ontwikkelingen die, als ze écht collectief waar willen worden, een maatschappelijke doorbraak nodig hebben, een doorbraak op planetair niveau. Het is de realisatie van de symboliek der Zwarte Madonna, de planeet die een Nieuwe wereld baart. Een planeet die nu in barensweeën is. Net zoals bij de geboorte van een baby, kunnen we ons focussen op het kind dat we verwachten of op het bloed en de pijn van de geboorte. Het eerste is een totale overgave aan een liefdevolle verwachting vanuit het hart, een voeding en ondersteuning voor de moeder in barenspijn,  Het tweede een expressie van angst en onzekerheid, een focus op negativiteit, een ondermijning van de Moeder. De eerste houding is een expressie van de vreugde voor het nieuwe leven. Het tweede een expressie van angst en de focus op de mogelijk foute afloop, de dood, mogelijk zelfs van moeder én kind.

 

Wat heeft de planeet – een planeet die ons in alles altijd ondersteund heeft- nu van ons nodig?

 

Kiezen we ervoor om de flauwvallende echtgenoot te zijn, die uit angst letterlijk moeder en kind uit het oog verliest en daardoor zelfs een bijkomend probleem stelt? of Kiezen we om de liefdevolle ondersteunende partner, familie, vroedvrouw te zijn die de pijn, het bloed, de risico’s op een spiritueel volwassen manier onder ogen zien en dus focussen op de vreugde, het kind, het wonder van de nieuwe geboorte en de moeder mee ‘dragen’ in een nieuwe fase van haar ontwikkeling.
Is onze houding deel van het Nieuwe of deel van de collectieve angst? De keuze is aan ons. Leiden we de wereld een nieuwe evolutie in, helpen we de Madonna baren in het creëren van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, of….?

 

Met al onze kennis en training in NLP, zijn we de best getrainde ondersteuners en voorlopers op het nieuwe. We gaan nu allen door de test, de echte certificatie. Do we walk our talk?

 

Wat betekent dat meer concreet?

We walk our talk wanneer in onze communicatie het accent ligt op Vrijheid, op Liefde, op Creativiteit, Authenticiteit, op aanwezig zijn in zelfzijn vanuit onze missie.
Focussen we ons op het aantal doden of op het verrassend nieuwe dat zich voordoet?
Nu in deze eerste reflectie nodigen we iedereen uit om binnen de eigen mogelijkheden alle focus te leggen op een liefdevol optreden en begrijpen vanuit het hart, een hart vol mededogen dat de pijn onder ogen ziet, maar er zich niet door laat leiden. Een hart dat ondanks de omstandigheden iedereen helpt om iedere keer opnieuw de aandacht van het negatieve af te leiden en de liefde in focus te houden. Te focussen op die Gouden Tijd, het Nieuwe Kind, de Nieuwe Mensheid te zien die nu geboren wordt. Een tijd zonder ziekte, zonder ‘dood’, een tijd van volledige Vrijheid en Creativiteit, een tijd van Vreugde.

 

Die visie en houding helpt ons ook om nu in respect en met gezond verstand de opgelegde beperkingen te accepteren, niet om deze alleen maar te ondergaan, maar ze te gebruiken als bron tot verinnerlijking, zelfontdekking, creativiteit zowel naar onszelf toe als in de ontmoeting met anderen. Zo kunnen we elke communicatie omzetten tot een uitnodiging in groei en bewustzijn. Een bewustzijn dat een expressie is van steeds meer Hart.

 

Be Free, Be Joy, Be Creativity, Be Pure Hart. Be Arcturus!

 

Eric Schneider

 

P.S. We blijven je vertrouwde ‘compagnon de route’ en je kan uiteraard via e-mail nog steeds bij ons terecht bij eventuele vragen. Of bel +32 3 488 40 54 we staan je graag te woord.

 

Hou het gezond, en draag zorg voor jezelf, je gezin, je medewerkers en al wie je dierbaar is.

Design Republic Inspiratiedag

The one who is most aware of a situation, has most influence on the interaction

 

Eén van de mooie inzichten bij Design Republic tijdens hun jaarlijkse inspiratiedag, georganiseerd door Ann Ravoet, Sr Trainer bij Arcturus.

Benieuwd naar hun ervaringen en hoe NLP in business een meerwaarde kan zijn om connectie te maken en te behouden met klanten. Lees verder

 

Benieuwd naar wat NLP voor jou kan betekenen? Neem een kijkje in ons aanbod 

 

Ann Ravoet, Sr Trainer bij Arcturus

 

Van harte welkom!

De vragen van Proust – Ilse Denruyter

 

1   Wat is je huidige gemoedstoestand?

In balans.

 

2   Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

Iemand die met passie in het leven staat.

 

3   Welke kwaliteit apprecieer je het meest in je vrienden?

Volledig aanwezig zijn.

 

4   Welk talent zou je graag hebben?

Empathie of inlevingsvermogen.

 

5   Wat is je meest markante eigenschap?

Wilskracht.

 

6   Wat is je grootste angst?

Eenzaamheid – connectie met anderen verliezen.

 

7   Wie zijn je favoriete schrijvers?

Santa Montefiori.

 

8   Wie zijn je helden in het echte leven?

De vele onbekende mensen die door hun aanwezigheid en passie een verschil maken voor de mensen in hun omgeving.

 

9   Wat is je motto?

Unlock Your Potential (door bewust keuzes te maken in het leven).

 

10   Wat vind je de meest overschatte deugd?

Temperantia (Gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing): durf soms de controle los te laten en durf je kwetsbaar op te stellen.

 

11   Hoe zou je graag willen sterven?

Met gevoel dat ik mijn volle potentieel heb geleefd en anderen geholpen heb om ook te geloven in hun potentieel (en er durven voor te gaan).

Onvoorwaardelijke liefde als kerstcadeau

Op zijn hoogste niveau is liefde de energie en bewustzijn dat aan de basis ligt van de eenheid én de schepping van het universum. Liefde verenigt dus en is creatief. Dat wat niet verenigt, creativiteit die niet heelt is een expressie van angst en ligt aan de basis van ziekte en dood, zowel op grote als op kleine schaal.

 

Genezing en heling hebben Liefde als absolute voorwaarde. Liefde is de basis van ‘de weg naar’ en ‘het resultaat van’ elk helingsproces. Elke authentieke genezing – op welk terrein dan ook vertrekt vanuit- en eindigt in het hart. Waarom? Omdat ons hart de zetel is van onze goddelijke verbinding. Kosmische liefde zetelt in ons hart en is de bron van alle liefde, heling en verbinding in ons leven.

 

Maar, om ècht verbonden te kunnen zijn met ons hart, dienen we absolute soevereiniteit, zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid, emotionele vrijheid en onafhankelijkheid van denken, doen en laten te ontwikkelen. In de mate dat we daar in slagen kunnen we authentieke verbinding in liefde, vrijheid, en zelfverantwoordelijkheid demonstreren in onze relaties met de anderen.

 

Dit betekent verantwoordelijkheid nemen over onze eigen zelftransformatie, het systematisch opruimen van alle blokkades in onszelf, blokkades die het ontwikkelen en delen van Liefde in de weg zitten. Liefde wordt dan een levensweg waarin de ander niet dient te veranderen om aan mijn verwachtingen te voldoen. Dat is afhankelijkheid en angst. Liefde is onvoorwaardelijk. Als de rest is business: voor wat, hoort wat.

 

Daarom, wat is het mooiste kerstcadeau, het mooiste cadeau vanuit je hart voor de ander, de mooiste expressie van liefde?  Ervoor te zorgen van die ander niet nodig te hebben voor je geluk, vrijheid, enz.

 

Pas dan, in de mate dat het ons lukt onvoorwaardelijk te zijn, kan liefde stromen en is authentieke liefdevolle verbinding mogelijk. Een verbinding die dan vanzelf ontstaat.

 

In het ontwikkelen en mogelijk maken van een dergelijke verbinding, demonstreren we onze grootste dienstbaarheid aan het ontstaan van een liefdevolle en vredevolle wereld.

 

Kerstmis wordt dat het feest van de ‘geboorte’ van die onvoorwaardelijke liefde in ons hart. De geboorte van het licht.

Rouw is niet rauw. Omgaan met verdriet, wanneer het tijd is.

Rouw lijkt rauw. Hij schuurt en bijt in elke vezel. Afscheid nemen, of dat nu van geliefden, of van oude vormen en gedachten is, het kan akelig confronterend zijn met de eenzaamheid van het bestaan. We willen zo graag vastklampen, zelfs aan datgene waarvan we weten dat het illusies zijn. Elk verlies voelt aan als een nederlaag op het leven. Of niet. Het kan ook anders. Als we onszelf toestaan echt te rouwen. Want rouw is in wezen diep herstellend en transformerend. Deze blog om te lezen bij een warme kop chocolademelk.

 

De roep van de tijd

Enige tijd geleden drong zich een oud verdriet in me op. Het was een verdriet dat ik goed ken, herken, maar meestal bij elke oprisping terug inslikte en verborgen hield onder het deksel van de als-ik-hard-genoeg-duw-blijft-hij-wel-dicht-put.
Maar zo werkt het niet, dat weet ik wel. Hoe harder je iets wegduwt, hoe meer je ervan op je bord krijgt, tijdens de dag, tijdens de nacht. Het was zomer, er was weinig werk en ik besloot te luisteren naar de roep van de tijd.

Ik zocht een mij voordien onbekende vrouw op die niet alleen voor dat soort dingen heeft gestudeerd, maar ook de zachte kracht van een oermoeder uitstraalt. Ik deed haar mijn verhaal. Ik moest het opschrijven, voorlezen. Traag, zei ze, zodat ik elk woord dat ik las ook kon voelen. Tranen stroomden over mijn wangen dat ze bijna groeven in mijn kaken schuurden. Geen blik naar haar, enkel naar de zakdoeken op het tafeltje voor me die ik met stevige regelmaat uit het karton trok. Daarna telkens weer mijn ogen neerslaan. Als een zieke kat had ik in een klein holletje willen kruipen. Maar ik zat in die stoel en zij zat voor me en keek en zei niets, minutenlang. Ik kon haar blik door mijn oogleden voelen. Zacht, maar recht in mijn gezicht. Er kwam geen woord, geen poging tot troost. Ze liet me gerust met mijn verdriet en tegelijk was ze er heel dicht bij.

Het was een bevreemdende maar diep helende ervaring. Niet dat deze oude wonden nooit eerder een streepje licht zagen. Eigenlijk had ik er al menig emmertje met woorden en betekenissen over naar de zee gedragen. Maar in deze stilte nu was een ruimte die ik zelden was binnen getreden. Het was tijd voor een diepere vorm van herstel, onder en zonder woorden. Zonder troost, met enkel de kracht van aanwezigheid.

Mijn adem werd zachter en dieper, spanning gleed uit mijn handen. Geleidelijk kon ik mijn hoofd oprichten en beantwoordde ik haar blik. Aarzelend, dan steeds meer verbonden. Tranen bleven stromen maar voelden warmer. Haar zachte oordeelloze glimlach en nog zachtere ogen zogen me een seconde op in haar schoot. Een jongere (nou ja) vrouw huilt uit bij een oudere vrouw. Het had iets heel ‘oers’, iets heel krachtigs. Zo ging het enkele weken op rij. Het was een zeer bevrijdende zomer.

 

Verluchten en verlichten

Het ding met verdriet is dat het er gewoon mag zijn. Zo simpel en zo moeilijk. Sluit je ‘t op, dan gaat het muffen en schimmelen. Zoals dat gaat in vochtige ruimtes waar geen lucht in kan. Zet je de ramen open, al is het op een kier, dan kan lucht doen wat hij doet: verluchten. Verlichten. Dingen in beweging brengen. Laten stromen. Tranen, eerst. Nieuwe energie en vrijheid, dan.

Verdriet heeft dus aandacht nodig. Er bij kunnen zijn. Maar meestal willen we het snel fixen, oplossen met woorden van troost en vooruitkijken. We zeggen elkaar zo graag dat het goed komt, dat het wel over gaat. Dat achter de grijze wolken de blauwe hemel met volle zon straalt. We halen de ander zo graag weg van zijn pijn, al is het maar voor ons eigen comfort. Vooral voor ons eigen comfort. Dan moeten we niet mee-lijden, ons eigen gespannen lijf niet voelen. Kom, drink nog een glas, werk, sport, eet, date, snuif, lach, ga weer door. Zo leven we samen. Tot de tijdelijkheid van de afleiding andermaal verschroeiend tekeergaat en lijf en leden binnenstebuiten keert. En roept: ‘het is tijd!’

 

Het is tijd!

Toon Hermans wist het al: ‘sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje’. Wanneer het tijd is. Tijd om een bladzijde om te draaien en een nieuwe stap te zetten, richting vrijheid. Niet dat het moet, er is altijd wel een later. Het leven is mild, enigszins. Al wordt de roep van de tijd steeds harder, net als de pijn. Je weet wanneer het tijd is. Tijd om te rouwen, om echt los te laten, om je eigen pijn en verdriet in de ogen te kijken, om het te delen met wie je liefhebt, bekend of onbekend, de ander en jezelf in de ogen te kijken.

Dus gun het je om te rouwen en mens te zijn. Geen superheld met mechanische onderdelen, maar een kwetsbaar lichaam met een geduldig hart.

Wanneer het tijd is.

 

Hilde Van Liefferinge is loopbaancoach en trainer in NLP en The Work of Byron Katie bij Arcturus.

Is het tijd voor jou om meer te investeren in jouw zelfzorg? Neem een kijkje op www.arcturus.be voor onze opleidingen, coaching en loopbaanbegeleiding.

The truth unfolds in the dialogue, so let’s get together…

 

Arcturus is de ster waar velen die dit lezen op één of andere manier door verlicht zijn, soms door een korte opleiding, vaak echter door lange trajecten van persoonlijke ontwikkeling. Tijdens deze ontwikkelingsfasen komen we tot het besef dat het inderdaad over een reis gaat en niet over een eindbestemming, doel of target dat bereikt moet worden.

 

In onze huidige maatschappelijke context is deze bewustwording een harde noot om te kraken. Als “slaves to the rythm” denderen we van het ene target naar het andere zonder vaak bewust met de consistentie tussen onze doelen om te gaan. Wanneer we in onze levensreis van target naar target een meer holistische benadering aannemen ontstaat een “Aha Erlebnis”… Ofwel realiseren we ons dat de afzonderlijke doelen elkaar tegen werken, óf dat het universum ons toch een handje heeft geholpen en het één en ander een mooi geheel vormt zonder dat we het in eerste instantie zelf beseften.

 

Echter, dit Aha moment is op zich ook weer een tussenstation in onze Never-Ending story…Een cyclische reis met Ups & Downs maar steeds progressief!

 

Laat onze opleiding geen doel geweest zijn maar een tussenstation naar meer van het goede, meer bewustzijn, meer mededogen, meer vanuit het hart leven….Of zoals Eric het zo mooi citeert:

 

Laat ons verder evolueren;

 •  Away from being a “creature”, towards being “creators”…
 •  Away from being a “product”, towards being “producers”…
 •  Away from being in our “comfort” zone, towards…. dare to “confront”…

 

Vanuit deze context hebben we met enkele Arcturus Alumni ons de vraag gesteld hoe we een bijdrage konden leveren aan het “levend” houden van dàt wat we hebben meegekregen van onze magic-teachers in Hogwards, ueh, ik bedoel Arcturus .

 

Vandaar, The truth unfolds in the dialogue, so let’s get together…

 

Wat gebeurt er na Arcturus, denderen we weer voort in ons dagelijks bestaan of hebben we echte stappen gezet? Hebben we zaken bijgeleerd maar krijgen we deze misschien niet in ons ‘Zijn’ geïmplementeerd? Blijven we hangen in een tussenstationnetje of Durven we de volgende trein nemen naar “wie weet waar”….

 

Dit en vele andere zaken willen we delen in een onvoorwaardelijke sfeer, voor NLP’ers, door NLP’ers, tijdens een eventje wat we met vier aan het organiseren zijn. Voor de gelegenheid hebben we ons zelf “vrienden van Arcturus” gedoopt.

 

Bewust vindt het event op een andere locatie plaats zodat we vanuit meta aan kruisbestuiving kunnen doen, ideeën kunnen uitwisselen, onze favoriete boeken, films en opleidingen kunnen delen, ons netwerk kunnen uitbreiden, etc.

 

Wij zijn in ieder geval zeer verheugd dat Eric en Ingrid ’s avonds bij het diner aansluiten, bovendien is Ann Ravoet één van de gastsprekers.

Wat ons betreft, kan de dag dus al niet meer stuk…

Momenteel zijn bijna alle gastsprekers of moet ik “teasers” zeggen, Arcturus alumni, want we houden het kort zodat we achteraf veel zelf kunnen babbelen…

 

We laten tijdens het event gebeuren wat gebeurt en hopen veel feedback te mogen ontvangen zodat we er misschien een jaarlijks gebeuren van kunnen maken?

 

Als het initiatief echt slaagt denken we nu alvast aan een vervolg waar we een breder publiek kunnen aanspreken. Zo leveren we samen onze bijdrage aan de uitrol van de bewustzijns(r)evolutie en worden het straks misschien recht staan in de wagonnetjes van de Arcturus trein ;-)

 

Info over het programma; de inschrijving en ben je benieuwd, check dan onze website hieronder voor het laatste nieuws,

https://tinyurl.com/vriendenvanarcturus

Voormalig klooster Arme Klaren
Tieltsesteenweg 22
9900 Eeklo

 Deuren open om 15u30 – Aanvang om 16u00 –

Inschrijving

Inschrijving: €35,00
Deadline inschrijvingen: 15 september
Rekeningnummer:  BE 79 035 159 438 133 op naam van Fran Delbeke
Medeling: uw voor- en achternaam + “Vrienden van Arcturus”

Wij hopen alvast je te kunnen ontmoeten op 12/10/2019 (voor de numerologen onder ons: PN3-LN7-BN1)

 

Het Vrienden van Arcturus team,

Fran, Hilde, Frederik & Rudy.

35 jaar Hartsbewustzijn – Arcturus – een feestverhaal

2007 Chartres

Begin mei 2007 volgde ik de 4 daagse Symboliek te Chartres, begeleid door Eric Schneider van Arcturus. Ik werd meer dan geraakt. Het herhalen van een universeel patroon in de kathedraal, riep een onuitputtelijke energie in me op. Ik her-ontdekte dat een kathedraal in stappen, is als jezelf in stappen.

In mijn aantekeningen van de lezing van Eric schrijf ik “ Een tempel in stappen, een kathedraal in stappen, is in zijn evolutie, zoals de mens bedoeld is te zijn.” Ik besefte dat voor iedereen het volgen van universele patronen, in al zijn eenvoud, mogelijk is. Dat een kathedraal een uitdrukking is van wie je bent, waar je vandaan komt, wie je dient te zijn. Dat je dit in zijn geheel kunt herinneren op deze plek en misschien wel op vele plekken, waar iemand is voorgegaan.

Toen dacht ik. Ik woon (bijna) naast een kathedraal. Wat hier in de kathedraal te Chartres kan, dat moet toch ook mogelijk zijn in de Sintjanskathedraal te ’s-Hertogenbosch.

 

12 Jaar later was het zover – 2019 s’-Hertogenbosch

Dinsdagochtend 21 mei 2019 organiseerde ik voor de eerste keer vanuit mijn bedrijf A3N Training & Coaching een systemische verkenning in de Sint Janskathedraal. Ik begeleidde deelnemers in het verkennen en ervaren van verschillende structuren en perspectieven. Ik deed niet anders, dan aanwezig zijn. Het veld van de kathedraal is er gewoon.

Volgend jaar zal ik opnieuw systemische verkenningen in de Sint Janskathedraal organiseren.

 

Eric, Ingrid en collega’s. Ik wil jullie feliciteren met 35 jaar Arcturus. De opleidingen transpersoonlijk coachen en counselen én Symboliek te Chartres hebben mij geïnspireerd, gesterkt en verruimd als mens.

Adriënne Graumans

Trainer, coach en traumabegeleider

12 juli, ’s-Hertogenbosch NL

De Vragen van Proust: Bart Provost

1.  Wat is je huidige gemoedstoestand?

Op het moment van het schrijven dezes heel rustig en overlopend van ‘contentement’ omdat ik nog volop met vakantie ben. Maar meer algemeen zou ik zeggen: ‘in voortdurende verwondering’ of ‘constant curieus’. Als een soort Alice in Wonderland kijk ik naar wat om me heen gebeurt, naar wat er bij, in, met mezelf gebeurt vanuit een nieuwsgierige verwondering. Willen weten wat er gebeurt, waarom, waar het vandaan komt, wat ik daar aan wil en kan doen (of niet) en hoe dan. En dat zowel met een hele fijne gemoedstoestand (de vraag wordt dan: ‘Hoe kan ik deze behouden?’) als met de minder leuke (‘Hoe kan ik hier uit?’).

 

2.  Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

Ik noem er enkele op die -met elkaar gecombineerd- je als mens zo waanzinnig sterk maken, in je eigen kracht zetten. Het opnemen van je verantwoordelijkheid ten aanzien van je eigen gedrag, gedachten en gevoelens. Het schakelvermogen om ongeacht de situatie dat gedrag, die gedachten en gevoelens bij te sturen. Ten allen tijde de connectie met je Hogere Zelf bewaren of terug opzoeken als je die kwijt bent. En jezelf vooral niet al te serieus nemen.

 

3.  Welke kwaliteit apprecieer je het meest in je vrienden?

Ik heb voor mezelf de vraag even moeten omdraaien om hierop een antwoord te vinden, nl.: ‘Als ik naar mijn beste vrienden kijk, welke kwaliteit hebben zij dan gemeen en maakt o.a. dat ik hen mijn beste vrienden noem?’. En dan komt het antwoord meteen bovendrijven: oordeelloze liefde. En dat merk je in alles.

Mekaar lang niet gezien? Geen zorgen, ik weet dat we mekaar graag zien.

’s Nachts om 2u een hulpkreet lanceren? Tuurlijk, ik sta voor je klaar.

Advies nodig? Ik luister naar jou en hou mijn eigen model van de wereld er maximaal buiten.

Feedback gevraagd? Met de meest liefdevolle intentie geef ik je eerlijk groei-advies, ook al doet het jouw ego verschrikkelijk pijn.

 

4.  Welk talent zou je graag hebben?

Waar ik absoluut jaloers op ben, is muzikaal talent. Of dat nu gaat om zingen of het bespelen van een instrument. Zeker zingen vind ik heerlijk. Met niets anders dan de stem die je van Moeder Natuur kreeg, de vreugde kunnen uitzingen, mensen ontroeren, raken, klank geven aan emoties. Prachtig vind ik dat!

 

5.  Wat is je meest markante eigenschap?

Dat heb ik even nagevraagd bij zij die me het beste kennen ;-)

Ik ‘smijt’ me, voor mij geen half werk: niet in het leven, het werk en al zeker niet in relaties, de liefde. Ik kan niet houden van met de handrem op, mijn werk doen met aarzelingen. Als ik die rem voel, is dat een signaal waar ik iets mee aan moet.

 

6.  Wat is je grootste angst?

Als vader is dit allicht een dooddoener maar die angst heeft te maken met mijn kinderen, nl. dat hen iets zou overkomen. Voor mezelf zie ik eigenlijk geen enkele noemenswaardige angst. Alles is goed zoals het is.

 

7.  Wie zijn je favoriete schrijvers?

Ik heb zo veel kilometers boeken gelezen in mijn leven dat ik dat een schier onmogelijke opdracht vind. In het algemeen schrijvers die meeslepend kunnen schrijven, je helemaal kunnen meezuigen in het verhaal. Dat geldt dan vooral voor fictie. Voor non-fictie wil ik vooral mijn geest en mijn blik op het leven kunnen verruimen, het leven beter begrijpen.

Voor fictie heb ik momenteel geen echt favoriete auteurs (als tiener had ik die wel). Voor non-fictie zijn enkele namen die me de laatste jaren erg hebben beïnvloed (in volgorde van mijn boekenkast, niet van belangrijkheid): Michael Newton, Bruce Lipton, Don Miguel Ruiz, Jane Roberts, Zinovia Dushkova, Robert Rosenthal, David Wilcock, John Welwood, Lynne McTaggart, David Deida, Esther Hicks.

 

8.  Wie zijn je helden in het echte leven?

Dat zijn die mensen die elke dag opnieuw de zorg op zich nemen van anderen, in de schaduw, zonder podium. Verplegend personeel, begeleiders van mindervalide mensen, thuiszorgers, enz.

 

9.  Wat is je motto?

Die kwam gelijk: “I may not be totally perfect but parts of me are excellent”. Het is een meer humoristische vertaling van “Ik ben perfect, zelfs met al mijn imperfecties”. Het helpt om op dagen dat je aan jezelf twijfelt weer wat liefde naar jezelf te sturen. En humor helpt je daarbij meteen naar de juiste vibratie.

 

10.              Wat vind je de meest overschatte deugd?

Tja, omwille van welk criterium en in welke concrete context zou ik beslissen dat een deugd is overschat? Dan zou ik allicht in het algemeen kiezen voor minder vasthoudendheid of standvastigheid en dan specifiek met betrekking tot de eigen overtuigingen. Daar vasthoudend zijn en blijven creëert kleine en grote oorlogen, met jezelf en met anderen.

 

11.              Hoe zou je graag willen sterven?

‘I want to go out with a bang’. Na een feest met de hele familie en alle mensen die ik graag zie, vervuld van liefde en tevredenheid, van graag zien en gezien worden, genietend van wat er om me heen gebeurt, plots het licht zien uitgaan.

 

Symboliek te Chartres – getuigenis

Een getuigenis van één van de vele deelnemers

 

 

In november 2014 volgde ik – samen met 2 vrienden – de workshop van Eric in Chartres.

Het is een ervaring die ik nooit meer zal vergeten en waar ik nog heel vaak aan terugdenk.

We verbleven in een prachtig hotel (Le Grand Monarque). De ochtendlessen die Eric gaf waren voor mij “eten en drinken” voor mijn ziel. Zijn uiteenzettingen waren zo helder, zo boeiend….ik hing aan zijn lippen. De kennis die hij ons bijbracht smaakte zonder twijfel naar “nog veel meer”.

In de namiddag konden we dan in de theorie toetsen aan de praktijk en in de kathedraal zelf de oefeningen gaan doen die Eric die ochtend had opgegeven.. Oefeningen die al even boeiend maar vooral heel diepgaand waren en die maanden later nog hun werking lieten voelen.

Iedere avond was er in het hotel een nabespreking. Er werd getoetst naar je ervaring van die namiddag maar ook je eventuele vragen konden ruimschoots aan bod komen. Telkens kreeg je een helder en duidelijk antwoord.

Voor Eric en zijn echtgenote Ingrid was geen moeite teveel voor het welbevinden van hun cursisten. Op de laatste avond van de workshop boden zij ons zelfs een heerlijk diner aan in het exclusieve restaurant van het hotel.

Ook al volg ik al 25 jaar heel intensief gerenommeerde workshops en opleidingen, deze stak er werkelijk met kop en schouders bovenuit. De workshop had  voor mij veel en veel langer mogen duren want Eric is een bevlogen spreker waarbij je je geen seconde verveelt en waarbij je honger naar kennis en wijsheid niet alleen geprikkeld wordt maar eveneens ruimschoots gestild.

Ik kijk dan ook heel erg uit om de verdiepingsworkshop te volgen.

Anita Wiels

 

Spreekt het tweede deel van de workshop Symboliek in Chartres jou aan en wil je ook graag deelnemen van 21 tot 24 september 2019? Schrijf je dan hier in. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

In dit tweede deel gaan we dieper in op de vraag wie ben ik, waar kom ik vandaan, met behulp van de symboliek en energie van de kathedraal.

 

Interesse voor het eerste deel? Meer info en inschrijven vind je hier.

 

Meer lezen? -> Met deze de link naar de blog van dit jaar. 

Zomerdroom of zomerrealiteit? Herbron en ga op reis in jezelf

3 juli 2019

 

Zomer is… op reis gaan. Je in de zon leggen, al je zorgen vergeten en herbronnen. Of is dat toch niet zo eenvoudig? Is er een verschil tussen zomerdroom en zomerrealiteit? Echt herbronnen is eerder een actieve reis, maar wel naar binnen. In deze blog vind je inspiratie en reistips voor een trektocht in jezelf.

 

Zomerdroom

De zon brandt, het is zomer. Zwaluwen zwermen bedrijvig in en uit hun nest en de hete lucht ruikt stoffig naar versgedorst stro. Bijen en ander zoemend gevleugelte concerteren in symfonie, terwijl je jezelf languit wentelt in het zachte groene gras. Boven jou niets dan azuurblauwe wolkenloze lucht. Je ademt, zucht, glimlacht, trekt die strooien hoed nog wat dieper over je gezicht. Dat het zomer is… niets dan rust en heerlijkheid.

Niets om te bereiken, nergens om op tijd te komen, niets om aan te denken. Vaarwel gejaagde tijdens-het-jaar-leven en welkom zomerrust. Je sluit je ogen en laadt je batterijen op met zuivere zonne-energie. Van herbronnen gesproken.

Zomerrealiteit

Of is het toch zo simpel niet? Werkt die kinderlijke nostalgie in je geheugen vandaag toch minder goed dan je zou willen?
Bij mij is dat alvast het geval. Als ik mijn ogen sluit, zelfs in het gras onder een helderblauwe hemel, dan voel ik vooral een net iets te hard kloppend hart, wat gespannen spieren en een stroom geratel en gedachten. Het koortje vogelzangers echoot ergens heel ver op de achtergrond.

Toch wil ik mijn zomer aangrijpen om te herbronnen. Om mijn rust terug te vinden na een intens jaar van drukte, deining en beroering. Ik wil terug naar mijn bron, een plek die ik me voorstel als – hoe zeg je dat – waar ik gewoon kan ‘zijn’.

Op reis in jezelf

Herbronnen is meer dan een dutje in de zon, het is een actieve bezigheid. Noem het op reis gaan in jezelf, een trektocht. Je gaat op ontdekking met een nieuwsgierige padvindersblik, naar wat er ook nog is. Naast dat wat je al wist, naast alle grijsgedraaide platen en afgezaagde liedjes.

Als gids neem ik daarvoor wel eens de boeddhistische monnik Tenzin Wangyal Rinpoche onder de arm. In zijn boek De Stralende Geest leert hij je contact maken met drie ijkpunten in jezelf: de rust in je lichaam, de stilte in je (innerlijke) stem en de ruimte in je gedachten.

Rust, stilte en ruimte

Rust in je lichaam, stilte in je stem en ruimte in je gedachten. Dat klinkt als het paradijs, toch? Bestond er een reisbureau dat tickets daarheen aanbood, het was wellicht een reisimperium.

Maar wacht even, goed nieuws. Dat reisbureau ben je zelf. Jij beslist of je gaat of niet. Geen files of wachtrijen voor vertrek, want je doet het gewoon waar je nu bent. Het kost je niets. Het ticket heb je al op zak en het is eeuwig geldig. Je bestemming is altijd toegankelijk, 24/7, waar je je ook bevindt, hoe ver je er ook van verwijderd lijkt te zijn.

De reis is een oefening in contact maken met… niets. Het niets in jou. Of het alles, zo je wil. Contact met rust, stilte en ruimte, hoe onrustig, lawaaierig en vol het binnenin jou ook mag aanvoelen

Klaar voor vertrek?

Hoe doe je dat? De reisgids in een zeer korte notendop:

1) Je lichaam. Ga zitten of liggen en sluit je ogen. Vertraag. Maak contact met je lichaam en voel wat er op dit moment is. Voel je spieren, zenuwen, fysieke gewaarwordingen. Verschuif dan je aandacht naar de rust in je lichaam, wetende dat deze er sowieso ook is. Ga ernaar op zoek, maak er contact mee, duik er helemaal in. Laat je erdoor overspoelen, word de rust.

2) Je stem. Hoor je innerlijke dialoog, de woorden, zinnen die je tegen jezelf zegt, het lawaai. Verschuif je aandacht naar de stilte. Ze is er sowieso, al moet je misschien even zoeken. Voel ze, hoor ze. Duik er helemaal in, word de stilte.

3) Je gedachten. Zie en ervaar de drukte in je gedachten. De beelden, geluiden, emoties, de dagelijkse film van verleden of toekomst. Verschuif je aandacht naar de ruimte tussen je gedachten, in dit moment. Duik in die ruimte, word de ruimte.

De kunst van het aanwezig zijn

Deze drie ‘wegen van innerlijke toevlucht’ leiden naar, wat Rinpoche noemt, een onbegrensde ruimte met onveranderlijke en onvernietigbare kwaliteiten. Door er met je aandacht naartoe te gaan, laat je die ruimte binnen, word je ze en ontdek je ook dat je ze al die tijd eigenlijk al was. Het enige wat nodig is, is dat jij even de tijd neemt om te vertragen en je aandacht op jezelf te richten, voorbij je gedachten en emoties.

Herbronnen is dus de kunst van het aanwezig zijn bij jezelf, bij de onveranderlijkheid onder de dagelijkse verandering. Dat is geen enge eenzame plek, maar net een plek met een diepe warmte en verbondenheid.

Voorbij het drama

Niet dat het makkelijk is, er is afleiding genoeg. Als het dagelijkse drama roept, dwingend en onontkoombaar, dan worden we meegezogen in kolkende zeeën van heftige emoties en rusteloze gedachten. Dan willen we weg, zo ver mogelijk daarvandaan. Maar de kortste weg eruit is de weg erin. Ontdekken wat er ook nog is, altijd. Zelf je eigen ruimte creëren.

Dat is de plek waar het echt zomert, ongeacht het seizoen.

Wil jij nog meer weten over hoe je jezelf kunt herbronnen? Neem een kijkje in onze opleidingen op www.arcturus.be

 

Hilde Van Liefferinge is zelfstandig trainer en coach. Voor Arcturus werkt ze als NLP-trainer en loopbaancoach.

 

 

De vragen van Proust: Annelies De Roover

 1. Wat is je huidige gemoedstoestand?

Zoals altijd is mijn leven in beweging. Ik heb de afgelopen maanden hard gewerkt aan mijn nieuwe werking: ik richt me nu vooral op de begeleiding van vrouwen  naar balans, harmonie en veerkracht. Ik begeleid hen bij hun transformatie – na burn-out. Of nog liever, voor de burn-out natuurlijk.  Het was dus een druk voorjaar. Momenteel ben ik toe aan een beetje vakantie. Herbronnen samen met mijn kids, in de natuur. En tijd om nog wat te schrijven.

 

 1. Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

Resilience – ik gebruik hier bewust het Engelse woord. Veerkracht in het Nederlands, legt voor mij de nadruk op de kracht en is wat harder. Resilience is voor mij meer het opveren, een zachte flexibiliteit en toch onvermoeibaar en onverzettelijk. Er gaat een zekere koppigheid vanuit en dat vind ik geweldig.

Ik werk vaak met mensen die door een burn-out de uitnodiging tot transformatie kregen. Zij zijn vaak verstrikt geraakt in de bramentakken van het leven. Vast, verdwaald en ontmoedigd. Ik sta dan telkens versteld hoeveel mensen kunnen dragen. Ook verbaas ik me over de stuwende kracht die hen drijft om te blijven zoeken naar een manier om gelukkig te zijn en een leven vanuit passie te kunnen leven.

 

 1. Welke kwaliteit apprecieer je het meest in je vrienden?

Wijsheid – Mijn beste vrienden zijn allemaal mensen die niet in het oordeel schieten. Ze hebben een open geest, zijn belezen en hebben interesse in nieuwe standpunten. Ze zijn geen tafelspringers, maar bedachtzaam. Ze kunnen goed luisteren en wanneer ze spreken, is dat altijd ‘er boenk op’.

 

 1. Welk talent zou je graag hebben?

Punctualiteit.  Ik heb ADHD en ben daardoor erg intuïtief, snel en heb de nodige durf. Dat is een kracht en tegelijk een handicap. Zo is administratie, zeker met cijfers, erg moeilijk voor mij. Ik werk er al mijn hele leven aan… Nog niet met het gewenste resultaat, maar ik geef niet op!

 

 1. Wat is je meest markante eigenschap?

In TCC kreeg ik als missiewoorden mee: levenslust & zachtmoedigheid.

En die levenslust is denk ik de meest markante eigenschap: ik geef nooit op en ik kan van alles het positieve zien. Ik sta daardoor veerkrachtig in het leven en ben altijd in voor een nieuw avontuur of belevenis. Mijn levenslust werkt ook aanstekelijk. In mijn werk zet ik die graag in om bij anderen terug hun vlammetje aan te steken of het vuur in hen aan te wakkeren zodat ze in hun kracht komen, weer in zichzelf gaan geloven en hun prachtige vleugels uitslaan.

 

 1. Wat is je grootste angst?

Mijn grootste angst was altijd ‘koud en alleen zijn’. Dankzij mijn opleidingen bij Arcturus en mijn traject in persoonlijke ontwikkeling heb ik geleerd dat ik altijd kan intunen op de universele bron die ons allen verbindt. Zo ben ik nooit alleen… behalve als ik te ver van mezelf afdwaal en die connectie kwijt geraak. Dan is het even ‘herbronnen’ en door meditatie, wandelen of wolvilten terug centeren in mezelf.

 

 1. Wie zijn je favoriete schrijvers?

Met stip op 1: Clarissa Pinkola Estes –  haar hele oeuvre heb ik op luister-cd om in de wagen of tijdens creatieve activiteiten naar te luisteren. Met haar werk geeft ze dmv de verhalencultuur van over heel de wereld, inzicht in de archetypestructuur in onze psyche.

Op nummer 2: Jean Shinoda Boden –  Met haar boeken over de godinnen in elke vrouw (en ook de goden in elke man) heeft ze me bewust gemaakt van mijn vrouwelijke kracht. Ik heb zo geleerd dat vrouwelijkheid en kracht echt samen kunnen gaan en hoe ik die kan ontwikkelen en verfijnen.

En op nummer 3: Kristien De Wolf – Kristien is een goede vriendin van mij en toch heb ik haar op een heel andere manier leren kennen door haar boeken. Vooral haar boek ‘Ava Miller en Ik’ was voor mij een voltreffer. Kristien deelt mijn liefde voor het woord. Haar zinnen zijn pareltjes. Ze nestelen zich als glimmerende balletjes in je hoofd in en laten niet los.

 

 1. Wie zijn je helden in het echte leven?

Ik heb iets met sterke vrouwen. Vrouwen die tegen de stroom in durven varen en ondanks weerwerk van hun omgeving/cultuur bergen verzetten. Zoals bv. Ama, de Indische vrouw die werkelijk een imperium heeft uitgebouwd – in liefde. Haar organisatie heeft bijvoorbeeld miljoenen dollars geschonken voor de heropbouw van New Orleans na orkaan Katrina. Als vrouw, in India, zo een imperium uitbouwen met scholen en duizenden mensen voorzien in hun levensonderhoud… Chapeau! Ik ben haar ook eens gaan bezoeken toen ze in Nederland een event organiseerde. De dame straalt werkelijk licht uit. Je moet het toch maar doen.

 

 1. Wat is je motto?

Het is niet wat het is. Het is wat je ermee doet.

Ik geloof niet dat geluk zomaar komt aanwaaien. Ik heb al vaak gezien dat mensen, ondanks de slechte kaarten die het leven hun bedeelde, oprezen en gelukkig/héél werden.

Dit betekent niet dat ik 100% geloof in de maakbare mens. Je hebt een aantal harde grenzen waarbinnen je als mens moet laveren (zoals bv. mijn ADHD). Het is wel je eigen verantwoordelijkheid om binnen die grenzen maximaal aan de slag te gaan en daarbinnen de Beste Mens te worden die je kan Zijn.

Veel mensen laten zich neerhalen door de omstandigheden, door de kiezeltjes op hun levenspad. Ik heb geleerd dat je manier van hiernaar te kijken, jouw realiteit inkleurt. Door anders te kijken en te denken kan je dus werkelijk jouw realiteit veranderen (ten goede of ten kwade). En dat geef ik ook door in mijn coachings en in de opvoeding van mijn kinderen.

 

 1. Wat vind je de meest overschatte deugd?

Volgzaamheid. Samen-zijn/werken en verbondenheid zijn prachtig. Maar volgzaamheid (in de enge zin van het woord) brengt de wereld niet veel verder, naar mijn mening. Ik hou van mensen die kritisch in het leven staan. Dus mensen die denken voor zichzelf en zaken evalueren. Als dat dan tijdelijke partnerships oplevert, die win-win zijn, is dat heel mooi. Daarin kan heel diepe en vaak levenslange verbondenheid ontstaan, zonder dat je hier noodzakelijk volgzaam moet zijn.

Enkel als volgzaamheid wisselend is, als in een dans, is ze voor mij te rijmen met gelijkwaardigheid. En dat is een waarde die in mijn top 10 staat, naast waarden zoals passie, authenticiteit, groei, autonomie en zielsverbondenheid.

 

 1. Hoe zou je graag willen sterven?

In mijn eigen bed. Na een mooie dag waarin ik afscheid heb kunnen nemen van mijn geliefden en met een hart vervuld van liefde en voldoening. Wetend dat ik mijn bijdrage tot de wereld heb gedaan, naar godsvrucht en vermogen.

 

Annelies De Roover

De vragen van Proust: Tom Cornille

 

Deze week stellen we je graag onze gasttrainer Tom Cornille voor. Via het geven van de opleidingen “Verbindende Communicatie” van Els Van Beveren is hij als trainer ontzettend gemotiveerd om mensen bewuster en vrijer te maken en zo bij te dragen aan een betere wereld.

 

 1. Wat is je huidige gemoedstoestand?

Ik drijf mee op de golven die het leven me brengt. Dat schommelt op dit moment tussen een vredige bergrivier en een woelige storm. Beide zijn deel van het groter geheel en ik geniet ook van die extremen en alles er tussenin. Alles mag er zijn. Het geeft een intensiteit aan het leven die ik niet graag zou missen.

 

 1. Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

Iets wat moeilijk in woorden of gedrag te vatten is maar in mijn beleving wel de basis vormt van alles: mensen die echt ‘aanwezig’ zijn, ook voor anderen. In het Engels is dit eigenlijk nog mooier ‘being present’. Dat heeft ook meteen de bijklank van ‘a present’, een cadeautje en dat is het ook. Iemand die handelt vanuit dat Zijn met grote Z, die er echt is voor anderen: dat is één van de grootste geschenken die een mens een ander mens kan geven.

 

 1. Welke kwaliteit apprecieer je het meest in je vrienden?

Ik heb één boezemvriend die eigenlijk al zolang ik hem ken de capaciteit heeft om de wereld vanop een rustige afstand te bekijken. Hij straalt van nature een bepaalde standvastigheid en kalmte uit. Het beeld van een wijze uil komt in me op. Waar ik zelf veel inspanning, persoonlijke ontwikkeling en meditatie voor nodig heb gehad, dat zit blijkbaar in zijn genen. Fijn om dit bij hem te mogen ervaren.

 

 1. Welk talent zou je graag hebben?

Niet zeker of je dit een talent zou kunnen noemen maar het eerste dat in me opkomt: ik zou graag vloeiend een muziek instrument kunnen bespelen. Piano of gitaar bijvoorbeeld. Muziek is heel belangrijk in mijn leven en ik ben er ook af en toe zelf mee bezig maar ik heb nooit de tijd genomen of het doorzettingsvermogen gehad om echt lessen te nemen. Het blijft echter duwen dus wie weet…

 

 1. Wat is je meest markante eigenschap?

Er wordt me al mijn hele leven gezegd ‘dat ik het goed kan uitleggen’ en ik herken dat wel. Ik heb een talent voor taal en spreken, wat me nu als facilitator van groepen en coach goed uitkomt. Als verkoper gebruikte ik die eigenschap vroeger niet altijd op een even authentieke manier. Het is een fijn gevoel om te ervaren dat ik dit in mijn huidige werk als trainer wel kan doen.

 

 1. Wat is je grootste angst?

Op dit moment is mijn grootste bezorgdheid dat de wereld in mijn beleving wel heel erg snel aan het afhellen is naar een samenleving waar vooral die angst regeert. Mensen zijn meer en meer collectief onzeker en bang. Dat vertaalt zich in het sluiten van het hart, wat op zijn beurt in de wereld komt als onverdraagzaamheid, racisme, conflict en geweld. Het klimaat, vluchtelingen, extremisme…  Ik wil niet in pessimisme of doemdenken vervallen maar op kortere termijn zie ik eerder donkere wolken. Het vertrouwen dat de geschiedenis alterneert en de vele tekenen van liefde en goede wil om me heen geven me dan wel weer moed.

 

 1. Wie zijn je favoriete schrijvers?

Ik ben wat je een veellezer zou kunnen noemen, op het randje van leesverslaafd zelfs, dus geen eenvoudige vraag want keuze ten over. Het wisselt ook heel erg. De boeken die ik op een bepaald moment in mijn leven nodig heb vallen meestal in mijn schoot. Michael Singer met ‘The untethered soul’ was heel erg inspirerend. De boeken van Adyashanti en Ram Dass ook, kattenbelletjes om de basis niet uit het oog te verliezen. Het Tibetaanse boek van leven en sterven door Sogyal Rinpoche was ook een mijlpaal op mijn pad net zoals de boeken van Osho. Op dit moment verdiep ik me in het ‘zwaardere’ werk van Arcady Petrov en Jane Roberts.

 

 1. Wie zijn je helden in het echte leven?

Mensen die zich inzetten voor ‘het grotere goed’, los van eigen gewin of ego. Mensen die in stilte op de achtergrond ruimte houden voor anderen, zorg dragen en liefde brengen zonder hiervoor erkenning te vragen of in de spotlight te moeten komen. Ik kan grote bekende namen opnoemen maar het zijn net die vele namen die we niet kennen die een verschil maken in de wereld. De bezielde juf die voor de klas staat, de aalmoezenier in de gevangenis, de medewerker van het rusthuis… Authentieke zielen die hun missie uitdragen in de wereld. De grote vuren vallen misschien het meeste op maar het zijn de vele kleintjes die de wereld stapje voor stapje verlichten.

 

 1. Wat is je motto?

Hmmm… ik wil er graag twee opnoemen: ‘no mud, no lotus’ en ‘your will, not mine’. Het eerste van Thich Nhat Hanh herinnert me dagelijks dat alles op je pad, elke ontmoeting, elk woord, elke ervaring een uitnodiging is om te groeien. Groeien daar hoort modder bij, dus ook wat we als mens lijden noemen maakt daar deel van uit. All inclusive. Het tweede sluit daar mooi bij aan. Een bedrieglijk eenvoudige Bijbelse boodschap met hele grote diepgang die ik de drijfveer van mijn leven probeer te maken. Voorkeuren zoveel mogelijk loslaten en overgeven aan de natuurlijke flow van het leven. Wat ze de ‘Dao’ noemen.

 

 1. Wat vind je de meest overschatte deugd?

Even wikipedia erbij genomen voor deze… Kiezen uit de klassieke zeven is niet makkelijk want ik heb ze in mijn leven allemaal meer en meer leren begrijpen en appreciëren. Misschien ‘hoop’ dan. Als de zes andere aanwezig zijn lijkt me deze nogal overbodig. Met moed, geloof en liefde kom je al een heel eind!

 

 1. Hoe zou je graag willen sterven?

Heel bewust, zonder angst maar met een diepe dankbaarheid en vertrouwen dat het slechts een overgang is, een drempel op weg naar het onbekende, het volgende avontuur. Omringt door iedereen die me ooit van dichtbij heeft gekend, of het nu vrienden, geliefden of minder aangename spiegeltjes zijn geweest. Ik wil ze horen zingen, zien dansen en genieten van het leven. We zijn dit in onze cultuur niet gewoon maar mijn dood mag een feest zijn. Hoera voor wat er is geweest, hoera voor wat er is en hoera voor wat erna komt.

Symboliek te Chartres 21ste editie

21ste editie – dag 1 – Warm Welkom in het Hotel Le Grand Monarque!

Donderdagochtend 16 mei. Dit wordt de 21e (ja, één-en-twintigste) editie!Alles staat ook nu weer klaar voor een warm onthaal door Ingrid en Eric.

En tegelijkertijd leeft het gevoel dat de “aftrap” deze keer al eerder werd gegeven?
Na een fijn mailtje van Ingrid, met deelnemerslijst en extra duiding, werd via Whatsapp al actief geconnecteerd tussen deelnemers. Er werd kennis gemaakt, afgesproken, uitgewisseld…. Samen reizen? Bij aankomst samen iets eten? Dat kon allemaal.

Ook foto’s van wie vroeg aanwezig was, zorgden dat we ons op de trein al een beetje “ter plekke” voelden. Eens aangekomen, zagen we dat het ook dit jaar weer “klopte”.

Eric loodst ons ook deze ochtend feilloos door Hoge Middeleeuwen, de periode tussen 1100-1300.
Al snel vergeten we wat we hierover “dachten te weten”, en dompelen we ons onder in dit (vaak mis-begrepen) tijdperk van Verblindend Licht!

Sociaal bewustzijn is cruciaal, zegt Eric. Wel, we zijn er klaar voor. Dit jaar 12 stoelen in een cirkel, in ‘t gastvrije “Salon Bibliothèque”, met alleen maar “schone” mensen.

Een heerlijke start dus, en ook toch ook weer spannend. Uitkijkend naar ons ont-moeten met de Kathedraal als spiegel, en levend Bewustzijn… lunchen we in de ZON.

Zelfontwikkeling als hoogste uiting van dienstbaarheid. C’est parti!

Spreek alleen nog over Liefde

Rond 18u koppelen we nog even terug, de eerste dag, over onze ont-moeting met de Kathedraal. Ieder van ons met eigen percepties. Sommigen zagen veel fotograferende toeristen (nu Notre Dame gesloten is?) terwijl anderen dat nauwelijks opmerkten. En de zwarte madonna liet indruk na, zelfs op wie haar niet direct “herkende”, nu ze wit-gerestaureerd werd ;)

Ook ‘t effect van de Kathedraal op onszelf, is bij iedereen “in zekere zin verschillend”, althans op het eerste gezicht… Of toch ook weer niet? We werden allemaal, zonder uitzondering, op één of andere manier “beroerd” door deze ont-moeting. Dat blijkt een constante. De “waarheid van de ervaring” is soms moeilijk “uit te leggen”.

En de Kathedraal? Die zag dat het goed was, en blijft onverstoorbaar raken, verbinden en helen.

’s Avonds lonken terrasjes in de zon! Tijd voor wereldse geneugten? We weten inmiddels dat wat “in” je mond gaat, in wezen van minder belang is dan wat er “uit” komt. “Spreek alleen nog over Liefde”, zei Eric bij afsluiting van deze eerste dag

En toch wordt de menukaart met zorg bestudeerd… Zou een Aperol Spritzituel helpen, om de brug te slaan?

Elke avond is deze stad een Feest! Het klank-en lichtspel betovert. En ‘t voelt goed zo. We call this a day en kijken uit naar morgen: dan is het Labyrint open!

En speciaal voor de “anciens”: ‘t prachtig Licht-spel op de Kathedraal is dit jaar vernieuwd. Kom dat zien!

 

 

21ste editie – dag 2 – Terug naar een wereld die weerspiegeling is van de Kosmos

Aan de start van dag 2 vinden we elkaar terug in ‘t gastvrije hotel Le Monarque. Na wat verkennend ochtend-gekeuvel, neemt iedereen zijn plekje in, en ons perspectief op de Middeleeuwen verruimt verder. We komen meer te weten over straffe madammen “van toen”, over de symboliek van Romaanse en Gotische bouwstijlen, en vooral ook over de mind-set van toenmalige kathedralen-bouwers. Wat een spiegel voor ons allen, vandaag!

“We moeten terug naar een wereld die een weerspiegeling is van de kosmos” zegt Eric “en elk van ons, als micro-kosmos en weerspiegeling van het universum, gaat hier aan z’n eigen Kathedraal bouwen… “

Deze workshop gaat over spirituele ontwikkeling als dienstbaarheid, en over hoe ‘t materiële ten dienste moet staan van het spirituele (niet omgekeerd, zoals vandaag het geval is). En ja, ook over de rol die elk van ons daar in op te nemen heeft…

Aan ‘t eind van de ochtend krijgen we onze eerste oefening mee, en we vertrekken in groepjes. Op naar de Kathedraal!

De zon verwarmt de terrasjes. Intenties scherp stellen, nog even een “scenario” check en bepalen wie begint of begeleidt. En dan stappen we de Kathedraal binnen langs de Noord-poort, symbool staat voor Initiatie.

Onze missie leidt ons, onze visie wordt helderder, gaandeweg, en dus ook de weg naar concretisatie ervan. En ja, Thanks God it’s Friday! Aansluitend aan de oefening, krijgen we dus ook nog de kans om doorheen het Labyrint te lopen.

Wat een ervaring! … werd ook ’s avonds nogmaals bevestigd de plenaire feedback.

 

21ste editie – dag 3 – Als er betekenis is, wordt de simpelste beweging een “gebaar”

Volgens Middeleeuwers zat het onderscheid tussen mens en dier niet in  “kennis”, maar in de handen. Jawel, in de handen, als middel tot creatieve expressie.

Wat creëer ik, ten dienste van het “wij”?

Met deze vraag als aanzet, exploreren we wat het betekent Meesterschap te ontwikkelen. Straal ik Licht uit, en helende energie? Of ben ik deel van het probleem? En hoe kom ik straks “thuis”, met en nà alle ervaringen uit Chartres?
Want ja, onze uitdaging ligt in de vertaalslag naar dagelijkse concretisatie  “weten wat me te doen staat”… en daar ook effectief naar handelen. “Have fun en vermijd banaliteit”, knipoogt Eric en weet dat er geen “kleine” dingen zijn

Als er “betekenis” is, wordt de simpelste beweging een “gebaar”

De laatste avond genieten we dankbaar in het gastronomische sterrenrestaurant “Le Georges”. Heerlijke amuses, zorgvuldig uitgekozen gerechten en hemelse wijn, aangeboden door Eric en Ingrid. In ‘t besef dat dit onze laatste avond samen is, kiemen plannen voor een weerzien “na-Chartres”.
      

Op zondag sluiten we dankbaar af  “The Paradise Knowing

We zijn Eén met Eenheid                          We are At One with Oneness
We zijn Eén met onze Diversiteit            We are At One with our Diversity
We zijn Eén met onze Uniciteit                We are At One with our Uniqueness

We kennen onszelf als de som van onze Levens                    We know ourselves as the sum of all our lives
We kennen onszelf als de vrucht van eindeloos dromen      We know ourselves to be the fruit of infinite dreaming
We kennen onszelf als de scheppers van onze Werelden     We know ourselves to be Creators of our Worlds

We geloven niet. We Weten                      We cannot believe. We only Know
We haten niet. We hebben Lief                We cannot hate. We only Love
We sterven niet. We Leven                        We cannot die. We only Love

 

PS: Terwijl ik dit blogje schreef, vertaalden na-Chartres plannen zich al in een doodle. Tja, van concretisatie gesproken!

Katrien Nuyts

DE VRAGEN VAN PROUST: SONJA VAN BOUCHAUTE

Een Arcturus loopbaancoach kadert je professionele activiteiten binnen het grotere geheel van bewustwording en persoonlijke groei. Je job is bedoeld een expressie te zijn van jouw unieke zelf. Wat zijn jouw kwaliteiten, passies en waarden en hoe kan je daarmee een leven neerzetten dat voor jou betekenisvol is?

Ze reiken je handige technieken aan, verbazen je met hun kennis van menselijke interactie, en motiveren je in je ontwikkeling en groei. Maar hoe goed ken je de trainers en coaches van Arcturus echt? Aan de hand van een selectie vragen uit de vragenlijst van Proust graven we dieper in hun ziel. Proust beantwoordde deze directe vragen ooit in een vriendenboekje, en geloofde dat ze de kracht hadden de ware natuur van een persoon te onthullen. Dat belooft!

Deze maand zetten we trainer en coach Sonja Van Bouchaute in de kijker.

1. Wat is je huidige gemoedstoestand?

Dankbaarheid en waardering voor de vele mogelijkheden en kansen welke het leven me biedt.

2. Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

Ik waardeer heel sterk mensen die met een kwinkslag een positieve sfeer kunnen zetten en een glimlach op ons gezicht brengen. Humor die relativeert en nuanceert maar wel op een heel respectvolle manier.

3. Welke kwaliteit apprecieer je het meest in je vrienden?

Het vermogen om zichzelf in vraag te stellen en de openheid en bereidheid om van elkaar te leren.

4. Welk talent zou je graag hebben?

Daadkracht, daar kan ik zeker meer van gebruiken. Durven springen en er voor gaan, ook als het nog niet helemaal perfect is.

5. Wat is je meest markante eigenschap?

Ik blijf een eeuwige student. Ik ben gepassioneerd door alles wat de kwaliteit kan verbeteren waarop we als mens in relatie staan tot onszelf, anderen en het dagelijkse leven. Hoe kan ik steeds verder groeien tot een betere versie van mezelf en anderen hiertoe inspireren.

6. Wat is je grootste angst?

Angst dat ik niet alles neergezet zal hebben wat ik in dit leven heb te doen.

7. Wie zijn je favoriete schrijvers?

Ik heb hele boekenkasten vol, ik lees heel graag. Ik heb echter niet zo dadelijk favoriete schrijvers, meestal kies ik een non-fictie boek welke me inspireert en verdieping biedt bij de dingen waar ik op dat moment mee bezig ben. Als ik al eens fictieboeken lees dan zijn het meestal deze welke mijn kinderen ook gelezen hebben en waarover we dan kunnen uitwisselen. Een gelegenheid om even mee in hun leefwereld in te stappen.

8. Wie zijn je helden in het echte leven?

De ontwikkelingshelpers, de vrijwilligers, de mantelzorgers en eigenlijk alle mensen die zich dag in dag uit engageren om anderen te helpen of op één of andere manier zich inzetten om een betere wereld te creëren.

9.  Wat is je motto?

Ik heb er twee.

Tijd nemen om tijd en kwaliteit te winnen. Niet hals over kop in iets induiken, even afstand nemen en het grotere geheel zien en van daaruit gericht handelen.

De tweede welke hierop aansluit, is eerder een vraag welke ik regelmatig meeneem in de keuzes welke ik maak: wat zou liefde doen? Niet de romantische liefde, de liefde die aanzet tot waarachtig handelen. Dit nodigt mij uit om vanuit een ruimere blik te kijken naar een situatie, en te kijken eerder naar dat wat er nodig is, dan wat ik of anderen zouden willen. Soms kan het zijn dat door scherpe grenzen te stellen ik anderen meer kan helpen dan in hun wensen mee te gaan, iets wat ik voor mezelf toch telkens weer een uitdaging blijf vinden.

 

Sonja traint en coacht vanuit haar hart. Ze neemt je mee in het exploreren van wie je in wezen bent en wat belangrijk is in jouw leven. Binnen loopbaanbegeleiding reikt Sonja daarbij duidelijke kaders aan die je toelaten jouw dromen en passies om te zetten in concrete doelstellingen en acties. Mensen ervaren haar zachte aanpak als bekrachtigend, betrokken en to the point.

Sonja Van Bouchaute is gecertificeerd NLP trainer, Perceptief Pedagoog, Transpersoonlijke Coach en Counselor, Transformational Presence and Leadership Coach, Loopbaan met Zorg Coach en Stress & Burn-out Begeleider.

Als master in de Wiskunde en in de Financiële Wetenschappen, startte zij haar loopbaan in het bedrijfsleven. Ze bouwde daar meer dan 25 jaar ervaring op in het werken met mensen doorheen verschillende veranderingsprojecten als consultant, leidinggevende, project- en procesmanager, kwaliteits- en communicatiemanager. In maart 2009 richtte ze haar eigen bedrijf Life-Essence op als antwoord op de groeiende vraag naar zingeving en de toenemende stress die voelbaar is zowel op niveau van het gezin, de schoolgemeenschap als in het bedrijfsleven. Ze nodigt mens en organisatie uit stil te staan bij hun essentie en vanuit deze essentie te handelen.

Sonja is ook loopbaanbegeleider.

Spiritualiteit is een spel. Hou het luchtig en zacht

april 2019

Jezelf persoonlijk en spiritueel ontwikkelen is groeien, zowel in als uit jezelf. Soms wordt dat nodeloos zwaarder gemaakt dan het is. Wat als je nergens hoeft te geraken en de enige verlichting erin bestaat dat je het voor jezelf hier en nu luchtig en zacht houdt? Ga jij mee op zoek naar de natuurlijke lichtschakelaar in jezelf?

Hoezo, luchtig en zacht?

Jaren geleden volgde ik eens les bij een yogaleraar die na zijn oefeningen wat spiritueel onderricht voorzag. De man was 82 jaar, in een lang wit gewaad in perfecte lotushouding gezeten op een podium. Met een dunne streep zon op zijn bijna doorzichtige dunne huid leek hij klaar om ten hemel te rijzen. Zo vredig zat hij er bij, schijnbaar. Tot hij zijn mond opendeed en kleine rillingen over mijn rug gleden. Zijn stem was rauw en hard. Met een diepe frons in zijn voorhoofd en opgestoken vinger oreerde hij: ‘Wanneer het kind 2 jaar oud is en leert om ‘ik’ te zeggen, begint het verderf. Dan is het ego geboren. We moeten die valse identiteit vernietigen om ons ware zelf te bevrijden en de verlichting te bereiken.’ Waarna hij een armzalig mensbeeld ophing van zielige schepselen die tegen hun gedachten en emoties moeten vechten om te weten wat het echte leven is.

Met alle respect voor de witte man die op zijn 82ste nog op zijn hoofd kon staan, maar ik kreeg er zeer onaangename kriebels van in mijn buik. Al wist ik toen nog van toeten noch blazen, ik besloot al snel andere oorden op te zoeken. Waar het licht niet alleen breder door de ramen maar ook in de harten scheen.

Plezier is meesterschap

Zo kwam ik bij mijn NLP-leraar Eric Schneider terecht. Van hem noteerde ik: ‘Als je begint met spirituele ontwikkeling en je wordt met de dag serieuzer, mag je van één ding zeker zijn: je zit niet op de goede weg. In het zenboeddhisme worden vrede, vreugde en humor als de hoogste realisaties van spiritualiteit gezien. Hoe meer meesterschap, hoe meer plezier.’

Dat klonk me al meer als muziek in de oren. Plezier vinden in jezelf en daar meesterschap in ontwikkelen, wat was daar voor nodig?

Een groeiproces op twee parallelle en elkaar kruisende sporen, zo bleek. Eén spoor dat je ‘groeien in jezelf’ zou kunnen noemen, een ander ‘groeien uit jezelf’. Ofwel, een combinatie van persoonlijke en spirituele groei. En het belang van beide.

Groeien in en uit jezelf

Ten eerste is er het groeien ‘ín’ jezelf, aka persoonlijke groei. Hier gaat het erom dat je je persoon, je ego, je verhaal, beter leert kennen. Je gaat op ontdekkingstocht in je eigen gevoels- en gedachtenwereld, je conditioneringen, je kwetsuren, je overlevingsstrategieën. Je leert dat die zijn wat ze zijn maar dat het ook anders kan. Je ontdekt nieuwe keuzemogelijkheden in je denken, voelen en doen. Van wat wil ik niet meer, naar wat wil ik dan wel en hoe geraak ik daar?

Daarnaast is er het groeien ‘uit’ jezelf, aka spirituele groei. Hier leer je afstand te nemen van de hierboven genoemde, je persoon, je ego, je verhaal. Je leert jezelf vanuit metapositie bekijken, vanuit een niet oordelende waarnemer. Je stelt jezelf de vraag: als ik mijn gedachten en emoties kan observeren, wie is dan die observator? Je bewustzijn, ware zelf, het universele, of hoe je dat ook wil noemen. En je zoekt die versie van jezelf regelmatig eens op, je wordt er vriendjes mee. Die vriendschap maakt je milder, zachter en lichter.

Het groeien in en uit jezelf zijn beide deel van hetzelfde bewustwordingsproces. Richt je je enkel op je persoon, dreigt het een egotrip te worden. Richt je je enkel op spiritualiteit en misken je je persoon, dreigt het een zweeffeestje te worden. Zoals bij de oude yogaleraar die bijna van de grond ging, maar toch in een innerlijk gevecht tegen zijn persoon zat en daardoor geen vrede kon uitstralen.

Verlichting is niet het laatste vakje op het bordspel, het is een gevoel dat je krijgt onderweg als je het spel blijft spelen.

Spiritualiteit is een spel

Het spoor van spirituele groei is voor velen, mezelf lange tijd incluis, misschien niet zo evident. Met de beeldvorming rond het woord alleen al zit het nog steeds niet supersnor. Je moet de juiste mensen en schrijfsels tegenkomen om te weten dat het in essentie niet gaat om kristallen knuffelen of wierook inhaleren. Dat het niet vastzit aan de eeuwenlange claim van religie erop, wel integendeel.

Het is een spel. Een individuele ontdekkingstocht op zoek naar die natuurlijke lichtschakelaar in jezelf. Regels zijn er niet, het vergt alleen aandacht. Verliezen kan ook niet, je kunt enkel winnen. Wat een spel…

Bovendien raak je nooit uitgespeeld. Dat kan je frustreren, zoals het geval was bij de yogaleraar. Of je kan dat net fascinerend vinden. Verlichting is niet het laatste vakje op het bordspel, het is een gevoel dat je krijgt onderweg als je het spel blijft spelen. Want je wordt constant terug naar ‘start’ gestuurd voor een nieuw rondje. Dat is deel van het spel, de essentie zelfs.

Niemand raakt hier levend vandaan. Dus speel je beter mild, luchtig en relativerend. Soms vind je de schakelaar in geen tijd, soms sla je enkele beurten over en draal je wat rondjes in het donker. Maar zoals met alle spelletjes: hoe meer je ze speelt, hoe beter je erin wordt en hoe meer je er diepere lagen in ontdekt. En nog zoals met alle spelletjes: valsspelen levert niets op ?

 

Wil jij ook groeien in en uit jezelf, je natuurlijke lichtschakelaar vinden? Maak kennis met de opleidingen, coaching en loopbaanbegeleiding van Arcturus op www.arcturus.be

 

Hilde Van Liefferinge werkt voor Arcturus als trainer in NLP en The Work of Byron Katie en als loopbaancoach.

DE VRAGEN VAN PROUST: ELS VAN BEVEREN

Ze reiken je handige technieken aan, verbazen je met hun kennis van menselijke interactie, en motiveren je in je ontwikkeling en groei. Maar hoe goed ken je de trainers en coaches van Arcturus echt? Aan de hand van een selectie vragen uit de vragenlijst van Proust graven we dieper in hun ziel. Proust beantwoordde deze directe vragen ooit in een vriendenboekje, en geloofde dat ze de kracht hadden de ware natuur van een persoon te onthullen. Dat belooft!

Deze maand zetten we gasttrainer Els Van Beveren in de kijker.

1. Wat is je huidige gemoedstoestand?

Mijn huidige gemoedstoestand is er één van blijdschap en geluk. De jaren investering in opleiding en persoonlijke ontwikkeling hebben me mezelf leren kennen, vrijheid gegeven om bewuste keuzes te maken. Keuzes in mijn leven die liefde en energie brengen.

Ik heb geleerd om emoties die bij moeilijke gebeurtenissen horen, diep te voelen, zonder oordeel. Echte zelfempathie zoals we in Verbindende Communicatie zeggen, zonder anderen verantwoordelijk te stellen voor wat er in me leeft. Dit geeft me een manier om rustiger te ervaren wat naar me toe komt in het leven.

2. Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

Ik bewonder mensen die ordelijk en gestructureerd zijn en zo dingen realiseren. Ik heb soms last van mijn eigen chaos. Ik heb veel ideeën en inspiratie en vind het moeilijk om daar orde en structuur in te krijgen. Ik zie mensen, waaronder mijn man, makkelijk orde en structuur aanbrengen en houden in het leven. Dat bewonder ik.

3. Wat vind jij één van je grootste verwezenlijkingen?

4 jaar geleden ben ik met Walk Your Talk gestart. Vandaag zijn we met een team van 6 mensen die elke dag vanuit Verbindende Communicatie individuen, teams en organisaties inspireren om op een meer verbindende en liefdevolle manier met elkaar samen te leven en te werken.

4. Wie zijn je favoriete schrijvers?

Er zijn een aantal schrijvers/boeken die een ware transformatie ondersteund hebben in mijn leven. “De Kracht van het nu” van Eckhart Tolle is daar één van. Ik ben Marshal Rosenberg dankbaar voor het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie waarmee we elke dag aan de slag zijn in organisaties.

Ik ontmoette vorige week ook een inspirerende vrouw uit de kunstwereld. Ze gaf me een boekje met porno dat ze zelf geschreven had. De kaft ontworpen door een kunstenares. Zeer mooi en schaamteloos.

5. Wie zijn je helden in het echte leven?

Ik was als kind erg geïntrigeerd door de verhalen van missionarissen die we op school te horen kregen. Nog steeds bewonder ik vrouwen als Moeder Theresa en zuster Jeanne De Vos die hun nek uitsteken, in de modder gaan staan om te vechten voor betere levensomstandigheden en rechten van mensen. Dichter bij huis zie ik Johnny De Mot, Priester van de Goede Bijstandskerk in Brussel, hetzelfde doen.

6. Wat is je motto?

Ik heb niet echt een levensmotto dat samen te vatten is in één zin. Ik vind avontuur en het leven durven leven belangrijk. Risico’s nemen en aanvaarden wat je niet kan veranderen. Ik kreeg voor mijn 40ste verjaardag van vrienden een grote poster van Bond Zonder Naam cadeau: Leef en niet met mate!

7. Wat is bij jou een erg dominante eigenschap?

Wat me kenmerkt is het zoeken naar afwisseling, zowel binnen mijn werk als in relaties. Ik heb een extravert karakter en geniet van het hebben van vele harmonieuze relaties. In die zin is het verbinden en in contact brengen van mensen inherent aan wie ik ben. Ik zie ook het goede in mensen en gebeurtenissen.

8. Wat is je grootste angst?

Dat mijn kinderen iets overkomt. De liefde die ik voor hen voel, brengt ook een grote kwetsbaarheid mee.

9. Welk talent apprecieer je het meest in je vrienden?

Wat ik in vriendschap heel erg waardeer is het open en eerlijk kunnen delen wat er in mij leeft en echt luisteren naar wat mijn vrienden bezighoudt, hoe ze het leven ervaren. Niets hoeven achter te houden, je hele authentieke zelf uitdrukken brengt zo een diep niveau van intimiteit.

10. Welk talent zou je graag hebben?

Ik zou graag mooi kunnen zingen. Dat talent raakt me bij andere mensen. Er zit zoveel schoonheid in muziek. Als kind moest ik zwijgen tijdens de muziekles omdat ik te vals zing. Ik zing nochtans graag, maar enkel als niemand me hoort.

11. Hoe zou je willen sterven?

Rustig in mijn slaap.

Of zoals Jef Clement vorig jaar. Tijdens het faciliteren van een groep. Tijdens het uitoefenen van mijn levensmissie.

Als ik nu zou sterven dan ben ik blij met mijn leven. Ik heb het ten volle geleefd. Liefst nog niet natuurlijk. Er is nog zoveel te leven en te beleven.

De grote passie van Els is Verbindende Communicatie. Met Walk Your Talk traint ze bedrijven en organisaties maar ook individuen in deze nieuwe taal die gericht is op het creëren van verbinding tussen mensen. Niet oordelen, je eigen behoeften waarnemen en uitspreken én omgaan met die van de andere staan centraal in haar aanpak.

Een basisopleiding Sociologie was de start voor het ontwikkelen van inzichten in hoe mensen functioneren, samenleven en communiceren. Een Master-opleiding in Human Resource Management en een Master Practitioner in NLP bij Arcturus leverden Els verdiepende theoretische inzichten en modellen. Verscheidene functies in sales en HR in organisaties in de sociale economie en zorgsector tenslotte, gaven haar de noodzakelijke praktijkervaring.

Haar voortdurende persoonlijke groei stimuleert Els met opleidingen en trainingen in binnen- en buitenland bij onder andere Arcturus, Center for Non Violent Communication, New York Institute for Non Violent Communication. Ze combineert Geweldloze communicatie onder andere met elementen uit NLP, Theory U, lichaamswerk, en integrale coaching.

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op www.arcturus.be

DE VRAGEN VAN PROUST: ANN VAN DEN EYNDE

Een Arcturus loopbaancoach kadert je professionele activiteiten binnen het grotere geheel van bewustwording en persoonlijke groei. Je job is bedoeld een expressie te zijn van jouw unieke zelf. Wat zijn jouw kwaliteiten, passies en waarden en hoe kan je daarmee een leven neerzetten dat voor jou betekenisvol is?

Ze reiken je handige technieken aan, verbazen je met hun kennis van menselijke interactie, en motiveren je in je ontwikkeling en groei. Maar hoe goed ken je de trainers en coaches van Arcturus echt? Aan de hand van een selectie vragen uit de vragenlijst van Proust graven we dieper in hun ziel. Proust beantwoordde deze directe vragen ooit in een vriendenboekje, en geloofde dat ze de kracht hadden de ware natuur van een persoon te onthullen. Dat belooft!

Deze maand zetten we coach Ann Van den Eynde in de kijker.

1. Wat is je huidige gemoedstoestand?

Ontwakend met de eerste zonnestralen. Een nieuwe lente en zomer is in zicht. Om het met de woorden van Nina Simone te zeggen: “It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a new life and I’m feeling good”. Genietend en dankbaar voor wat het leven voor me in petto heeft, telkens weer.

2. Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

Puurheid, volledig jezelf zijn in eender welke situatie of omgeving. Content met wie je bent, de schoonheid zien in jezelf en in anderen, in al zijn facetten.

3. Welke kwaliteit apprecieer je het meest in je vrienden?

Gevoel voor humor. Ongedwongen en oprecht vragen ”Hoe is het met je?”. Luisteren en ruimte geven aan je verhaal.

4. Welk talent zou je graag hebben?

In dans, muziek, kunst … expressie geven aan wat er is. Voelen en laten voelen en dit delen met anderen, zonder woorden, pure energie.

5. Wat is je meest markante eigenschap?

Ik ga op zoek naar wat mensen uniek en puur maakt. Ik benoem het als ze de connectie met hun essentie verloren hebben en tracht hen te inspireren om zelf (terug) het stuur in handen te nemen, om mogelijkheden te zien en te creëren, om hun perspectief te verruimen.

6. Wat is je grootste angst?

Ademloos zijn en de mogelijke pijn die voorafgaat aan het sterven. Vroeger had ik een panische angst om te sterven, om niet meer te kunnen ademen. Deze angst is ondertussen geluwd omdat ik de afgelopen 10 jaar veel bewuster leef. Ik ben tevreden met het leven dat ik leid en ik kijk uit naar wat het me nog te bieden heeft. Ik besef echter wel dat die angst terug voelbaar zal zijn als er een onverwachts moment komt waarin ik ‘even’ niet meer kan ademen of een levensbedreigende pijn voel. Ik hoop dat ik dan de rust, het vertrouwen en mijn glimlach kan bewaren als ik geconfronteerd word met de eindigheid van het leven op aarde en een grote dankbaarheid te ervaren voor wat het leven me geschonken heeft. Voor de dood an sich heb ik weinig tot geen angst.

7. Wie zijn je favoriete schrijvers?

Te veel om op te noemen en dit is ook afhankelijk van de fases in mijn leven. Om er enkele te noemen: Connie Palmen – Amélie Nothomb – Paulo Coelho – Marianne Fredriksson – Haruki Murakami – Roald Dahl – Griet Op de Beeck … Stuk voor stuk meesters die een complexe materie in eenvoudige, beklijvende taal neerschrijven, gelaagd en steeds op een dieper niveau als je het herleest.

Als coach word ik geïnspireerd door nieuwe methodieken, technieken en zienswijzen die afgestemd zijn op leiderschap, groei en bewustzijnsontwikkeling, met een specifieke voorkeur voor voice dialogue. Een fijne methodiek die je uitnodigt om met een niet-oordelende blik naar jezelf te kijken, met al je facetten en te ontdekken wie je bent. Wat leidt tot meer innerlijke rust en leven vanuit wie jij écht bent, met al je facetten die samenwerken als één geheel. Ik denk dan aan de boeken van Hall en Sidra Stone (grondleggers van voice dialogue) en ‘Ik ken mijn ikken’ van Karin Brugman en Judith Budde. Dit laatste is een zeer toegankelijk boekje waarin je kennis maakt met verschillende kanten van jezelf.

8. Wie zijn je helden in het echte leven?

Iedereen die op zijn eigen unieke manier bijdraagt aan het leven op deze planeet. Iedereen en alles dus. Als je goed kijkt, zit er een held in ieder van ons.

9.  Wat is je motto?

Live Life.

Het leven is fantastisch hoe het zich elke dag uitrolt, geniet van de schoonheid en blijf groeien en ontwikkelen. Ga de uitdagingen aan, vanuit wie je bent, met de maximale mogelijkheden die je hebt, op dat moment.

10. Wat is je meest dominante eigenschap?

Oplossings- en resultaatgericht zijn. Er komt gelukkig meer en meer ruimte om te genieten van de weg naar het doel en het bewust ervaren hiervan. Accepteer wat er nu is want dat is het resultaat dat er op dat moment mag zijn. Het brengt je naar dat wat je nodig hebt, als je er bewust mee omgaat.

11. Hoe zou je graag willen sterven?

Ik hou wel van de quote van Frida Khalo “I hope the exit is joyful and I hope never to return”. Op de tonen van ’I did it my way‘ in de versie van Nina Simone.

Uniek, puur en authentiek. Zie ook vraag 6: in alle rust en vertrouwen, met de glimlach op mijn gezicht, omringd door de ‘lights in my life’.

Luisteren, de essentie doorgronden, mogelijkheden zien, zijn enkele drijfveren van Ann als coach om individuen, ondernemers en organisaties te ondersteunen in het bereiken van hun doelen en te ondersteunen in hun groeiproces. Tijdens het begeleidingstraject kom je weer dicht bij jezelf en vertrekken we van wat jij écht wil, wat écht bij je past. Je potentieel wordt in kaart gebracht en we schetsen een beeld van jouw toekomst. Je krijgt inzicht in jezelf, je talenten, je waarden en je maakt weloverwogen en gerichte keuzes. Ann inspireert je, gaat met je op ontdekkingsreis en moedigt je aan om nieuwe paden te ontdekken. Deze nieuwe toekomstvisie zetten we om in een succesvol actieplan, met concrete acties en meetbare doelen.

Ann heeft meer dan 25 jaar bedrijfservaring in nationale en internationale organisaties. Sinds 2011 is ze bezielster van haar bedrijf Designato, a partner who cares, gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van individuen, ondernemers en organisaties. Haar opleidingen Personal Coach Essentials, gecertificeerd NLP Master Practitioner (Arcturus), facilitator Voice Dialogue, hebben haar een degelijke kennis en ervaring gebracht. Gebeten door communicatie en coaching blijft Ann zich bijscholen om mensen professioneel te begeleiden en te ondersteunen.

INTERVIEW MET KRISTIEN DE WOLF over haar boek “Ava Miller en ik”.

Om het met de woorden van Kristien te zeggen “Dit boek is er op vele manieren gekomen dankzij Eric Schneider en Arcturus. Niet alleen het feit dat ik eraan begonnen ben, maar zelfs het initiële idee. Ik citeer Eric na een sessie delenwerk: “ziezo, en als er mensen onder jullie zijn die de ambitie  hebben een roman te schrijven, die kunnen direct met hun subpersoonlijkheden aan de slag”. Hij zei er niet bij: want die vechten altijd, maar dat is natuurlijk de realiteit en waarom het zo dankbaar is dit in een boek te doen. Ik had toen gewerkt met een engeltje en een duiveltje. Zegt genoeg!”

 

Is het altijd een droom van je geweest om een boek te schrijven?

Het was een droom, maar een die ik heel lang, heel diep in mijn onderbewuste had begraven. Ik heb als klein kind veel geschreven. Gedichten, zelfs toneelstukken die ik met mijn zussen en nichten opvoerde. Ik was wel heel gevoelig voor kritiek en na een slechte ervaring tijdens een kinderschrijfwedstrijd was het meteen voorbij. Soms begon ik op latere leeftijd aan een stuk, maar ik kon niet meer bij mijn authentieke zelf en dus leek het schrijven ook nergens naar. Het duurde tot het tweede jaar van de opleiding voor ik de droom weer durfde uit te spreken tijdens een oefening. ‘Wat wil je echt?’ Ik zei niets. ‘Dat wat je nu denkt!’ zei de programmer van dienst. ‘Schrijven. O jee!’ Het was eruit. Mijn collega’s hebben mij daar de volgende jaren van de opleiding vakkundig op vastgepind. Er was geen weg meer rond. Een andere oefening met delen gaf mij meteen het eerste onderwerp.

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s in jouw boek?

Waarschijnlijk mijn eigen thema’s. In de eerste plaats gezonde grenzen. Alles binnenlaten is niet leefbaar, maar je achter een ondoordringbare muur verstoppen evenmin. Mijn personages in Ava Miller proberen deze strategieën uit tot in het extreme en komen beiden van een kale reis thuis.

Daarnaast is de vriendschap tussen de personages ook een exploratie van hoe je je ergert bij een ander aan wat je jezelf niet geeft. Of omgekeerd, hoe je delen in jezelf kan leren omarmen en je de positieve intentie ervan kan leren zien. Ava Miller kan niet naar haar waarheid leven en ergert zich aan Sieg Engel die dat wel doet. Sieg Engel kan zich niet verbinden en ergert zich aan het feit dat Ava Miller alles zou doen om graag gezien te worden. De integratie van de twee is wellicht de mooiste weg vooruit.

Tenslotte is er het leven vanuit het hart, het gaan voor een levensmissie. In de literatuur worden personages, veelal vrouwen, gestraft voor het buiten de lijntjes kleuren. Denk maar aan Anna Karenina, Nana van Emile Zola of zelfs Scarlett O’Hara in Gone with the Wind. In mijn verhaal is het net omgekeerd. Ava Miller wordt gestraft voor het ja-knikken en het niet volgen van haar roeping. Maar ik laat wel een opening. Elk moment is een goed moment om de knop om te draaien en het hart te laten spreken, vrijheid te nemen en daarvoor de mogelijke afkeuring te aanvaarden.

 

Heb je tips voor mensen die grenzen willen stellen, willen omgaan met beperkende overtuigingen en communiceren met delen uit onszelf?

Het is geen kwestie van tips, maar van grondig zelfinzicht, inzicht in hoe de wereld echt werkt en gestaag blijven groeien, ook en vooral als het pijn doet. Dingen proberen, zien wat er werkt. Het vraagt tijd en toewijding. Ik raad aan het niet alleen te doen, maar minstens een goede coach te nemen. Nog beter is het om samen te groeien met anderen. Dit geeft veiligheid en steun op de moeilijke momenten, maar ook een helder klankbord. Ik heb dat echt mogen ervaren tijdens mijn opleiding hier. Ook het geven van steun helpt je vooruit.

 

Wat vond je het moeilijkste aan jouw schrijfproces?

Het schrijven gaat bij mij van zelf. Nu toch. Nu ik terug toegang heb tot mijn emoties en ik me vrij genoeg voel om me minder aan te trekken van wat anderen denken. Uitgenomen dan van de redacteur, naar wie je wel te luisteren hebt natuurlijk, zeker als je zelf niet de grootste taaltechnische expert bent. Het moeilijkste is nog steeds het wachten. Je moet veel geduld hebben. Maanden wachten terwijl je manuscript ergens op het bureau van een uitgever stof ligt te vergaren. Afgewezen worden zonder feedback. Jezelf bijeenrapen. Verder werken. Geloven dat het er toch van gaat komen. Het is een gevecht tegen de tijd, maar dan in omgekeerde zin. Soms wilde ik dat het een ratrace was, daar kan ik beter mee om dan met traagheid.

 

Hoe hebben jouw opleidingen bij Arcturus en Eric Schneider hierbij geholpen?

Ik weet niet of geduld echt iets is wat ik heb geleerd. Maar het universum heeft nu eenmaal tijd en het is niet wat je voortbrengt, maar wie je wordt als mens tijdens het proces volgens mij. Dat hou ik mezelf voor. Volhouden heb ik dan weer wel geleerd. Authentieker zijn zeker ook. Wat houdt je tegen, is misschien de meest waardevolle vraag die ik heb leren stellen. Meestal zijn het dingen die je denkt over jezelf of over de wereld. Dingen die aangeleerd zijn, die je altijd hebt geloofd, maar die niet noodzakelijk waar zijn. Als je beperkende overtuigingen laat varen, schiet je plots als een raket vooruit.

Van Eric Schneider als persoon heb ik geleerd om te kijken, zonder apriori. Uit te zoeken hoe het allemaal werkt, dat er hoop is ook en een plek voor iedereen die durft vanuit zijn hart te leven. Eric deed het voor, elke dag opnieuw. Hij zei dikwijls dingen die ik onbegrijpelijk vond, ongehoord, tegendraads, subversief zelfs. En dat allemaal zo kalm en vriendelijk, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Dat vond ik zo intrigerend. Ik probeer dat ook te doen en als het me lukt voel ik me daar vrij en sterk door, en liefdevol vooral.

 

Eén van de thema’s in jouw boek is “leven vanuit je hart”, hoe vul jij dit in jouw dagdagelijkse leven in?

Ik schrijf mijn waarheid, en excuseer me niet, maar misschien voel ik het nog het meest als ik coach, omdat ik dan het sterkst onbevooroordeeld ben. Dat is zo’n geluk om elke dag te beleven. Mijn humor is helemaal ter beschikking dan. Als de humor er is, weet ik dat ik vanuit mijn hart aan het leven ben. Er wordt vreemd genoeg heel wat afgelachen in mijn praktijk. Soms tussen de tranen door.

 

Tot slot: wat heeft het schrijven van dit boek jou gebracht? Wat doe je nu anders, dan voordien, en wat voor jou een demonstratie is van leven vanuit het Hart?

Ik link leven vanuit het hart vooral met de kwaliteit van moed en onverschrokkenheid. Dit boek is een bekroning van het durven spreken. Van vertrouwen hebben, van kwetsbaarheid ook. Ik kan met harde kritiek om nu, zonder dat mijn persoonlijkheid aan het wankelen slaat. Dat is al heel wat. Mocht ik ook nog op een podium helemaal mezelf durven zijn in de toekomst, dan zou ik dat nog beter vinden. Dat is de volgende stap voor mij. Gelukkig is er altijd nog nieuw werk te verrichten. Gelukkig.

 

De Vlaamse Kristien De Wolf (Sint-Niklaas 1969) debuteerde in 2017 in de Extazereeks met ‘Rotgeluk’, een bundel uitzonderlijke, korte zedenkomedies waarmee ze veel indruk maakte. ‘Meesterlijk in haar ironie.’ (NBD/Biblion), ‘Het taalgebruik is glashelder.’ (Nederlands Dagblad), ‘Kristien De Wolf is een veelbelovend talent in de Nederlandstalige literaire wereld.’ (Leestafel). Kristien is ook personal coach en erkend loopbaancoach bij Arcturus.

 

Wens je meer te weten te komen over Kristien’s ervaringen als schrijfster en de thematieken in haar boek “Ava Miller en ik”? Dan nodigen we je uit op:

 • de gratis infosessie rond NLP op donderdag 4 April bij Arcturus in Kessel. waarbij Kristien, na de introductie door Eric Schneider, haar persoonlijke ervaringen zal delen en wat de opleiding haar gebracht heeft. Schrijf je hier in via info@arcturus.be
 • of kom naar de boekvoorstelling van “Ava Miller en ik” op vrijdag 5 April – Meer info op www.kristiendewolf.com

Meer lezen over Kristien De Wolf op www.mypersoalcoach.be en www.kristiendewolf.com

DE VRAGEN VAN PROUST: GERLINDE COOYMANS

Een Arcturus loopbaancoach kadert je professionele activiteiten binnen het grotere geheel van bewustwording en persoonlijke groei. Je job is bedoeld een expressie te zijn van jouw unieke zelf. Wat zijn jouw kwaliteiten, passies en waarden en hoe kan je daarmee een leven neerzetten dat voor jou betekenisvol is?

Ze reiken je handige technieken aan, verbazen je met hun kennis van menselijke interactie, en motiveren je in je ontwikkeling en groei. Maar hoe goed ken je de trainers en coaches van Arcturus echt? Aan de hand van een selectie vragen uit de vragenlijst van Proust graven we dieper in hun ziel. Proust beantwoordde deze directe vragen ooit in een vriendenboekje, en geloofde dat ze de kracht hadden de ware natuur van een persoon te onthullen. Dat belooft!

Deze maand zetten we coach Gerlinde Cooymans in de kijker.

 

1. Wat is je huidige gemoedstoestand?

Ik voel me enorm energiek. Zeker ook na een heerlijk weekend ‘Open Heart training’ in de Ardennen. Verder ben ik heel hoopvol en enthousiast naar de toekomst toe over wat er allemaal te gebeuren staat. Dit stemt me echt blij.

2. Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

Spontaneïteit en eerlijkheid, dat iemand helemaal zichzelf kan zijn zonder maskers.

3. Welke kwaliteit apprecieer je het meest in je vrienden?

Eerlijkheid en authenticiteit waardeer ik echt. Het laten merken dat ze vrienden zijn door af en toe interesse te tonen, meelevend te zijn en ook te durven zeggen dat ze het niet met me eens zijn.

4. Welk talent zou je graag hebben?

Ik zou graag heel virtuoos piano kunnen spelen, zonder nadenken, helemaal vrij.

5. Wat is je meest markante eigenschap?

Ik ben een ontzettende doorzetter en positivist. Ik ben echt iemand die in het onmogelijke gelooft, in wonderen en dat ook probeert waar te maken. Mijn intuïtie is ook sterk aanwezig.

6. Wat is je grootste angst?

In principe ben ik niet zo een heel angstig type en daardoor vind ik dit wel een moeilijke vraag om te beantwoorden. Rondom mij zie ik wel veel angsten. Als mensen die ik graag zie, lijden o.w.v hun angsten en merk dat ze niet de moed vinden om door hun angsten heen te gaan dan zou ik hen heel graag begeleiden en hen erdoor heen trekken.

7. Wie zijn je favoriete schrijvers?

Paolo Coelho, Lars Mühl, Ton Müller, Paul Ferrini, Marianne Williamson, Eckhart Tolle, Brene Brown, Pamela Kribbe en zoveel anderen….

8. Wie zijn je helden in het echte leven?

Ik heb enorm veel bewondering voor mijn eigen kinderen en de manier waarop ze hun leven vorm geven. Ook bewonder ik de jeugd in het algemeen. Hoe zij in chaotische tijden toch hun eigen weg vinden.

Marianne Williamson (auteur) omdat zij voor mij de ideale balans heeft tussen vrouwelijke mildheid en mannelijke kracht. Zij moedigt met haar prachtige literatuur vrouwen aan om een rotsvast gevoel van eigenwaarde te verwerven.

9.  Wat is je motto?

Het antwoord hierop sluit voor mij aan bij de vraag over angst. Mijn motto is : Als je de moed toont om je eigen weg te gaan dan toont de weg zich automatisch aan jou. Door moedig te zijn in het leven ga je voorbij je angsten en merk je dat er niets is om angstig te zijn.

10. Wat vind je de meest overschatte deugd?

Het gericht zijn op succes, aardig gevonden te worden en in die zin ‘beleefd zijn’, valse bescheidenheid. Hierdoor verlies je het contact met jezelf en verloochen je je eigen emoties en behoeften. Dit resulteert volgens mij ongetwijfeld in een gevoel dat je geleefd wordt i.p.v. dat je je leven zelf stuurt.

11. Hoe zou je graag willen sterven?

Liefst zou ik me gewoon graag zelf zachtjes willen overgeven; dankbaar en tevreden voor het leven dat ik geleefd heb en met een glimlach op mijn lippen.

Gerlinde coacht en traint in verschillende omgevingen met als doel balans te vinden tussen HOOFD en HART. Op basis van een eigen ontwikkeld trainingsplan www.openhearttraining.be weet zij mensen op een doorleefde manier aan te moedigen om te leven naar wat hun hart verlangt.

Als loopbaancoach reikt zij vanuit een heel breed perspectief verschillende handvatten en inzichten aan om mensen bewust te maken van hun eigenwaarde zodat ze (her)ontdekken hoe waardevol ze zijn. Een gezonde dosis eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn voor haar de basis van een creatief en zinvol leven.

Als loopbaancoach maakt zij geen gebruik van analyses, cijfers en statistieken om richting te geven aan jouw leven maar geeft je vertrouwen in de gids in jezelf: je HART. 

Volg je hart en je volgt de loopbaan van je leven, is een slogan die zij zelf aan de lijve ondervindt.

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op www.arcturus.be

Zingeving en bewustwording: over het doel van het leven en de weg van het Hart

 

Het leven heeft geen vooraf bepaalde betekenis. Ervaringen, mensen, dingen… ze zijn gewoon.

Wij mensen worden uitgenodigd er zélf betekenis aan te geven. Een betekenis die uitdrukt hoe we het leven begrijpen en welk niveau van bewustzijn we hebben.

Dit bewustzijn en begrip geven aan hoe en of we de bedoeling van het leven vatten. Hoe dieper het inzicht in het doel van het leven, hoe beter we weten welke betekenis we in dat kader kunnen geven aan de ‘dingen des levens’.

Wat is dat dan, dat doel van het leven? Dat is het ontwikkelen van steeds meer Bewustzijn, Liefde, Vrijheid, Vreugde, Mededogen, Schoonheid, Vrede, Dienstbaarheid, Integriteit, … zowel innerlijk als uiterlijk. Elk van deze waarden houdt ook de ontwikkeling van de andere in.

Om dat te bereiken is het nodig te groeien in Zelfverantwoordelijkheid en los te komen uit slachtofferbewustzijn. Anders gezegd, gaat het om het loslaten van onbewuste reactiviteit in functie van bewuste, ecologisch verantwoordde pro-activiteit.

 

Het is het leren om telkens opnieuw voor jezelf deze vraag te stellen:

Is wat ik nu kies en doe – in het kader van mijn huidige mogelijkheden – een maximale expressie van Bewustzijn, Vrijheid, Liefde en al die andere waarden? Zo nee, wat kan ik veranderen, waar kan ik aan werken, wat zijn mijn blinde vlekken, waar kan ik in groeien? Als je je die vragen stelt en dat pad bewandelt, ontwikkel je die waarden als vanzelf steeds meer in jezelf. Je wordt een steeds bewuster, vrijer en liefdevoller mens.

Eens op het pad, zijn die waarden bovendien niet langer het doel op zich. Ze worden dan vooral de invulling, de manier waarop we de weg volgen. Het doel van het leven bestaat dus in de manier waarop we de weg van het leven volgen. Of zoals Christus zei: Ik (de Liefde) ben de WEG (niet alleen het doel dus), de Waarheid en het Leven.

Op die weg geldt: nooit opgeven. Blijven gaan voor wat ons helpt de Weg steeds bewuster, liefdevoller en vrijer te kunnen bewandelen. Blijven zoeken, verdiepen, integreren en ontplooien. Slachtoffers geven op. Ze stoppen met zoeken en zakken opnieuw weg in verminderd bewustzijn. Het niet opgeven maakt je tot een Spiritual Warrior, een Spirituele Krijger. Deze weet de dingen in het leven die betekenis te geven die helpt meer Liefde en Bewustzijn te creëren en hij/zij handelt daarnaar in volle integriteit.

Dit gaat op voor al onze levensterreinen. Het gaat erom steeds meer te leven vanuit het Hart, met alle moed dat dat impliceert. Zolang je leeft, klopt je Hart en is je Hart steeds aanwezig. Het is je belangrijkste wegwijzer.

Eric Schneider

DE VRAGEN VAN PROUST: ELKE BUSSCHOTS

Ze reiken je handige technieken aan in een opleiding, verbazen je met hun kennis van menselijke interactie, en motiveren je in je ontwikkeling en groei. Maar hoe goed ken je de trainers en coaches van Arcturus echt? Aan de hand van een selectie vragen uit de vragenlijst van Proust graven we dieper in hun ziel. Proust beantwoordde deze directe vragen ooit in een vriendenboekje, en geloofde dat ze de kracht hadden de ware natuur van een persoon te onthullen. Dat belooft!

Vandaag aan de beurt: Elke Busschots. Elke werkt voor Arcturus als gasttrainer in de opleiding ‘Kindercoach’. Ze heeft zich verdiept in NLP, talentgedreven werken, systemisch coachen en waarderend onderzoek. Elke is ook loopbaanbegeleider.

 

1. Wat is je huidige gemoedstoestand?

Hoopvol dat elk kind heel mag blijven en een plek mag vinden waar hij/zij helemaal zichzelf mag zijn.

2. Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

Oprechte nieuwsgierigheid, zoals je die van vaak bij kinderen ziet, steeds weer onderzoekend, wonderzoekend.

3. Wat vind jij één van je grootste verwezenlijkingen?

Het Blij met mij boek. Onlangs gaf een lezer het mooie compliment ‘in jullie boek hoor ik jullie grote liefde voor jullie kinderen.’ Dat voelde echt als een mooi cadeautje, een warm compliment.

4. Wie zijn je favoriete schrijvers?

Ik heb niet 1 specifieke schrijver die ik bewonder. Ik lees vele dingen graag en met open blik. Er is wel een specifiek boek dat voor mij heel inspirerend was. In mijn begeleiding van kinderen en gezinnen, maar zeker ook als ouder. ‘Laat je kind niet los’ van Dr Gabor Maté en Dr Gordon Neufeld geeft inzicht in onze veranderde maatschappij en hoe dit ook effect heeft op de uitdaging van ouderschap en opgroeien. Dit boek helpt ouders en begeleiders om kinderen en jongeren van vandaag beter te begrijpen en de relatie met hen terug te versterken. Het heeft me zeer geboeid.

5. Wie zijn je helden in het echte leven?

Diegenen die durven kiezen om hun droom ook echt te leven.

6. Wat is je motto?

Het is nooit te laat om een gelukkige kindertijd te hebben, hoe oud je ook bent!

7. Wat is bij jou een erg dominante eigenschap?

Ik zou de vraag anders willen formuleren: wat is mijn grootste talent? De kansengever. Ik geef anderen heel makkelijk kansen en heb ook weinig belemmerende gedachten over hen. Dit talent helpt me om in elk kind een leuk kind te zien en om bij elke ouder te kunnen zien dat ze ongelofelijk hun best doen, met datgene wat ze op die moment ter beschikking hebben.

8. Wat is je grootste angst?

Eigenlijk heb ik geen grote angsten. De schoonheid van opgroeien en ouder worden is dat je wijzer wordt en beter kan relativeren. Angst wordt dan iets relatiever.

Ik zou het wel erg jammer vinden om op het einde van mijn leven de gedachte te hebben dat ik sommige dromen niet gerealiseerd zou hebben. Zo droom ik er van om met mijn gezin een periode in de bergen te wonen, te genieten van het uitzicht, de ruimte, de frisse lucht, de grillen van de natuur. Door het dagelijkse verder tikken van de tijd en de praktische drempel, is deze droom nog niet gerealiseerd. Maar wie weet wat de toekomst mij nog brengt.

9. Welk talent apprecieer je het meest in je vrienden?

Openheid en oprechtheid.

10. Welk talent zou je graag hebben?

Ik ben dankbaar voor alle talenten die in mij zitten. Ik wil geen andere talenten nastreven. Dat is niet wie ik hoor te zijn. Voor mij is het belangrijk om de talenten die ik in mij heb te ontdekken, te leren herkennen, te erkennen en ze volledig te ontplooien. Daarom doe ik ook wat ik doe en help ik anderen graag met het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

11. Hoe zou je willen sterven?

Eenvoudig, in harmonie.

Elke Busschots is gespecialiseerd in talentgedreven en systemisch werken. Mensen sterker maken van binnenuit is haar passie. Zij gelooft dat we een fijner, zinvoller leven hebben als we tevreden zijn met onszelf, goed in ons vel zitten, onze talenten in de juiste context kunnen inzetten en ons omringen door diegenen die echt versterkend voor ons werken. Dit vormt de basis van haar werk als loopbaanbegeleider, professioneel kindercoach en trainer. Ze begeleidt kinderen en ouders en gaat samen met hen op zoek naar wat zij nodig hebben om samen verder te kunnen groeien. Ze geeft hen taal en handvatten om elkaar beter te begrijpen en geeft hen inzichten in hun talenten. Als ouders en kinderen op deze manier naar elkaar kijken dan komen ze dichter bij elkaar en steviger in hun eigen kracht.

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op www.arcturus.be

DE VRAGEN VAN PROUST: KRISTIEN DE WOLF

Een Arcturus loopbaancoach kadert je professionele activiteiten binnen het grotere geheel van bewustwording en persoonlijke groei. Je job is bedoeld een expressie te zijn van jouw unieke zelf. Wat zijn jouw kwaliteiten, passies en waarden en hoe kan je daarmee een leven neerzetten dat voor jou betekenisvol is?

Ze reiken je handige technieken aan, verbazen je met hun kennis van menselijke interactie, en motiveren je in je ontwikkeling en groei. Maar hoe goed ken je de trainers en coaches van Arcturus echt? Aan de hand van een selectie vragen uit de vragenlijst van Proust graven we dieper in hun ziel. Proust beantwoordde deze directe vragen ooit in een vriendenboekje, en geloofde dat ze de kracht hadden de ware natuur van een persoon te onthullen. Dat belooft!

Deze maand zetten we coach Kristien De Wolf in de kijker.

1. Wat is je huidige gemoedstoestand?

Positief en alert. De laatste klant van deze week gaat zo dadelijk op mijn bel drukken.

2. Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

Oordeelloosheid, als een mengeling van liefde en rationaliteit, en van daaruit in staat zijn te doen wat nodig is.

3. Welke kwaliteit apprecieer je het meest in je vrienden?

Onvoorwaardelijkheid.

4. Welk talent zou je graag hebben?

Spreken in het openbaar.

5. Wat is je meest markante eigenschap?

Creatief luisteren zou ik het noemen: een rivier van een intuïtie, vrije associatie, en humor die ik in mijn beste gesprekken voel stromen.

6. Wat is je grootste angst?

Onverschillig te worden.

7. Wie zijn je favoriete schrijvers?

Albert Camus, Nietzsche, John Steinbeck, John Irving, Connie Palmen, Erwin Mortier, Alessandro Baricco, Ken Wilber, Geert Mak en nog zevenduizend anderen waar ik nu even niet kan opkomen.

8. Wie zijn je helden in het echte leven?

Alle voornoemde schrijvers en denkers, maar sommige eerder meer als schrijver, en andere meer als denker; en daarnaast een aantal heel gewone mensen uit mijn eigen kring, mensen die liefdevol en tegelijk rationeel zijn, en die van daaruit altijd lijken te kunnen doen wat nodig is voor het grotere geheel, zonder zichzelf te kort te doen: werkelijk volwassenen mensen dus.

9. Wat is je motto?

Live like a mighty river!

10. Wat vind je de meest overschatte deugd?

Bescheidenheid.

11. Hoe zou je willen sterven?

Daar denk ik nooit over na.

Kristien De Wolf is werkzaam als Persoonlijke Business Coach en Life Counselor. Het centrale thema voor haar is innerlijke kracht. Zij wil mensen de moed helpen vinden om volledig zichzelf te zijn. Via het stimuleren van rationeel denken, voelen vanuit het hart en zorg voor het lichaam, leidt zij haar cliënten naar authenticiteit en een leven dat bij hen past, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op www.arcturus.be

Op uw totale gezondheid!

Van het belang van propere longen, voeding en beweging voor onze gezondheid zijn we ons intussen behoorlijk bewust, in tegenstelling tot enkele decennia geleden. Maar zijn we daarmee gezond, gezonder dan toen? Wat is gezondheid eigenlijk? Hoe gaan we om met onze geestelijke gezondheid? Wat hebben we nodig om ons gezond te voelen? Je leest het in deze blog.

Toen en nu

‘Op de gezondheid!’ Ik herinner me deze standaard nieuwjaarswens al zo lang ik mij nieuwjaren herinner. In de vroege jaren 80 zag ik als kind de nonkels erop klinken, cognac in het glas, sigaret tussen de vingers. Gezellige lach en zware stemmen. Mijn glas fruitsap mee de lucht in. Niet dat ik van die woorden bepaald koud of warm werd. Mijn eigen toenmalige nieuwjaarswensen situeerden zich op het domein van een grotere kamer of een sprekende pop, dat soort dingen. Maar de grote mensen toastten dus op de gezondheid, waarna ze nog een sigaartje naar binnen trokken en de glazen lieten overlopen. ‘Och ja, je leeft maar één keer’ en ‘je moet natuurlijk van iets doodgaan hè’. Ze zagen er gelukkig uit, niet ziek.

Decennia later zien mijn nieuwjaarsfeesten met de familie er ietsje anders uit. De vrolijke nonkels zijn er niet meer bij, er vloeit beduidend minder cognac en de gebraden kalkoen baadt niet langer in tabakswolken. Er wordt nog steeds geklonken op de gezondheid, met iets meer zelfbewustzijn zou je kunnen zeggen. Er zijn BOB’s in het gezelschap, er wordt gepronkt met loopschema’s, voedingsapp’s, of er worden intenties voor het gebruik van die dingen uitgesproken. Los van de technologie weet ik, het zijn andere tijden.

Iedereen gezond dan maar?

Niet zo snel. Want was het mijn kinderlijke blik en de vervormde herinnering – toegegeven, na dat laatste glas cognac teveel klonken mijn nonkels ook niet meer zó blijhartig – of is het toch zo dat mijn gezelschap van vandaag er niet per definitie zo veel gelukkiger, gezonder uitziet dan dat van 35 jaar geleden?

Een hoger lichaamsbewustzijn, een groter besef van de rol van de eigen bijdrage in voeding en beweging, dat wel. Maar een algeheel geluksgevoel is niet iets dat daar per definitie uit voortvloeit, kon ik alleen maar vaststellen. Gesprekken over drukke levens, te druk, moeite met het allemaal gebolwerkt krijgen, werk, kinderen, altijd maar voortdoen, overleven, rugklachten, ander werk willen zoeken, verlangen naar tijd voor zichzelf, meer betekenis. Adem!

Alle rookverboden en app’s ten spijt, er schort nog iets aan onze invulling van gezondheid.

Mens sana in corpore sano

In dat technisch misschien gezond ogende lichaam huist namelijk ook ergens een geest, degene die denkt, over dat lichaam, over de omgeving. Lichaam en geest zijn een tandem, dat weten we, in theorie. In de praktijk worden ze nog steeds vooral behandeld als twee eenwielers met losse onderdelen. Is er iets kapot, wordt dat op mechanische of chemische wijze gerepareerd. Vaak met succes op de korte termijn, neveneffecten niet meegerekend. Voor een grondige en duurzame aanpak is echter een langetermijnvisie nodig en een blik op iemands totale welzijn.

Dat is trouwens ook wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al sinds 1948 in haar definitie van gezondheid vooropstelt. Zij noemt gezondheid ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.’

Ambitieus, zij het bewust vaag. Want gezondheid, vooral geestelijke gezondheid, is voor een groot deel ook een subjectie evaluatie, zegt de WHO. Of hoe de vrolijk paffende nonkels zich in mijn herinnering blijer leken te voelen dan de drukke multitaskers met hoog lichaamsbewustzijn van vandaag.

Geestelijke gezondheid

Hoe we onszelf lichamelijk gezond houden, weten we dus intussen. Of we dat doen, is een andere zaak. ‘Wat niet weet, niet deert’ is in elk geval steeds moeilijker vol te houden.

Hoe we onszelf echter geestelijk gezond houden, daar weten we doorgaans veel minder over. Los van reële psychische ‘stoornissen’ die een aparte behandeling verdienen, kennen de meesten van ons wel zoiets als een ‘normale’ psychische belasting: dagelijkse kleine en grote irritaties, verlies, gevoelens van schuld en schaamte,… Als ze zich opstapelen kunnen ze een zware last op de schouders worden.

Het probleem is niet dat die uitdagingen er zijn, die horen bij het leven. Het probleem is dat we niet weten hoe ermee om te gaan. Mentale gezondheid is geen vak op school of standaard onderwerp aan de keukentafel. Jammer genoeg. Om goed voor je mentale gezondheid te zorgen zijn immers een aantal andere denkkaders nodig dan deze volgens dewelke we meestal zijn opgevoed. Twee voorbeelden.

Van moeten naar willen en kunnen

Ten eerste, luister eens naar de hulpwerkwoorden die je gebruikt. Hoe vaak ‘moet’ je iets? Als kind moest je vanalles. En als volwassene? Als je dat moeten zou vervangen door kunnen, mogen of willen, blijft je zin dan overeind? Geestelijke gezondheid gaat over het opeisen van je eigen autonomie. Wat wil je in je leven en hoe geef je dat vorm? Het klinkt eenvoudig maar vaak struikelen we over onze eigen angsten. Wat als we iemand afwijzen door te kiezen voor wat we willen? Keer het om: wat als je jezelf blijft afwijzen door niet te kiezen voor wat je wil? Wat is de eerste stap die je kan zetten? Tip: alles waar je energie van gaat stromen, waar je blij van wordt, zet je alvast in de goede richting.

Van slachtoffer naar spelmaker

De tweede en meest fundamentele ommekeer die je kan maken is het besef dat het leven je niet zomaar overkomt, dat je geen slachtoffer bent van de omstandigheden. Niet dat je de volledige regie in handen hebt natuurlijk, maar hoe je omgaat met wat zich aandient, daarin heb je keuze, ben jij de spelmaker. Het bepaalt voor 100% je geluksgevoel. In plaats van te blijven hangen in mistroostige gevoelens van verongelijktheid, helpt het om je telkens opnieuw de vraag te stellen: wat kan ik hieruit leren om een vrijer mens te worden? Flexibiliteit in je vastgeroeste gedachten ontwikkelen is de sleutel tot die vrijheid.

En dat kan je dus leren. Makkelijk? Niet altijd. Lonend? Altijd. Te laat? Nooit.

Wil jij ook in 2019 niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je geest zorgen? Neem dan een kijkje in het aanbod van Arcturus: opleidingen in persoonlijke groei en ontwikkeling, coaching en loopbaanbegeleiding.

Op uw totale gezondheid!

 

Hilde Van Liefferinge is trainer en coach. Voor Arcturus werkt ze als loopbaancoach en als trainer in NLP en The Work of Byron Katie.

Nieuwjaarsmatinée

Op zondag 6 Januari 2019 organiseerde Arcturus een nieuwjaarsmatinée  om samen het glas te heffen op de start van een jaar waarbij we 35 jaar hartsbewustzijn binnen Arcturus vierden. 

De muzikale omlijsting werd verzorgd door Duo arabesque met Karen Peeters op harp, Kaat Vissenberg op dwarsfluit en een harpenensemble. We hebben dan ook heerlijk genoten van feeërieke klanken, virtuoze arabesques, poëtische impressies en opgewekte melodieën.

 

We danken jullie oprecht voor jullie aanwezigheid. 

Warme groeten, Eric en Ingrid Schneider.

DE VRAGEN VAN PROUST: CATHY MOSTMANS

Een Arcturus loopbaancoach kadert je professionele activiteiten binnen het grotere geheel van bewustwording en persoonlijke groei. Je job is bedoeld een expressie te zijn van jouw unieke zelf. Wat zijn jouw kwaliteiten, passies en waarden en hoe kan je daarmee een leven neerzetten dat voor jou betekenisvol is?

Ze reiken je handige technieken aan, verbazen je met hun kennis van menselijke interactie, en motiveren je in je ontwikkeling en groei. Maar hoe goed ken je de trainers en coaches van Arcturus echt? Aan de hand van een selectie vragen uit de vragenlijst van Proust graven we dieper in hun ziel. Proust beantwoordde deze directe vragen ooit in een vriendenboekje, en geloofde dat ze de kracht hadden de ware natuur van een persoon te onthullen. Dat belooft!

Deze maand zetten we coach Cathy Mostmans in de kijker.

1. Wat is je huidige gemoedstoestand?

De winter is in het land en dan merk ik dat ik wil cocoonen. Even een versnelling lager schakelen en tijd maken voor ‘hygge’. Zo’n moment van ‘pauze’ leidt dan als vanzelf tot zelfreflectie. De natuur spiegelt ons dat ook: de bomen verliezen hun bladerdek en tonen hun skelet. Datgene wat er echt toe doet, wat hen krachtig maakt en tegelijk buigzaam. Daar maak ik dan ook graag tijd voor: wat vind ik nu eigenlijk écht belangrijk in mijn leven? En welke losse blaadjes mag ik laten vallen? En net zoals de sapstroom zich onzichtbaar voorbereidt op de komende lente, geniet ik er ook van om te dromen vanuit mijn hart. Wat gaat mij volgende jaar blij en gelukkig maken?

2. Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

‘Let it go’. Sommige mensen hebben een inherent vertrouwen in het leven. Daar kan ik gezond jaloers op zijn.

3. Welke kwaliteit apprecieer je het meest in je vrienden?

Dat ze intens genieten van een boeiend gesprek waarin we de wereld en onszelf verbeteren :-)

4. Welk talent zou je graag hebben?

‘Niet durven toch doen’. Ik leg de lat graag hoog voor mezelf en daar is an sich niks mis mee, maar soms wel. Op die momenten waarop het me tegenhoudt om alvast te starten, te beslissen, iets te doen, ook al is het nog niet meteen het juiste. Dat zou ik fijn vinden. En doorheen de jaren ben ik daarin gelukkig fel in gegroeid en blokkeert ‘het goed willen doen’ me absoluut niet meer. En toch… zou ik graag zoals Pipi Langkous denken: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan’.

5. Wat is je meest markante eigenschap?

Verbinden. Ik verbind van nature concepten met elkaar, leg linken die anderen niet meteen zien, verbind mensen met elkaar, … Ik kan het niet laten. Ook in coachingstrajecten kan ik momenten, uitspraken, … verbinden die waardevolle inzichten bloot leggen. Verbinden zit in mijn DNA denk ik ;-) En ik geniet er eigenlijk ook echt wel van.

6. Wat is je grootste angst?

Vroeger zou ik ‘dood gaan’ hebben gezegd, maar die existentiële angst heb ik ergens onderweg van me afgeschud. Confronterende vraag eigenlijk die je stelt… positief confronterend, want waar ik vroeger in mijn acties vaak werd gedreven door angst, kan ik nu niet echt antwoorden op je vraag, want ik weet dat hoe moeilijk en lastig en pijnlijk het gebeuren ook zou zijn waarvoor ik angstig ben; ik op dat moment de intrinsieke kracht heb om recht te veren. Om mijn angst onder ogen te zien, en recht in de ogen te kijken met erkenning. Ik zie dat je er bent en dat is OK, en ik kies ervoor om me niet door jou, dan wel door liefde te laten leiden. Dat heb ik dan blijkbaar de afgelopen tijd toch geleerd. Ha, fijn om dat nu te ontdekken dankzij deze vraag.

7. Wie zijn je favoriete schrijvers?

Die heb ik niet. Wel favoriete topics. Ik blijf gepassioneerd lezen over hoogbegaafdheid/hoogsensitiviteit omdat ik steeds weer diepere lagen daarin ontdek. Eigenlijk boeken die de eenvoud en puurheid van het leven en ons ‘zijn’ aansnijden, kunnen me echt boeien. Dat kan dus gaan van opruimgoeroe Marie Kondo, of de vier inzichten van de Tolteken tot de kookboeken van Pascale Naessens ;-) Ik pendel in mijn literatuur van heel praktische boeken tot spirituele werken en kan van beide erg genieten.

8. Wie zijn je helden in het echte leven?

Jongeren die struggelen en recht veren. Kinderen die in een negatieve context ‘gevangen’ zitten en erin slagen om daarin pro-actief te zoeken naar wat ze wél kunnen doen om gelukkiger en succesvoller te zijn in hun eigen leven. Gelukkig blijf ik kippenvel krijgen wanneer ik daarvan getuige mag zijn en/of eraan mag bijdragen. Het raakt me elke keer opnieuw recht in mijn hart.

9. Wat is je motto?

Doe wat je graag doet! Elke dag opnieuw.

10. Wat vind je de meest overschatte deugd?

Ik twijfel tussen nederigheid en genade. Beide kunnen ervoor zorgen dat mensen zich ‘schuldig’ gaan voelen of de ander ‘veroordelen’. Dat is m.i. een concept dat nooit geboren had mogen worden: schuld. Het houdt ons weg van zelfliefde en net dat is voor mij het begin van een gelukkig leven én een wereld waarin het fijn vertoeven is. Zelfliefde is voor mij het begin van veel moois.

11. Hoe zou je willen sterven?

Ik wil niet dood gaan. Ik wil sterven. Het proces bewust meemaken. Ik wil niet ‘plots weg zijn’ met mijn lichaam.

En … daar graag nog een paar decennia mee wachten, want ik wil in dit leven nog een paar waardevolle zaken creëren ;-)

Cathy Mostmans staat bekend als een doortastend en zeer betrokken executive coach met meer dan 10 jaar coachingservaring. Cathy leeft en werkt vanuit haar hart en verstaat de kunst om diepliggende change te begeleiden op een zeer pragmatische en tastbare wijze. Door haar ontembare leerhonger beheerst ze diverse methodieken, oude wijsheden en hedendaagse theorieën. Toch is het niet daarom dat u haar zal appreciëren als coach. Maar wel om wie ze ‘is’ – als mens én als coach. Cathy staat kwetsbaar en authentiek in elk coachingsgesprek en durft te vertrouwen op haar intuïtie. De methodieken, haar divergente denken, scherpvoelend oog en open feedback slaan de brug naar tastbare inzichten en concrete actie.

Sinds 2013 specialiseert Cathy zich in hoogbegaafdheid bij volwassenen.

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op www.arcturus.be

DE VRAGEN VAN PROUST: JANNIE IJZENDOORN

Ze reiken je handige technieken aan in een opleiding, verbazen je met hun kennis van menselijke interactie, en motiveren je in je ontwikkeling en groei. Maar hoe goed ken je de trainers en coaches van Arcturus echt? Aan de hand van een selectie vragen uit de vragenlijst van Proust graven we dieper in hun ziel. Proust beantwoordde deze directe vragen ooit in een vriendenboekje, en geloofde dat ze de kracht hadden de ware natuur van een persoon te onthullen. Dat belooft!

Vandaag aan de beurt: Jannie Ijzendoorn. Jannie werkt voor Arcturus als gasttrainer in de module ‘Systemische opstellingen’ binnen het kader van de opleiding Transformative Life Coaching 2 (TLC 2).

Na haar opleiding Maatschappelijk Werk maakte zij kennis met NLP en raakte zo enthousiast dat ze begon met de opleiding tot Practitioner in NLP. Dat enthousiasme bleef en inmiddels is zij sinds 2001 internationaal gecertificeerd NLP senior trainster. Zij is eigenaar van het Nederlandse NLP-opleidingsinstituut Smara Opleidingen vlakbij Rotterdam. Daar geeft zij zelf ook trainingen en individuele therapie en coaching en begeleidt zij intervisiegroepen. Zij werkt o.a. voor Achmea, Radar Vertige, UWV, Gemeente Dordrecht en Second Care.

1. Wat is je huidige gemoedstoestand?

Ontspannen. Twee collega’s zijn bezig met het rooster voor de komende jaren en dat geeft rust. Fijn te merken dat ik steeds meer kan loslaten.

2. Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

Compassie, relativering, dankbaarheid en doorzettingsvermogen.

3. Wat vind jij één van je grootste verwezenlijkingen?

Mijn eigen ontwikkelingsproces, mijn groei en als gevolg daarvan Smara Opleidingen. Als kind opgegroeid in een gezin waar veel pijn, agressie, trauma en machteloosheid was. Ik heb gekozen voor de weg naar Heelheid en ben daar blij, trots en dankbaar voor.

4. Wie zijn je favoriete schrijvers?

Chaim Potok, Ken Wilber, Tommie Wieringa, Ken Follet, Haruki Murakami en nog velen. Ik houd heel veel van lezen en naast romans ook informatieve boeken. Prachtig boek vind ik “God is een werkwoord” van Rabbi Cooper.

5. Wie zijn je helden in het echte leven?

Voor mij is ieder mens een mooi verhaal. Helden vind ik mensen die ondanks omstandigheden die veel van hen vragen, toch blijven geloven in de liefde, gaan voor het leven, gaan voor verbondenheid, gaan voor ontwikkeling, blijven genieten van het leven: Nelson Mandela, Ingrid Schneider, Eric Schneider, Nick Vujicic, Stephen Hawking en nog velen.

6. Wat is je motto?

Zing, vecht, huil, bid, lach en bewonder!

7. Wat is bij jou een erg dominante eigenschap?

Alles zelf willen kunnen. Het gaat steeds beter om te vragen. Systemisch gezien is er sprake van parentificatie. Ik heb me lang verantwoordelijk gevoeld voor het welzijn van anderen en dat heeft er voor gezorgd dat ik het moeilijk vond om te delegeren.

Gaat steeds beter. Joepie!

8. Wat is je grootste angst?

Tsja, eigenlijk geen idee. Het enige dat ik voel, dat de mensen waarvan ik houd iets overkomt.

9. Welk talent apprecieer je het meest in je vrienden?

Betrouwbaarheid, eerlijkheid, humor, plezier hebben in het leven, uitdagingen aangaan, doorzettingsvermogen.

10. Welk talent zou je graag hebben?

Piano kunnen spelen en klassiek zingen.

11. Hoe zou je willen sterven?

Met dankbaarheid in mijn hart en verwonderd/bewonderd openstaan voor dat wat komt!

Jannie vindt het fijn om met anderen, individueel en in groepsverband, te ervaren hoe wij allemaal, onder andere door NLP, authenticiteit en autonomie kunnen ontwikkelen. Vanuit haar werk als trainer en therapeut draagt zij heel graag haar steentje bij aan het creëren van een liefdevolle samenleving.

Jannie specialiseerde zich als  Master NLP Trainer, Transpersoonlijke senior Coach en Counselor, therapeut, Familie-en Organisatieopsteller, Systemic Ritual faciliteerder, werken met Karakterstructuren, relatietherapie en Lichaamsgericht werken.

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op www.arcturus.be

Transformatie – een innerlijk schoonmaakproces

 

Je bent niet tevreden met hoe je leven verloopt. En je weet dat je zo niet verder wil. Hoe je dat gaat doen, weet je nog niet. Maar wat je al wel duidelijk is, is dat je geen herhaling van hetzelfde wil. Je wil niet dezelfde soort job, je wilt niet dezelfde soort relatie. Dit besef komt meestal door een groot verlies. Je geraakt je baan kwijt, je relatie wordt beëindigd, je krijgt een ziekte, … Je zit in een crisis en je beseft dat dit niet meer voor je werkt. Dit moment is dé start van je transformatieproces. Plotseling weet je dat je leven moet geleefd worden!

Daar sta je dan, aan het begin van een mooie, maar moeilijke reis. En wat nu?

Je weet waar je bent en je weet ongeveer waar je wilt geraken. Maar daar tussenin ligt een heel groot onbekend terrein. Je begint uit je oude fundament te stappen, dat niet meer voldoet, maar het nieuwe fundament is er nog niet. Wat volgt is dan heel wat onzekerheid.

Je moet in beweging komen, je aandacht verschuiven van de buitenwereld naar je binnenwereld en van je toekomst en verleden naar het nu. Oplossingen liggen niet in wat je al kent, want dan blijft alles zoals het was. Je moet leren vanuit je hart en je intuïtie te gaan leven en de antwoorden in jezelf te zoeken.

In deze fase van onzekerheid kunnen heel wat emoties naar boven komen, zoals angst voor wat er zal komen, woede over hoe het was of diepe eenzaamheid, verwarring of betekenisloosheid. De kunst is om er ruimte aan te bieden, ze te voelen, er contact mee te maken, zonder er een oordeel over te hebben of ze af te wijzen. Het zijn gevoelens die vaak je leven lang niet gevoeld konden worden. Je bent niet gezien, niet gehoord, niet gevoeld. Je kunt daar voor altijd verdrietig of boos over blijven, of die rol voor jezelf gaan vervullen.

Transformatie is niet-oordelend, zuiver aanwezig zijn vanuit je hart. Je emoties leren (h)erkennen en ruimte geven zodat ze je naar een diepere laag van je bewustzijn brengen en meer in contact komt met je ziel.

Tijdens dit proces kom je jezelf echt tegen. Je moet je eigen demonen gaan bevechten, heel krachtig en sterk, maar met liefde. Je demonen zeggen dat je niks waard bent, of dat je hier nooit meer uit komt. Ze willen dat je opgeeft, en toch weer terugvalt op hetgeen veilig en vertrouwd is, of dat je nog harder gaat werken om de liefde te krijgen die je verdient. Observeer ze, nodig ze uit in je bewustzijn. Het kan periodes opleveren van heel veel inzicht.

Soms kan deze fase je leiden tot een breekpunt. Je ontdekt opeens dat je ideeën over het leven niet waar zijn, of dat je mensen met je eigen afweersystemen hebt uitgesloten, of dat je zo hard hebt moeten vechten om je veilig te voelen. Dit besef kan je letterlijk helemaal door elkaar schudden. Je moet de dingen die je geen vreugde en voldoening geven elimineren uit je leven. Maar vaak is dat net je hele basis, alles wat je kent en waar je je hele leven lang al hebt op vertrouwd. Dit “loslaten” kan heel heftig zijn en dat is ok en nodig. Zolang je dit toelaat en niet oordeelt, mild voor jezelf bent en liefdevol naar jezelf kijkt.

Tijdens je transformatie kun je terecht komen in de zogenaamde ‘wachtstand’. Geen gemakkelijke fase. Je voelt je potentie, maar tegelijkertijd kan je ze nog niet manifesteren. Je kan je nieuwe bewustzijn nog niet vertalen naar de buitenwereld. Bekijk dit niet als stilstand. Al je nieuwe bewustzijn neemt de tijd om te ‘settelen’, in te dalen. Je begint te belichamen wat je hebt geleerd.

Dit vraagt heel wat moed. Je moet over de juiste middelen beschikken om te weten wat je moet doen om op een goede manier door de transformatie te gaan. Bij iedere stap moet je bewust leren kiezen. Ieder inzicht is een aanwijzing die je kan opvolgen. De nieuwe weg is meestal de richting die onveilig voelt, onbekend, of spannend. Wees er je eigen wegwijzer. En als er angst opkomt, geef die dan de ruimte (erken hem, voel hem), maar laat hem niet plaatsnemen op jouw bestuurdersplek.

Het is daarom heel erg belangrijk dat je de weg naar transformatie niet alleen gaat. Iedereen, zonder enige uitzondering, heeft hierin hulp nodig. Je omringt jezelf met diegenen die al een stapje verder staan in dit proces. Zij kunnen jou helpen je eigen kracht te ontwikkelen, je eigen autonomie te creëren, je eigen authenticiteit te eren. Essentieel hierin is dat je in verbinding komt met anderen, zonder afhankelijk te worden van hen. Een valkuil waar je steeds aandachtig voor moet blijven. Maar op de weg die je al hebt afgelegd, zal je jezelf en anderen, vanuit steeds meer liefde en hart kunnen helpen.

Vanuit ontwikkelingsperspectief geeft NLP ons de nodige tools om op de juiste, creatieve manier door de transformatie te gaan met een maximum aan vervulling, liefde en vrijheid.

Door bewust te blijven oefenen om vanuit je hart te leven, gaat je binnenkant meer en meer beginnen matchen met je buitenwereld. Je gaat aantrekken wat je het liefste wil.

Door je demonen onder ogen te zien, ontdek je waar je jezelf hebt tegengehouden. Door je hoofd, hart en je acties in lijn te brengen met het universum ga je creëren in plaats van overleven. En dan?

Dan begint er een nieuwe transformatie, waarin je weer dieper afdaalt en misschien weer dezelfde fasen doorloopt, maar dan anders. In ieder geval doe je het dan met meer liefde voor jezelf en meer vertrouwen in de uitkomst. En dat is de schoonheid van transformatie. Het is een oneindig proces, maar liefdevol en vanuit je eigen kracht!

 

door An Van Dessel

DE VRAGEN VAN PROUST: HILDE VAN LIEFFERINGE

Ze reiken je handige technieken aan in een opleiding, verbazen je met hun kennis van menselijke interactie, en motiveren je in je ontwikkeling en groei. Maar hoe goed ken je de trainers en coaches van Arcturus echt? Aan de hand van een selectie vragen uit de vragenlijst van Proust graven we dieper in hun ziel. Proust beantwoordde deze directe vragen ooit in een vriendenboekje, en geloofde dat ze de kracht hadden de ware natuur van een persoon te onthullen. Dat belooft!

Vandaag aan de beurt: Hilde van Liefferinge. Als trainer geeft Hilde binnen Arcturus les in de opleidingen NLP Practitioner, NLP Explorer en de nieuwe opleiding The Work of Byron Katie, die binnenkort start.

1. Wat is je huidige gemoedstoestand?

Het zijn zeer intense weken momenteel. Ik bevind me ergens op de grens tussen woelige onrust en diep vertrouwen, en bovenal immense dankbaarheid. Dat heeft er alles mee te maken dat mijn vaders leven op dit moment zeer fragiel is, na een derde hersenbloeding. Ik ben blij voor elke dag dat hij er nog is.

2. Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

Ik hou van mensen met een oprecht, open en warm hart. Die bewust kwetsbaar en eerlijk met zichzelf in het leven staan.

3. Wat vind jij één van je grootste verwezenlijkingen?

Ik vind elke kleine verwezenlijking iets groots hebben. Iemand raken door jezelf heel ‘raakbaar’ op te stellen, door je hart te openen en echt aanwezig te zijn, in een training, coaching, of gewoon in het dagelijkse leven… Dat geeft mij een gevoel van grootsheid. Omdat je tegelijk ook voelt dat dit niet uit je kleine persoontje komt, maar gewoon het leven is dat je toelaat door je heen te stromen. Als je zelf niet in de weg gaat staan, wordt er veel meer mogelijk.

4. Wie zijn je favoriete schrijvers?

Ik hou van het juiste boek op het juiste moment. Soms staan boeken jaren in mijn kast voor ik ze lees. Om dan ineens binnen te knallen en dingen in beweging te brengen. En daarbij gaat het zowel om klassiekers uit de wereld van persoonlijke ontwikkeling, zoals destijds Eckhart Tolle, Deepak Chopra of Byron Katie. Of ook Eric Schneider heeft me jaren geleden via zijn boek bij NLP gebracht, wat een nieuw hoofdstuk in mijn leven inleidde. Maar ik hou ook heel veel van fictie, het liefst van al met oud, ietwat barok taalgebruik. En ook graag van Nederlandstalige origine. De keuze van woorden werkt rechtstreeks in op mijn gevoel. In een vertaling is dat niet altijd het geval. Ik hou bijvoorbeeld van onze Vlaamse klassiekers, Stijn Streuvels, Hugo Claus, Louis Paul Boon,… Boeiende tijdsdocumenten ook om onze ‘volksgeest’ beter te begrijpen.

5. Wie zijn je helden in het echte leven?

Mijn zoon. Zonder reden en om alle redenen samen. Daarnaast ook elk mens die de moed vindt om zichzelf heruit te vinden, ondanks en dankzij alles.

6. Wat is je motto?

Ooit maakte ik van mijn naam voor de grap een acroniem: HILDE – Happy In Life Despite Everything. Ik heb het (nog) nergens voor gebruikt, maar eigenlijk dekt die vlag de lading wel. Wat er ook gebeurt, hoe hard het leven soms ook beukt of gebeukt heeft, leer daarin je geluk te vinden. Ik geloof dat geluk onze ware natuur is. Dat uit zich in lachen, huilen en alles daartussenin. Het is niet zozeer een emotionele toestand maar eerder een basishouding. Ik noem het ‘bewust optimisme’. Dat is een actief werkwoord. Het begint met aanvaarden, het eindigt met veranderen, en dan opnieuw, in een cyclisch proces. Het alternatief, klagen en zagen, lijkt soms makkelijker, maar kan je ook zien als een vorm van energetische vervuiling. Ziekmakend voor jezelf en voor je omgeving.

7. Wat is bij jou een erg dominante eigenschap?

Ik heb nogal een neiging tot analyseren. Ik had 10 jaar een academische job en daarvan ben ik nog steeds aan het afkicken. Maar ik ben echt al aan de beterhand. Het wordt steeds meer een troef om het beste van 2 werelden te combineren: weten met het hoofd en weten met het hart. Ik zoom vaak in en uit. Ik hou ervan kleine details te verbinden met het grotere geheel, overal verbanden en logica in te zien, ook al is die op het eerste gezicht onzichtbaar.

8. Wat is je grootste angst?

Dat de dood haar meest natuurlijke chronologie niet respecteert. Los daarvan vind ik angsten zeer dankbaar werkmateriaal. Gelukkig hebben we angsten, zo hebben we ook voldoende motivatie om vrij te zijn.

9. Welk talent apprecieer je het meest in je vrienden?

Er simpelweg zijn. Mekaar liefdevolle ruimte geven, zonder oordeel. Soms met woorden, soms zonder woorden.

10. Welk talent zou je graag hebben?

Organisatietalent. Ook al heb ik wel al een en ander georganiseerd, al die praktische beslommeringen kosten mij meer moeite dan mij lief is. Daardoor stel ik soms meer uit dan ik wil.

11. Hoe zou je willen sterven?

Lachend, omringd door wie ik liefheb. En iedereen die meelacht, omdat alles perfect was zoals het was. Om het leven te vieren, inclusief de dood.

Hilde is gepassioneerd door het begeleiden van mensen op hun pad naar een steeds vrijer leven. Innerlijke kracht, zelfrealisatie en levensvreugde staan daarin centraal. Mensen in contact brengen met zichzelf en hun diepste verlangens. Beweging creëren op de dunne grens tussen droom en realiteit en daarin steeds meer opties leren ontdekken en vertrouwen vinden. Je leven zin leren geven door wie je ten diepste bent helemaal te integreren in wat je doet.

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op www.arcturus.be

Kiezen voor je talent – een gesprek met Luk Dewulf

Luk Dewulf, talentcoach en auteur van boeken zoals “Ik kies voor mijn talent” en “Stop burn-out”, pleit voor een positieve revolutie met “talent” als uitgangspunt. Zijn missie is om mensen, die zich niet bewust zijn van hun vermogen, te helpen keuzes te leren maken. Om mensen te laten inzien dat ze het stuur in handen van iemand anders hebben gegeven. Om mensen te helpen zich bewust te worden van hun eigen talenten. Dat is zijn drijfveer, daar ligt zijn passie. Hij houdt ervan om op een podium te staan, mensen aan het lachen te brengen en hen diep te raken. Op persoonlijk vlak ligt zijn passie vooral bij het gelukkig maken van zijn kinderen. Zo veegt hij bijvoorbeeld voor 1 van zijn zonen het fietszadel af voor hij vertrekt. Een kleine daad, maar mooi familiemoment tussen vader en zoon. Hij zoekt het in de kleine dingen, zo is ook lekker koken 1 van zijn energiebronnen.

We nodigen Luk uit voor een presentatie op onze loopbaanbegeleidingsdag en bekijken samen talent vanuit ontwikkelingsperspectief en vanuit loopbaanbegeleiding.

Het verschil tussen “een talent” en “een talent in actie”

De eerste vraag die Luk stelt als spreker op lezingen, is “Wie van u heeft veel talent?”.

Er gaan dan vaak spontaan een heleboel handen in de lucht. Maar wat is nu juist de definitie van talent? Is het een bepaalde activiteit waarin we uitblinken? Iets wat we heel goed kunnen?

“Nee, dat is niet mijn definitie”, zegt Luk. “Talent heeft een vierdimensionale betekenis. Eerst en vooral is het elke activiteit in je leven die je moeiteloos doet en jou voldoening oplevert. Ten tweede vliegt de tijd. Er is een zekere flow. Je gaat zodanig op in de activiteit dat elke vezel in je lichaam erbij betrokken is. Een derde belangrijke voorwaarde is dat het je batterijen oplaadt. En tenslotte kan je voor 100% authentiek jezelf zijn. Een makkelijk trucje hiervoor is om eens stil te staan bij de laatste week. Kijk naar elk moment waarin de tijd is gevlogen, dan ben je authentiek bezig geweest.

Een rode draad bij het talentenverhaal zijn positieve emoties. Je talenten kunnen inzetten laat je hier en nu positieve emoties ervaren, geeft je dus een onmiddellijk effect. Je zal je in elke taak beter kunnen gaan inzetten. Je krijgt letterlijk een breder gezichtsveld en gaat je meer richten op anderen. De positieve emoties gaan we opslaan als voorraden, zodat we weerbaarder worden in moeilijkere tijden. Kiezen voor talent heeft dus ook een duurzaam effect.

Maar mensen worden zich pas bewust van hun talent als een ander dat voor hen benoemt. Het is dus een relationeel begrip. Het moet benoemd worden “in het moment”, vanuit de buik. Er moet een soort “raken aan een verlangen” zijn.

Mijn wens is dat elk kind tussen 2,5 en 18 jaar 1 keer in zijn leven zo’n opmerking krijgt. Dat kan een groot moment van bewustwording zijn voor dat kind!

Ook in loopbaanbegeleiding ligt hier een grote uitdaging. Soms is er nood aan verandering van omgeving om tot echte inzichten te komen. Het is daarbij cruciaal om de juiste begeleider naast jou te hebben, die je hierbij kan helpen. Een mooie methode die ik zelf graag gebruik, is experimenteren. In plaats van 1,5u te praten over wat er zou kunnen gebeuren, gewoon kleine experimentjes gaan doen om te kijken waar je batterijen van gaan opladen.

Een “talent in actie” is een talent dat zichtbaar wordt. Het is je talent + gedrag + context. Een belangrijke nuance die veel meer aandacht zou moeten krijgen in onderwijs en in loopbaanbegeleiding. Mensen baseren vaak hun talent op basis van resultaten. Ze ontkennen dus ook vaak talent omdat ze nog geen resultaten ervan hebben gezien. Dit is geen correcte benadering. Het talent kan zeer zeker aanwezig zijn, maar het is misschien nog geen talent in actie.”

Een talent in actie versus een competentie

“Een competentie is gedrag + context. Het is het gedrag zoals je dat verwacht in een bepaalde situatie. Je kan dus een competentie hebben dat geen talent is. Bijvoorbeeld: op een werkvergadering wordt gevraagd wie het verslag zal schrijven. Niemand biedt zich aan. Uit verantwoordelijkheidsgevoel doe jij dat dan wel, ook al weet je dat dit echt zwoegen zal zijn voor jou. Dan is het schrijven van verslagen geen talent, maar een competentie.

In het bedrijfsleven worden profielen geselecteerd op basis van een competentie lijst. Dit is voor mij veel te beperkt. Ik ben een sterke voorstander van het toevoegen van de energetische lagen in selectieprocedures. Het belang van een geluksgevoel, de tijd doen vliegen, de batterijen opladen, zijn essentieel. Ook binnen loopbaanbegeleiding zou dit onderscheid duidelijk gemaakt moeten worden. Een aanrader om te gebruiken is onder meer de VIA Strengths Questionnaire. Hiermee werk je meer op zingeving en waardenniveau.

Zelf ontwikkelden wij “mytalentbuilder.com”, een online tool voor het in kaart brengen van je talent. We gebruiken een referentiekader van 39 talenten, die grotendeels gebaseerd zijn op gedrag. De talenten zijn opgedeeld in 5 domeinen. Het domein waar de meeste talenten in liggen, daar ligt je kracht. Zoek complementariteit tussen de talenten, maak talent relationeel.”

Een belangrijk verschil in het kader van loopbaanbegeleiding en carrièrekeuzes

“Stel je eens voor, je wint een “Win for life”? Wat zou je dan allemaal doen? Het antwoord is vaak: genieten, dingen die ik graag doe, … Waarom wachten? Doe het NU! En zeker in je loopbaan. Maak je keuzes niet vanuit je hoofd. Je hoofd is de gevangenis voor de oplossing van je problemen.

Als we kijken naar het steeds groter wordende fenomeen van “burn-out”, zien we 2 dynamieken. Je talenten gaan in overdrive bij stress, bijvoorbeeld de bezige bij, de foutenspeurneus, de ja-zegger. De fysieke spanning in je lichaam is het resultaat van verwachtingen waar je niet wil of kan aan voldoen. Met als gevolg dat veel mensen ver over hun grenzen gaan. Een tweede luik is de relationele vechtdynamiek. Dat betekent dat iemand binnen jouw organisatie jou ziet op een manier die je zelf niet wilt. Dit geeft je een gevoel van onrecht, van niet-gezien worden, niet-erkend of gewaardeerd worden. Dit leidt tot piekergedrag, dialogen in je hoofd over frustraties in je werkomgeving. Je moet die ander duidelijk maken dat hij of zij moet veranderen. En hoe meer je dat probeert, hoe minder dat lukt. De oplossing zit niet in het verzet. Je moet niet iemand willen veranderen. Een mogelijke oplossing als coach hierin, is het circulaire gesprek. De bereidheid vinden om samen te spreken. De beelden in het hoofd van de anderen worden dan opgeschreven en gedeeld. Elke doorbraak is beter dan energieverlies.”

Wij danken Luk voor zijn mooie uiteenzetting en wensen hem nog veel succes!

door An Van Dessel

DE VRAGEN VAN PROUST: GERDA CUYPERS

Ze reiken je handige technieken aan in een opleiding, verbazen je met hun kennis van menselijke interactie, en motiveren je in je ontwikkeling en groei. Maar hoe goed ken je de trainers en coaches van Arcturus echt? Aan de hand van een selectie vragen uit de vragenlijst van Proust graven we dieper in hun ziel. Proust beantwoordde deze directe vragen ooit in een vriendenboekje, en geloofde dat ze de kracht hadden de ware natuur van een persoon te onthullen. Dat belooft!

Vandaag aan de beurt: Gerda Cuypers, kindercoach en gecertificeerd NLP-trainer in de vernieuwde opleiding tot Kindercoach bij Arcturus.

1. Wat is je huidige gemoedstoestand?

‘Tevreden, dankbaar en leergierig’

2. Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

‘Ik bewonder in anderen vooral discipline, volharding, trouw en gelijkmoedigheid.’

3. Wat vind jij één van je grootste verwezenlijkingen?

‘Eén van mijn grootste verwezenlijkingen: ik heb de durf en de moed kunnen opbrengen om te kiezen voor wat ik echt graag doe in dit leven.’

4. Wie zijn je favoriete schrijvers?

‘Marianne Frederikson, Isabel Allende, Karen Blixen, Philippe Claudel, Paolo Cognetti, Frederic Lenoir, … en uit de iets oudere doos: Frans Van Isacker. Ik kan ook nog altijd erg genieten van “Pallieter” van Felix Timmermans!’

5. Wie zijn je helden in het echte leven?

‘Viktor Frankl, Nelson Mandela, Martin Gray, … en vooral ook zoveel “gewone” en onbekende mensen die onvoorwaardelijk liefdevol in het leven staan.’

6. Wat is je motto?

‘Mijn motto: propter gaudiam.’

7. Wat is bij jou een erg dominante eigenschap?

‘Een erg dominante eigenschap: grote bezorgdheid en betrokkenheid voor al wie mij lief is en ik heb een grote kring rondom mij!’

8. Wat is je grootste angst?

‘Mijn grootste angst is dat mijn kinderen/kleinkinderen voor mij zouden sterven.’

9. Welk talent apprecieer je het meest in je vrienden?

‘Bij mijn vrienden waardeer ik het meest dat zij eerlijk zijn.’

10. Welk talent zou je graag hebben?

‘Talenten die ik graag zou hebben zijn muzikaal talent en tekentalent, dat zou gewoon plezierig kunnen zijn!’

11. Hoe zou je willen sterven?

‘Ik zou dankbaar willen sterven en daarvoor oefen ik alle dagen!’

Gerda werkt als kindercoach en als gecertificeerd NLP-trainer in de kindercoachopleiding. Ze ontwierp haar eigen versie van NLP-Spelenderwijs en is bezig deze in boekvorm om te zetten. Ze ziet het als haar levensopdracht om kinderen en jongeren zodanig in hun kracht te zetten dat ze het leven kunnen ervaren als een liefdevol geschenk vol kansen en uitdagingen en ze steunt hierbij op zeer veel ervaring en een zeer grote deskundigheid. “Zorgen voor kinderen en teachen, daarvoor ben ik geboren” zegt ze zelf.

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op www.arcturus.be

Wees de held in je eigen leven – Leef vanuit je talent!

1 oktober 2018

Als het op leven vanuit je talent aankomt, kunnen wij nog wat van dieren leren. Van vogels bijvoorbeeld. Zing jij zoals je écht gebekt bent? Lees het in deze blog. Over ontdekken, loslaten en durven.

Elk vogeltje…

‘Kon ik maar zingen…’, denk ik wel eens als ik op de radio een stem hoor passeren die mijn botten raakt, kraakt. Dan lijkt het leven simpel. Je zet je keel open en mensen worden blij. Het is duidelijk waar je goed in bent. ‘Wat een talent!’ zegt men dan. ‘Daar moet je iets mee doen’.

Niet elke vogel is evenwel een nachtegaal. Een arend vindt er wellicht geen fluit aan, aan al dat melodieuze gedoe. Hij denkt ook niet: ‘goh, laat mij eens een toonladder proberen, wie weet springt de vis dan gewoon omhoog in mijn bek.’ Hij blijft doen waar hij goed in is, wijds en scherp, snel en krachtig. Hoe eenvoudig lijkt het leven als je zonder aarzelen doet waar je voor gemaakt bent.

Wij denken

Van vogels weten we dat ze zingen zoals ze gebekt zijn. Al pretenderen wij mensen hetzelfde, in de praktijk blijkt dat toch niet zo simpel, gewoon jezelf zijn. Wij denken. En twijfelen. Piekeren. Durven niet.

Velen van ons kunnen van alles iets en van niets alles. Een gevolg onder meer van onze ‘brede’ vorming in ons ‘algemene’ onderwijssysteem. Iets waarover Einstein zei: ‘Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn capaciteit om in een boom te klimmen, zal hij zijn leven lang geloven dat hij dom is.’

Zin vs materieel succes

Het meest logische zou zijn dat elke mens professioneel werkt vanuit zijn ‘talent(en)’. Vanuit datgene wat hij zowel goed kan als graag doet. Vanuit datgene waarvan hij voelt dat hij er zichzelf in kan ontwikkelen en groeien als mens. Of dat nu liedjes zingen, nagels lakken, bruggen bouwen of een land regeren is. Leven vanuit je talent geeft niet alleen zin om te werken, het geeft ook een gevoel van zin en betekenis aan je leven. Je neemt jouw unieke plek in en levert een bijdrage aan het geheel die niet door iemand anders op exact jouw unieke manier kan worden ingevuld.

Helaas is onze economie anders georganiseerd. Door succes te definiëren in vooral materiële termen, komen we er uiteindelijk vaak toe werk- of studiekeuzes te maken vanuit een economische logica, veeleer dan vanuit een talentenlogica. Waarin vind ik makkelijk werk, eerder dan welk werk past bij mij?

Je talenten ontdekken

Het komt er dus op neer op zoek te gaan naar jouw unieke talenten. Wat maakt jou jou? Dat kan op vele manieren. Soms zijn vragen als: ‘waar ben je goed in, wat geeft jou energie, waar word je blij van?’ al voldoende om beweging te brengen in stilstaand water.

Soms heb je er zelf geen flauw idee van waar je goed in bent. Je ziet overal talent rondom je, maar bij jezelf… jij doet maar wat, zeg je. In dat geval is het nuttig even de volgende oefening te doen. Neem een papiertje en schrijf er een naam op van iemand naar wie jij opkijkt. Iemand die jou raakt. Dat kan een publiek figuur, een collega of je eigen kind zijn. Daaronder schrijf je 10 eigenschappen neer van die persoon die maken dat je hem/haar bewondert. Hij/zij is…, heeft…, kan…, Laat je helemaal gaan. Noteer daarna dezelfde lijst opnieuw, maar verander het onderwerp. In plaats van hij of zij schrijf je ‘ik’. Ik ben…, heb…, kan… met exact dezelfde eigenschappen. Ga even na wat dat met je doet. Kan dat misschien ook kloppen?

Als jij door iemand geraakt wordt, is dat omdat jij iets van die persoon herkent in jezelf. Talent is, zoals zowat alles anders, ook iets dat we vaak projecteren op anderen. Kijk maar hoe onze samenleving zogenaamde helden vereert. Zolang ze presteren weliswaar. Hoe zou het zijn om de held in je eigen leven te zijn?

Durf vs externe zekerheid

Eens je je talent(en) kent, is de volgende vraag natuurlijk hoe je die kunt neerzetten. Of durft neer te zetten. Het verschil tussen een kunstenaar en een schaduwkunstenaar is durf, zegt Julia Cameron. En we zijn allen potentiële kunstenaars. Elk van ons bezit een kunde, een kunst, waarmee je een glimlach op een ander wezen, mens, dier, plant, kunt toveren. Het ware ontwikkelen van je talenten zit dus niet alleen in het ontdekken van waar je goed in bent en waar jouw hart van uit je borstkas springt, maar ook en vooral in het durven vormgeven van dat talent. In het durven jouw unieke plek in te nemen. Of je nu 25 of 75 bent.

Dat vergt wat moed. Moed om te durven loskomen van wat je altijd hebt gedaan. Het comfort van zogenaamde ‘zekerheid’ is iets wat ons vaak tegenhoudt. We houden van ‘vast’. Een vaste job, een vaste relatie, een vaste levensstandaard,… Vaak blijkt echter dat hoe meer we willen vastgrijpen rondom ons, hoe meer we onszelf ook vastzetten en leven vanuit angst, controle en (on)macht. Diep vanbinnen weerspiegelt het enkel een innerlijke onzekerheid. Wat is in godsnaam ‘zeker’?

Ontwikkelen van innerlijke zekerheid

Het pad naar leven vanuit je diepste verlangens en talenten is dus een pad dat evenzeer naar binnen als naar buiten leidt. Het is jezelf tegenkomen. Je oude, geconditioneerde zelf, dat jarenlang vanalles heeft geloofd en gedaan, steevast vanuit de norm van een ander. Omdat ‘men’ ooit zei dat jij wel voor dit of dat zou dienen of net niet goed genoeg was voor dat of dit. ‘Doe maar gewoon, dat is al gek genoeg.’ ‘Niet te hoog van de toren blazen.’ ‘Van lucht kan je niet leven.’ ‘Ga maar voor een écht diploma.’ ‘…’

Leven vanuit je talent is een pad van loslaten van het verlangen naar externe zekerheden en het ontwikkelen van een innerlijke zekerheid. Wetende dat jij uniek bent en tegelijk ook verbonden met alles en iedereen rondom jou. En dat jouw bijdrage even nodig is om het geheel ‘heel’ te maken.

Leven vanuit je talent is bezield leven. Leven vanuit je passie, dat waar jij hier voor bent. Vliegen. Duiken of zingen. Zoals die arend en die nachtegaal, maar dan bewust. Zo stroomt het leven door je heen, raak je anderen recht op die plek waar je hen stimuleert om hetzelfde te doen: leven vanuit hun diepste zelf. De cirkel is altijd rond.

 

Hilde Van Liefferinge is trainer en coach. Voor Arcturus werkt zij als loopbaancoach en geeft zij trainingen in NLP en The Work of Byron Katie.

Wil jij ook graag je talenten ontdekken en in de wereld zetten? Maak een afspraak met een van onze loopbaancoaches. Arcturus is een erkend loopbaancentrum, je kan bij ons terecht met VDAB-loopbaancheques (40 euro voor 4 uur coaching). Meer info… 

Week van het hart 2018

Het hart, onze motor, onze kracht.

Hart- en vaataandoeningen zijn nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in de Westerse wereld. De oorzaken van deze aandoeningen zijn niet altijd van medische aard. Helaas stellen we vast dat de primaire reden vaak te zoeken is in de gevoelsbelevenis.

Naar aanleiding van “Week van het hart”, staan we 7 dagen lang samen stil bij “Emoties” en wat ze betekenen voor “ons hart”. Hebben emoties invloed op de werking van ons hart? Als we onze emoties kunnen leren beheersen, heeft dit dan een positieve invloed op onze gezondheid? Zijn emoties slecht of goed? Zijn onze emoties wie we zijn, of kunnen we hierin ook groeien en leren? En kan Arcturus je daar bij helpen?

Er zijn 5 basisemoties die we kunnen voelen en meten: blijheid, boosheid, verdriet, angst en liefde. Emoties zijn een pure vorm van bewegende kracht. Het woord zegt het zelf: “e-motions”. We bestempelen emoties vaak als goed of slecht. Blijheid en liefde zijn “positieve gevoelens” die we graag ervaren. “Negatieve gevoelens” zoals boosheid, verdriet en angst gaan we liever uit de weg. Maar horen we dan wel wat ons lichaam ons wil zeggen? Elke emotie heeft een duidelijke boodschap en moet dus gehoord EN gevoeld worden.

Laat ons beginnen met zo’n “positief” gevoel: BLIJHEID.

Als we blij zijn, wat voelen we dan? We worden opgewonden, we krijgen een warm gevoel, soms huilen we zelfs van geluk? Wat doet dat precies met ons? Wat is de boodschap die ons lichaam ons wil geven?

De functie van de emotie blijdschap is “opladen”. Blijdschap ontwikkelt de energie om levenslust te krijgen en te behouden. Door blij te zijn, laad je op en ben je beter in staat toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Communicatie met jezelf en anderen verloopt vlotter en duidelijker. Alleen maar positief, zou je dan denken.

Toch zijn er veel mensen die bang zijn voor hun blijdschap. Blijdschap, voorspoed en geluk kun je immers ook weer verliezen. Is het dan niet makkelijker om het niet te ervaren in plaats van het weer af te moeten geven?

Sommige mensen voelen zich ook schuldig over het ervaren van blijdschap of willen niet als “opschepper” bestempeld worden. Als een naaste, een ouder of broertje of zusje, zelf minder blijdschap in zijn leven ervaart, wordt jouw eigen gevoel vaak onderdrukt door dat van schuld of angst voor jaloezie.

Het leven wordt dan een emotionele achtbaan. Zodra we een beetje vreugde ervaren, maken we ons al zorgen over het diepe dal dat onvermijdelijk zal komen. In plaats van te genieten van geluksmomenten, zijn we er juist bang voor. Psychologen noemen dit verschijnsel “fear of happiness”, niet gelukkig durven te zijn. Zo kan de emotie “blijheid” dus een angststoornis worden. En angst doet het risico van ziekte van de kransslagaderen aanzienlijk toenemen.

TIP: Laat het kind in je naar boven komen!

Weet je nog, als kind, toen blijheid nog gewoon spontaan kwam? Als volwassene ben je meer en meer op je verstand gaan vertrouwen. Kiezen met je hart, ben je eigenlijk uit het oog verloren. Dus, probeer vandaag eens je kleine ik van vroeger naar boven te halen. Reageer spontaan en zonder nadenken: Ja, dat vind ik leuk! Klaar!

Laat ons nu eens kijken wat “angst” met ons hart kan doen.

Angst is een emotie die wordt veroorzaakt door een waargenomen of ervaren bedreiging, die meestal leidt tot het vermijden ervan.

De functie van de emotie angst is ons in beweging te brengen naar veiligheid. Als je angst effectief benut, denk je extra goed na, wordt je waarnemingsvermogen scherper, neemt je gevoeligheid toe en groeit je lichamelijke vermogen gigantisch. Angst is dus een noodzakelijke emotie die ons beschermt voor gevaren. Maar als angst er niet mag zijn of onderdrukt wordt, wordt deze meestal juist groter. Alles wat je uitsluit, krijgt meer macht. We ontwikkelen angst voor onze angst.

Angst en chronische stress-patiënten lopen meer risico op cardiovasculaire problemen door een constante verhoogde hartslag, bloeddruk en overmatige blootstelling aan cortisol. Zo neemt dus de kans op een beroerte of hartinfarct aanzienlijk toe.

De emotie “angst” heeft dus een duidelijke impact op ons hart en onze gezondheid. Hoe je met een situatie omgaat, gaat bepalen of je een ervaring opslaat als gezonde of ongezonde angst.

Ongezonde angst kan een grote invloed op je leven uitoefenen. Je zal niet langer de dingen kunnen doen die je wil doen, of je zal belemmerd worden in je dagelijkse activiteiten. Het is moeilijk om deze angst te doorbreken, maar er bestaan mogelijkheden. Angst geeft mensen vaak het gevoel dat ze de controle verloren zijn, dat ze niets aan de angst kunnen doen. Dat klopt niet. Jij kan je angst de baas zijn en je geluk hervinden. Er bestaan manieren, die jij kan gebruiken, om weer de controle over je eigen leven te krijgen. En daar kan Arcturus jou bij helpen! Wij bieden verschillende opleidingen aan die je leren om de manier waarop jij je emoties hebt opgeslagen, te veranderen. Maar hierover later meer!

TIP: Luister niet naar het ja-maar stemmetje!

Probeer vandaag eens volledig op je buikgevoel af te gaan. Vaak komt er dan een ja-maar stemmetje opduiken. Dat is vaak je angst die je tegenspreekt. Kiezen met je hart wil zeggen dat je uit je comfortzone stapt in iets onbekend. Vertrouw erop dat je gevoel je niet in de steek laat. Luister niet naar dat stemmetje. En…blijkt je keuze niet de juiste? Dan is dat ook prima! Terugkomen op een besluit is niet zwak. Integendeel, het kan en mag altijd! Je stuurt simpelweg bij in de richting die je werkelijk ligt.

En wat met de emotie “boosheid”, wat doet dat met ons hart?

De emotie “boosheid” heeft als doel dat we onze grenzen bewaken. Boos worden is dus gezond en zeker niet negatief. Als je “boosheid” toelaat, gaat het ervoor zorgen dat we goed naar onszelf luisteren en onze kwetsbaarheid beschermen.

Maar het gevaar zit weer in het niet-toelaten van deze emotie. Als “boosheid” er niet mag zijn, kan het zich omzetten in woede, agressief of (zelf)destructief gedrag en gaat het zich op den duur helemaal vastzetten in je lichaam.

Agressieve mensen blijken een grotere dikte van de slagaderen in de hals te vertonen, wat een belangrijke risicofactor blijkt te zijn voor een hartaanval of een beroerte. Bovendien hebben mensen die als “minst redelijk” worden beschouwd, 40% verhoogd risico op vaatwandverdikking. Mensen die concurrerend zijn en meer bereid zijn voor hun eigenbelang te vechten, blijken dikkere arteriële wanden te hebben, een voorspeller van coronaire hartziekte. Er is dus duidelijk een verband tussen “intrinsieke boosheid” of lees “boosheid die vastzit in je lichaam” en de gezondheid van het hart.

TIP: Zoek de stilte op!

Heb je vandaag een moment van “boosheid”? Neem dan afstand en laat alles even zijn. Ga er niet op zitten denken. Dat werkt niet. Maak je hoofd vrij, maak een lange wandeling, mediteer, lees een boek, zoek de stilte op en voel je omgeving. Laat de boosheid naar boven komen in zijn pure vorm. Doordat je nu rustiger bent, zal je beter kunnen communiceren met dit gevoel en met jezelf. Je leert de oorzaak van de boosheid te (h)erkennen en gaat dit voor jezelf en anderen beter kunnen omzetten in woorden. Tel dus letterlijk maar even tot honderd en neem de tijd om echt te luisteren naar wat je “boosheid” je wil zeggen.

De vierde basisemotie die we samen bekijken is “Verdriet”.

Waarom voelen we bij groot verdriet letterlijk pijn in ons hart? Een drukkend, benauwd, beknellend gevoel in onze borstkas? Waarom voelen we “verdriet” net daar?

Verdriet is de emotie die ons helpt met het verwerken van verlies en het aangeven van de behoefte aan steun. Verdriet is onvermijdelijk en komt vroeg of laat op je pad. Het is dus heel belangrijk om er goed mee om te kunnen gaan. Als je verdrietig kan en mag zijn, ga je op de juiste manier verbinding maken met wat je verloren hebt, zodat afstand nemen mogelijk wordt.

Als je “verdriet” gaat vermijden of negeren, dan ontstaat er een spierspanning in de borstholte. Iets of iemand verliezen is een vorm van stress. Laat je dat toe, dan ebt dat gevoel bij verwerking meer en meer weg. Hou je de stress tegen, dan creëer je een langdurige spierspanning die een pijnlijke sensatie op de borst en een moeilijke ademhaling kan veroorzaken. Emotionele stress kan de hartfunctie effectief verstoren.

Die emotionaliteit schrikt mensen vaak af om toe te laten. Ze willen zich liever niet bezig houden met ellende of verdriet en zich juist richten op “vrolijke” dingen. Of ze zijn juist bang dat er zoveel los komt, dat er geen einde aan zal komen. Onze maatschappij houdt het vaak ook tegen om “verdriet” te mogen uitten. Toen je klein was, werd er vlug gezegd: “Stop nu met wenen, niet flauw zijn.” Er zijn zelfs culturen waar het jongens al helemaal niet toegelaten is om te huilen, zij moeten “sterk” zijn.

Toch wil ook de emotie “verdriet” eruit, gevoeld en gehoord worden. Als je hierdoor ondersteuning van anderen kan ervaren, werkt dat zelfs versterkend. En leer je er ook op te vertrouwen dat er net als een begin, ook een einde is aan de uiting van verdriet. Bij Arcturus kunnen we jou de ondersteuning bieden om te leren omgaan met verdriet. Dat is immers een proces van aanvaarding.

TIP: Alles heeft 2 kanten:

Een vraag waar te weinig aandacht aan wordt besteed, is wat het jou gebracht heeft? Het is een levenskunst om ook de positieve kanten te belichten voor jezelf. Zie je verlies en/of verdriet als een kans om jezelf in vraag te stellen. Kijk eens in de spiegel en vraag je eens af wat jouw aandeel was in bepaalde gebeurtenissen (relatiebreuk, verlies van werk, …). Anderen kunnen we niet veranderen, maar met onszelf kunnen we WEL aan de slag gaan! Hoe fantastisch is dat!

Zie daarom je verlies/verdriet als een kans, om jezelf in vraag te stellen, om een andere manier te vinden om er mee om te gaan, om misschien wel een nieuwe weg te durven inslaan. Kortom, zie verdriet als een kans tot persoonlijke groei en ontwikkeling. Het is niet WAT je meemaakt dat je leven bepaalt, maar HOE je ermee omgaat!

De laatste emotie van de week is “Liefde”.

Wat is liefde precies? Is het een emotie? Is het een gevoel? Is het een activiteit? Een vorm van bewustzijn?

Liefde betekent een diepe genegenheid, warmte of toewijding voelen voor iets of iemand, dus ook voor jezelf, zonder oordeel, zonder grenzen en zonder verwachtingen, gewoon laten “zijn”. Liefde is een pure, natuurlijke emotie, die je vervult met warmte en kracht. Liefde is het centrum van emoties, het “hart” van ons emotioneel zijn. Liefde maakt ons gezond, heelt ons, liefde laat ons leven. De kracht van liefde zijn endorfines, hormonen die zorgen voor een geluksgevoel. Ze zorgen voor een betere weerstand en een sneller herstel. Ze helpen je in je kracht te staan.

Betrokkenheid, empathie en liefde zorgen voor een positieve verbinding met jezelf en anderen. Je laat binnenkomen wat de ander of jijzelf doormaakt. Hierdoor voel je begrip en erkenning, en dat is 1 van de belangrijkste menselijke behoeftes: (zelf)acceptatie en (zelf)erkenning.

Uit een Amerikaans onderzoek bij mannen in verschillende dorpsgemeenten, bleek dat mannen met hart- en vaatziekten 50% minder ziektesymptomen hadden, wanneer ze wederzijdse liefde met hun partner voelden.
1 dorp sprong er wel heel erg tussenuit. De bewoners hadden de meest ongezonde eetgewoontes, rookten en dronken. Toch kwamen er net daar minder hart- en vaatziekten voor. Het ging om een Italiaanse kolonie waar het sociale leven en de familie een belangrijke plaats innamen en lief en leed werd gedeeld. Een mooi voorbeeld dat emotionele steun, hechting en verbondenheid een cruciale factor is voor onze gezondheid.

Maar ook aan “Liefde” zit een keerzijde die zware gevolgen kan hebben voor ons hart. Liefde of het verlies ervan kan leiden tot het “gebroken hart” syndroom, een ziekte van de hartspier. Het lijkt erg op een hartaanval en wordt er vaak mee verward. Van alle hartinfarcten blijkt ongeveer 1% te gaan om het gebroken hart syndroom. Het verschil met een hartinfarct ligt hem in het feit dat er geen blijvende schade wordt aangericht aan het hart. Het hart herstelt zich vanzelf na enige tijd. Opmerkelijk is dat de bloedvaten abnormaal gaan reageren. De bloedvaten naar het hart worden smaller waardoor het hart minder bloed krijgt, minder zuurstof. Dit is opmerkelijk omdat normaal gesproken in tijden van stress de bloedvaten net wijder worden, en het hart meer bloed krijgt. Dat maakt dit syndroom zo uniek.

Soms hoor je het wel eens in het nieuws of in de buurt, het mooie liefdesverhaal van het oude koppeltje in het dorp. Zij stierf heel plots en enkele weken nadien ging de echtgenoot zijn grote liefde achterna. Hij stierf aan “een gebroken hart”, zeggen ze dan.

TIP: WARM HART – corepoweroefening van Baud Vandenbemden

Vandaag geven we je graag deze mooie oefening mee, probeer ze dagelijks te herhalen. Geef het tijd en oefen het zonder oordelen. Na verloop van tijd zal je zo door een vingerknip dit gevoel kunnen oproepen om de aandacht naar je hartregio te brengen:

– Breng je aandacht naar je hart, ter hoogte van je borst
– Word je heel bewust van het kloppen van je hart
– Genereer liefde door aan iets of iemand te denken waar je liefde voor voelt
– Voel hoe dit beeld je hart vult met liefde en zachtheid
– Voel hoe dit samengaat met een diepere ontspanning van je borststreek en een gevoel van liefde zich door je lichaam verspreid.

Elke emotie kan dus positieve en/of negatieve gevolgen hebben voor onze gezondheid en voor ons hart. Emoties moeten ten volle gehoord, gevoeld en erkend worden.

Naar aanleiding van de “Week van het Hart”, hebben we deze week stilgestaan bij wat emoties kunnen bijdragen als oorzaken van deze aandoeningen.

Het is duidelijk dat onze gevoelsbelevenis een steeds belangrijkere oorzaak wordt in dit kader. Wat kunnen we doen om dit te veranderen? Hoe kunnen we beter voor ons “Hart” zorgen?

De enige oplossing is zelf de controle te nemen van jouw leven! Je moet je emoties leren (h)erkennen, toelaten en accepteren. Bewuster gaan leven, dichter bij je kern. Je emoties leren zien als nuttige boodschappers die je in beweging brengen. Steeds dichter naar jezelf. Er zijn geen goede of slechte emoties. Elke emotie mag er zijn. Elke emotie brengt kracht en energie.

De emotie is niet wie je bent. Emoties heb je, maar ze definiëren ons niet. Ze maken ons leven dynamisch en kleurrijk, maar dat is slechts aan de oppervlakte. Daaronder kan je groeien en ontwikkelen naar persoonlijk bewustzijn dat je steviger in het leven doet staan. En dat is wie je bent, dat weten en voelen.

Het verschil tussen je emoties onderdrukken en jezelf afleiden is heel subtiel. En net in dat subtiele verschil ligt de kracht om met je gevoelens in verbinding te komen. Jezelf afleiden tijdens het hoogtepunt van een emotie is zeggen: ik ga nu even weg van deze emotie, ik kies er nu voor om in een andere belevingswereld te zijn.

Dat kan heel nuttig zijn want emoties komen en gaan, het zijn vibraties van dat wat jij op dat moment ervaart in jouw wereld. De boodschap kan door de hevigheid van de emotie verloren gaan. Bewust kiezen om eerst terug te keren naar rust en daarna in gesprek te gaan met je emotie, geeft je krachtige handvatten om ook echt te luisteren en te horen wat de emotie zegt.

Je gevoelens onderdrukken is echter weigeren om ermee in contact te komen. Je vlucht vaak in je hoofd om een oplossing te vinden zodat je niet hoeft te voelen of doorvoelen. Dat geeft waarschijnlijk tijdelijk wat verlichting, maar je creëert emotionele stress door de boodschap van je emoties te negeren. En net die stress is slecht voor ons hart!

Arcturus is een instituut waar de kern van alle opleidingen ligt bij sterker in je eigen kracht te komen. Leven vanuit je hart staat in alles wat we doen centraal.

Op 30 september vieren we “Wereldhartdag”, een perfecte afsluiter van de “Week van het Hart”. 

Arcturus staat voor bewustzijnsontwikkeling vanuit het hart, jezelf uitzuiveren van wat niet van jou is en durven worden wie je in wezen al bent. Werken naar innerlijke harmonie en (zelf)leiderschap. Door mensen bewust te maken van zichzelf, hun gedrag, hun emoties en verlangens, helpen we hen op weg naar meer zingeving, kwaliteit en resultaat in hun leven.

Als pioniers en gevestigde waarde zijn wij dan ook trots op meer dan 35 jaar expertise. Houd zeker onze website en social media in de gaten, want volgend jaar gaan we dat uitgebreid vieren.

Arcturus werkt volgens het principe Develop, Connect, Lead. Neem zelf de verantwoordelijkheid voor je persoonlijke groei en neem je eigen leven en emoties in handen!

NLP of neuro-linguïstisch programmeren vormt onze kernactiviteit. NLP is, zeker in het kader van je emoties leren voelen en begrijpen, een ideale tool. NLP vertrekt vanuit het gegeven dat we als mens geprogrammeerd zijn door onze omgeving. Emoties zijn pure vormen van energie. Maar hoe je omgaat met een emotie en welke lading je er aan geeft, is vaak beïnvloedt door onze omgeving, onze opvoeding, onze hechting met onze ouders, …

Met NLP leer je je bewust te worden van die oude, belemmerende patronen in je gedrag, je denken en je emoties en leer je die ook te veranderen. Je leert helder en effectief te communiceren met jezelf en met anderen. Je leert steeds meer te leven vanuit jezelf, te schitteren vanuit je eigen kracht en zorg te dragen voor jouw HART!

Arcturus geeft regelmatig info-avonden over NLP en onze andere opleidingen, doorheen het ganse land. Bekijk onze website www.arcturus.be en schrijf je nu in!

Naast NLP geven we ook heel veel andere, kortere opleidingen, lezingen en workshops die je kunnen helpen om je leven zelf in handen te nemen. Zo starten we volgende week bijvoorbeeld met een hele mooie kortlopende opleiding Meditation brings joy to your soul. Er zijn nog maar enkele plaatsjes vrij. Andere voorbeelden zijn onze vernieuwde kindercoachopleiding of onze loopbaanbegeleidingen. Persoonlijke groei kan op elk vlak in je leven en daar probeert Arcturus jou bij te helpen.

Wil je graag meer weten over ons, stuur ons dan een mailtje op info@arcturus.be, bel ons op ++32 3 488 40 54, of ga naar onze website www.arcturus.be en schrijf in op onze nieuwsbrief.

Draag zorg voor jezelf! Draag zorg voor je hart! Draag zorg voor je kracht!

De vragen van Proust: Frits Wilmsen

 

Ze reiken je handige technieken aan in een opleiding, verbazen je met hun kennis van menselijke interactie, en motiveren je in je ontwikkeling en groei. Maar hoe goed ken je de trainers en coaches van Arcturus echt? Aan de hand van een selectie vragen uit de vragenlijst van Proust graven we dieper in hun ziel. Proust beantwoordde deze directe vragen ooit in een vriendenboekje, en geloofde dat ze de kracht hadden de ware natuur van een persoon te onthullen. Dat belooft!

Vandaag aan de beurt: Frits Wilmsen, trainer in de opleiding Transformative Life Coaching.

 

1. Wat is je huidige gemoedstoestand? 

‘Ontspannen, nieuwsgierig, en blij.’

 

2. Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

‘Dat heeft iets te maken met wijsheid. Dat mensen in hun gedrag en in hun ontmoetingen blijk geven van begrip van de ander en de situatie. En handelen vanuit een soort betrokkenheid.’

 

3. Wat vind jij één van je grootste verwezenlijkingen? 

‘Ik heb een hele body of thought ontwikkeld rond leiderschap, identiteitsontwikkeling en organisatieontwikkeling. Dat is samen één geheel. Daar werken heel veel mensen mee, ook internationale organisaties en beroepsgenoten, en dat vind ik wel een verwezenlijking. Hoewel ik ergens ook het gevoel heb dat ik het ontvangen heb.’

(Ontvangen op welke manier?)

‘Ik ben met de belangrijkste modellen ’s ochtends wakker geworden.’

 

4. Wie zijn je favoriete schrijvers?

‘Milan Kundera. Irvin Yalom, een Amerikaans psychiater. Margaret Wheatley. Wolfram von Eschenbach, die de Parzival schreef in de dertiende eeuw.’

 

5. Wie zijn je helden in het echte leven? 

‘Obama. Obama is een held. Eric Schneider is voor mij persoonlijk ook een held. Die heeft echt een innerlijke deur bij mij geopend met zijn adembenemende wijsheid. Die piloot die een vliegtuig op de Hudson deed landen, Sully. Dat is een held. En wie ik ook een held vind is luitenant-generaal Mart de Kruif. Die coacht manschappen die PTSS [posttraumatische stressstoornis] hebben. Als je dat doet, heb je iets serieus goed begrepen.’

 

6. Wat is je motto?

‘Dat het in het leven gaat om leren, en om genieten. En dat dat ten volle betekenis krijgt als je weer in contact komt met je innerlijke vonk, met je ziel.’

 

7. Wat is bij jou een erg dominante eigenschap?

‘Ik ben nogal geneigd om een ander gelukkig te willen maken. Ik vind het ook heel mooi om mensen in verbinding te zien gaan. Wanneer je in contact komt met iets wat we eigenlijk allemaal voelen, maar niet zo geneigd zijn om over te praten, uit angst om gek te worden gevonden. Als je echt in gesprek gaat met mensen, merk je dat we allemaal, bijna zonder uitzondering, een grote honger hebben naar zingeving, en naar iets transcendent.’

 

8. Wat is je grootste angst?

‘De angst voor de pijn van het verlies van dierbaren.’

 

9. Welke kwaliteit apprecieer je het meest in je vrienden?

‘Dat heeft iets te maken met broederschap. Een soort van aandacht, oprechte interesse in elkaars leven, en humor.’

 

10. Welk talent zou je graag hebben?

‘Ik zou graag kunnen schrijven zoals één van die mensen die ik daarnet noemde. Ik heb wel een boek geschreven. Althans het manuscript ligt er nu.’

‘Schrijven is een vak apart. Voor een zaaltje krijg ik het verhaal wel overgebracht, en in een training draag je het samen met de mensen om je heen. Maar schrijven moet je alleen dragen. Het is een andere kwaliteit.’

(En dan heb je zo van die schrijvers die allebei kunnen.)

‘Ja, dat is jaloersmakend onrechtvaardig.’ (lacht)

 

11. Hoe zou je willen sterven? 

‘In de armen van een geliefde.’

 

Frits Wilmsen geeft bij Arcturus les in de opleiding Transformative Life Coaching (TLC). In leiderschap en trainen heeft hij zijn uitdaging gevonden. Hij ziet het als zijn missie om compromisloos te leren leven vanuit het hart.

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op www.arcturus.be.