Transformative Life Coaching 1 – TLC 1

De problemen die we vandaag op ruime schaal in onze samenleving aantreffen laten zich grotendeels herleiden tot een verlies van zingeving, een verlies van betekenis. Burn-outs, bore-outs, depressies, … het zijn vaak uitingen van een gevoel van betekenisloosheid. Dit kan niet los worden gezien van de maatschappij waarin we leven, die steunt op louter kwantitatieve criteria. Competitie is de norm, zowel op materieel, financieel, als economisch vlak. De mens wordt herleid tot een leverancier van zijn arbeid en dit volgens de normen en behoeften van het systeem en niet die van zichzelf. Het resultaat is dat we vervreemden van onszelf en van elkaar.
Meer mensen dan ooit voorheen gaan op zoek naar enige vorm van professionele psychische ondersteuning om (terug) orde te vinden in de chaos, om licht te zien in het donker. Hulpverlening is echter allesbehalve een uniform begrip. De visie van waaruit deze plaatsvindt, is essentieel voor de effecten ervan op het vlak van duurzaamheid en algehele menselijke en maatschappelijke ontwikkeling.
De klassieke hulpverlening maakt de cliënt vaak afhankelijk van de therapeut. De cliënt ‘wordt’ genezen door degene die hij daarvoor betaalt. In de praktijk komt deze ‘genezing’ vaak neer op symptoombestrijding, of op het bevestigen van een slachtofferidentiteit. Het resultaat daarvan is dat de cliënt blijft zitten met een gevoel van persoonlijke machteloosheid en betekenisloosheid. Deze manier van werken ondersteunt enkel de heersende maatschappelijke en economische logica en zorgt op termijn voor een bestendiging en escalatie van het probleem.
Hier tegenover wil de opleiding Transformative Life Coaching (TLC) een spiritueel model van betekenisverlening neerzetten. Leren coachen is veel meer dan het aanleren van een reeks gespreks- of interventietechnieken. Het is bredere kaders zien en focussen op groei, ontwikkeling, emancipatie en transcendentie. Alleen een dergelijk spiritueel (niet-religieus) perspectief biedt een solide basis voor duurzame healing in Liefde, Vrede en Vrijheid. 

Het doel van coachen moet dan ook zijn de cliënt te begeleiden naar een leven dat betekenis heeft, dat als het ware de moeite waard is om voor te sterven. De coach maakt de cliënt niet van hem of haar afhankelijk maar zorgt er net voor dat deze vanuit eigen kracht tot zelf-zijn komt.

De opleiding tot Transformative Life Coach noemen we ook het aanleren van ‘the Art of the Compassionate Warrior’. Met andere woorden, het pad van de spirituele krijger. Hij/zij die eerst het eigen hobbelige pad leert te bewandelen. Die eerst naar binnen kijkt en dan pas naar buiten. Die uit ervaring weet wat transformatie betekent en hierdoor mededogen als basisattitude ontwikkelt. Die alleen al door zijn of haar kwaliteit van aanwezigheid een directe impact heeft op het functioneren van de ander.
Een van de belangrijkste doelstellingen van de opleiding tot Transformative Life Coach is dan ook het aanscherpen van die kwaliteit van niet-oordelend zuiver aanwezig zijn vanuit het hart. Voor zover technieken en interventies bij een coaching worden toegepast, moeten zij door een dergelijk aanwezig zijn worden gedragen. Enkel zo kan echte transformatie bij de cliënt getriggerd worden. Tegen het einde van de opleiding is coachen dan ook niet alleen een kunde, maar een ZIJN.

 • Programma

  De opleiding TLC 1 bestaat uit 3 modules

  Module 1:   Zingeving, mens en maatschappij – Eric Schneider

  Leren is kennis vergaren. Op het vlak van coaching bijvoorbeeld vertaalt zich dat in het aanleren van meer en betere coachingtechnieken. Toch is een vraag naar meer kennis op dieper niveau altijd een vraag naar ontwikkeling, naar grensverlegging. We kunnen het vergelijken met een wandeling. Telkens we vooruit gaan, zien we een verlegging van de horizon. Zo is het ook in onze eigen ontwikkeling. Echt nieuwe stappen zetten kan alleen maar wanneer we de horizon van ons eigen model van de wereld verleggen. Dat leidt op zich dan weer tot het zien van nieuwe mogelijkheden. Zo gaan we steeds verder in ontwikkeling.
  Als Transformative Life Coach benaderen we coaching op een niet-klassieke manier. Dat betekent dat we onze horizon dienen te verleggen op het vlak van mensbeeld, onze plaats in het universum en hoe onze ontwikkeling in dat kader dient te gebeuren.

  De fundamentele vraag die we ons dus moeten stellen, is: in welke wereld leven wij nu eigenlijk en in welke wereld willen of kunnen wij leven?
  Het antwoord op die vraag vinden we in een zinvolle synthese van enerzijds oudere, spirituele waarheden en wetmatigheden en anderzijds de moderne wetenschappelijke ontwikkelingen daaromtrent. Zo komen we tot een nieuw wereldbeeld dat toekomstgericht is en onze plaats in het nu opnieuw betekenis en richting geeft. Dat drukt zich dan uiteindelijk uit in de wijze waarop ik welk coachingmodel toepas.
  Een verruiming van ons model van de wereld leidt dus tot een verruiming in bewustzijn. Van daaruit kunnen we in coaching de cliënt op een adequate manier in de ‘juiste’ richting leiden. Dit is de richting die in overeenstemming is met de betekenis van het universum waarin wij leven.

  Het programma van de opleiding ‘Zingeving, mens- en maatschappijvisie’ bestaat uit 3 delen:

  Deel 1: Naar een nieuw wereldbeeld

  In het eerste blok ligt de focus op de formulering van dit nieuwe wereldbeeld, het grotere kader waarbinnen we leven en waarbinnen dus ook de coaching plaatsvindt. Dit doen we concreet vanuit filosofische tradities, vanuit de visie op evolutie en vanuit modern onderzoek op het vlak van collectieve ontwikkeling en de structuur van ons universum. Met andere woorden, we bouwen een wereldbeeld op dat enerzijds de relevante feedback uit het verleden opneemt en dat anderzijds ontwikkelings- en toekomstgericht is, wat ons leidt naar hogere bewustzijnsniveaus.

  Deel 2: Moreel kader

  In het tweede blok stellen we ons de vraag welk gedrag in dit gegeven kader toepasselijk is en welk niet. Welk gedrag helpt ons die outcomes te bereiken die een meetbare expressie zijn van groei in ontwikkeling en bewustzijn, en welk niet? Hiervoor verdiepen we ons in een moreel bewustzijn, gebaseerd op morele principes eerder dan regels. Als we deze respecteren, vormen zij een hulp in de ontwikkeling van meer bewustzijn, meer aanwezig zijn en een zuiverdere perceptie van onze werkelijkheid.

  Deel 3: Niveaus van bewustzijnsontwikkeling

  In het derde blok richten we ons op de structuur en de verschillende etappes in bewustzijnsontwikkeling. Er bestaat een duidelijke hiërarchie in de verschillende niveaus van bewustzijn. Daaraan koppelen we verschillende vormen van aanpak in coaching. We leren welke benadering het beste past bij het bewustzijnsniveau van de cliënt in het kader van zijn of haar groei. Een integratie van deze inzichten geeft niet alleen meer kwaliteit aan onze wijze van coaching, maar aan elk aspect van ons leven.

  Module 2:   Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling – Frits Wilmsen

  Alle info vind je hier  Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling – Frits Wilmsen

  Module 3:   Ambacht – Bart Provost

  In deze opleiding leert de Transformative Life Coach zijn of haar ambacht, zonder in ‘louter techniek’ te vervallen. We ontvouwen onze technische vaardigheden immers vanuit een toegenomen bewustzijn en vertalen ons toegenomen bewustzijn in technieken van een hogere orde. Er is dan ook een voortdurende wisselwerking tussen de inhoud van module 1 en 2 enerzijds en de vaardigheden die wij in deze derde module aanscherpen anderzijds.

  De Transformative Life Coach is te vergelijken met de schilder die maar een kunstenaar wordt door niet alleen het juiste penseel, de juiste schetslijnen of de juiste verf te gebruiken. Zijn ambacht wordt kunst omdat hij schildert vanuit de passie, vanuit een intuïtief weten en voelen, een hoger bewustzijn.

  De technieken die de Transformative Life Coach aanleert, zijn enerzijds een verdieping en anderzijds een verruiming van de NLP-vaardigheden. De verdieping bestaat erin dat bekende technieken als Fair Witness, rapport bouwen en behouden, het outcome-model, enz. hun toepassing zullen krijgen op steeds diepere niveaus en binnen de specifieke setting van een coachgesprek. De verruiming van vaardigheden komt neer op het verkennen en toepassen van andere relevante coachingmodellen. Uniek in deze opleiding is dat we deze ook zullen (her)interpreteren vanuit een NLP-kader. Met andere woorden, je krijgt toegang tot meer bronnen in coachingtechnieken, maar blijft tussen de bomen het bos zien. Daarnaast komen ook de praktische aspecten van coaching aan bod, zoals intake, deontologie, moeilijke situaties, … Deze opleiding geeft je met andere woorden een zeer concrete en handige gids om meteen aan de slag te gaan.

  Het programma van de opleiding Ambacht bestaat uit 3 delen:

  Deel 1: Diepere niveaus van Fair Witness in het kader van rapport

  We starten dit eerste blok met het opstellen van ons eigen outcome model met betrekking tot onze verwachtingen van deze module/opleiding en klaren deze verder uit volgens de regels van de kunst. Stel dat de optimale rapport het uitgangspunt is, op welke manier gaan we dan de Fair Witness positie vorm geven? Hoe kunnen wij onze rapport-vaardigheden verder aanscherpen? Daarnaast komen de verschillende fasen in een coachingtraject en binnen één coachinggesprek aan bod.

  Deel 2: Formuleren van doelen in het kader van morele principes

  We vertalen de morele principes uit module 1 naar hanteerbare parameters in ons coachinggedrag. Bovendien passen wij de morele principes toe op de manier waarop wij samen met de cliënt zijn/haar doelstellingen formuleren. Zien doelstellingen er anders uit wanneer wij op een bewuste manier rekening houden met deze morele principes? 
Verder besteden we aandacht aan welke deontologie we hanteren en waarom, en aan hoe we deze concretiseren en communiceren aan de cliënt?

  Deel 3: Formuleren van doelen in het kader van ontwikkelingsniveaus

  Vanuit het kader van de niveaus van bewustzijnsontwikkeling is het belangrijk te leren bepalen vanuit welk niveau de cliënt opereert en zijn of haar coachingvraag formuleert. 
Hoe kunnen wij bepalen of en wanneer de cliënt open staat voor / klaar is om naar een hoger ontwikkelingsniveau te worden begeleid? Op welk niveau kan de coachingvraag en doelstelling zo nodig worden geherformuleerd, rekening houdend met het ‘gepaste’ ontwikkelingsniveau? Verder staan we stil bij hoe we kiezen voor relevante technieken, hoe we timing in een gesprek hanteren en doen respecteren, en hoe we omgaan met moeilijke situaties tijdens een coachinggesprek.

  Na dit deel ervaren te hebben, ben je in staat om:

  • Bestaande modellen die in het kader van coaching worden gebruikt zelf te herleiden tot een begrippenkader waarmee je bekend bent
  • Voor jezelf het meest effectieve model op vlak van coaching te kiezen of zelf te ontwerpen
  • Verschillende fasen van een volledig coachingtraject te definiëren en voor elke fase de meest geschikte opdracht te bepalen en aanpak te ontwikkelen
  • Gepast te handelen naargelang de verschillende fasen (start / midden / einde) binnen één coachinggesprek
  • In de breedst mogelijke zin volledig ‘aanwezig’ te zijn bij de cliënt, met behoud van de noodzakelijke afstand. Vanuit de Fair Witness positie het eigen model van de wereld kunnen loslaten zonder je te vereenzelvigen met het probleem of het model van de wereld van de cliënt
  • Accurate vragen te stellen die rekening houden met het niveau van persoonlijke ontwikkeling van de cliënt
  • Tijdens het coachen maximaal rekening te houden met de morele principes, zowel m.b.t. rapport als het formuleren van doelstellingen
  • Tijdens het coachen maximaal rekening te houden met het ontwikkelingsniveau van de cliënt, zowel m.b.t. rapport als het formuleren van doelstellingen
  • Je eigen deontologie en je concrete afspraken met de cliënt te bepalen en te communiceren
 • Voor wie?

  De opleiding Transformative Life Coaching is in principe een vervolgopleiding na de NLP Master Practitioner. Ze richt zicht op al wie professioneel aan de slag is of wil met het begeleiden of coachen van mensen, teams of organisaties. Daarnaast staat de opleiding ook open voor eenieder die zich op een dieper niveau verder wil ontwikkelen en naar meesterschap wil groeien in het ‘coachen’ van zichzelf.

  Als je geen voorkennis hebt van NLP vraag je best een intake gesprek aan om te exploreren of de opleiding bij je aansluit.

 • Werkwijze

  De cursus bestaat uit een integratie van theoretische inzichten en praktische toepassingen.

 • Persoonlijke ondersteuning

  Heb je tijdens of na het volgen van de cursus behoefte aan extra persoonlijke ondersteuning? Dat kan. Voor vragen in verband met de cursus kan je gratis terecht bij de assistenten of trainers van de opleiding. Voor verdere uitdieping van je persoonlijke proces kan je een coachafspraak maken bij een van de trainers/coaches.

 • Gratis info-avond Transformative Life Coaching (TLC)

  Heb je een NLP-opleiding achter de rug en wil je je graag verder verdiepen in professioneel coachen, in private of in bedrijfscontext? Maak dan kennis met onze opleiding tot Transformative Life Coach. Deze staat ook open voor iedereen die op zoek is naar meer persoonlijke groei en spirituele verdieping en de ‘coach’ in zijn of haar eigen leven wil worden.

  Gratis info-avond TLC praktisch: 

  Wanneer: 

  • di 10 september 2019 van 19.30 tot +/- 21h30

  Er wordt een hapje en een drankje voorzien. Bevestig je aanwezigheid op onze infoavond via info@arcturus.be of +32(0)3 488 40 54

  Waar: Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontplooiing
  Lierse Steenweg 105
  2560 Kessel

   

  Wat is ‘Transformative Life Coaching’?

  Met deze opleiding willen wij in de eerste plaats een antwoord bieden op huidige maatschappelijke behoeften. Steeds meer mensen ervaren een gevoel van betekenisloosheid. Getuige daarvan de hoge cijfers van onder andere burn-outs, bore-outs of depressies. Er is dan ook een grote behoefte aan coaches die mensen kunnen begeleiden op een pad van echte transformatie, naar een leven dat als zinvol en bijgevolg ook vreugdevol wordt ervaren.

  Daarvoor is een ander type coach nodig dan wat de klassieke hulpverlening aanbiedt. De Transformative Life Coach heeft een andere visie op de mens, de maatschappij en op zijn of haar rol als coach. Als een soort spiritueel krijger die leeft en handelt vanuit mededogen, ontwikkelt hij/zij een dergelijke mate van (zelf)leiderschap, waardoor alleen al de kwaliteit van zijn of haar aanwezigheid transformatie in de ander opwekt. Coachen overstijgt op die manier de kunde, naar een kunst of een ‘zijn’.

  Maar, geen kunst zonder kunde. Daarom is de TLC-opleiding tegelijk ook een zeer praktijkgerichte coachopleiding, waarbij je het zuivere ambacht van coachen van a tot z in de vingers leert te krijgen. Je gaat op diepere niveaus met NLP-technieken aan de slag, maar krijgt ook andere coachingvaardigheden en -technieken aangereikt en leert deze te interpreteren vanuit NLP-kader. Zo krijg je een grotere toolbox met hulpbronnen en blijf je ook door de bomen het bos zien.

  Dus wil jij een echt transformatieve coach worden en leren demonstreren wie we van binnenuit bedoeld zijn te worden, dan is deze opleiding iets voor jou!

   

  Inhoud en structuur van de opleiding

  De volledige TLC-opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit verschillende modules per jaar.

  TLC 1

  • Module 1: Zingeving, mens en maatschappij (Eric Schneider)
  • Module 2: Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling (Frits Wilmsen)
  • Module 3: Ambacht (Bart Provost)

  TLC 2

  • Module 1: NLP en spiritualiteit (Eric Schneider)
  • Module 2: Systemisch werken/coachen (Jannie Ijzendoorn)
  • Module 3: Spiral Dynamics (Bart Provost)

   

  De modules zijn op elkaar afgestemd en vormen een geheel.

  Praktisch ziet de opleiding er als volgt uit:

  • 2-jarige opleiding (of over een langere periode te spreiden)
  • 27 lesdagen per jaar
  • Aparte 2-daagse certificatie (niet verplicht)
  • Totaal aantal lesuren per jaar 162uur.

  Voor verdere vragen of een traject op maat, neem gerust contact met ons op +32(0)3 488 40 54 of mail ons info@arcturus.be

 • Structuur en duur van de opleiding

  De opleiding Transformative Life Coaching is een tweejarige opleiding, bestaande uit TLC 1 en TLC 2. Elk jaar telt 27 lesdagen. Op het einde is een facultatieve certificering voorzien (2 extra dagen).
  * TLC 1 is opgedeeld in:

  • 3 op elkaar afgestemde modules
  • 9 lesdagen per module
  • Lesdagen van 10u tot 18u
  • Totaal aantal lesuren 162uur.

  * Meer info over TLC 2 vind je hier.

  * Facultatief: extra 2-daagse certificering voor wie de volledige opleiding heeft afgerond.

  Totaal aantal lesuren: 162uur.

  Lestijden van 10.00 tot 18.00uur.

 • Data

  TLC EERSTE JAAR 2019-2020

  Module 1 – Zingeving

  • ma tem wo 14 – 15 – 16 oktober 2019
  • ma tem wo 06 – 07 – 08 januari 2020
  • ma tem wo 16 – 17 – 18 maart 2020

  Module 2 – Leiderschap

  • ma tem wo 02 – 03 – 04 december 2019
  • ma tem wo 27 – 28 – 29 april 2020
  • ma tem wo 08 – 09 – 10 juni 2020

  Module 3 – Ambacht

  • ma tem wo 10 – 11 – 12 februari 2020
  • ma tem wo 30 – 31 maart – 01 april 2020
  • ma tem wo 14 – 15 – 16 september 2020
 • Trainer(s)

  Eric Schneider

  Kessel
  info@arcturus.be
  +32 (0)3 488 40 54

  Frits Wilmsen

  Kessel
  info@arcturus.be
  +32 (0)3 488 40 54

  Bart Provost

  Kessel - Aartselaar
  bart.provost@arcturus.be
  +32(0)486 85 15 26

 • Prijs

   

  Deelname TLC 1  Euro (21% BTW excl.)
  TLC 1 (*)  3.750
  TLC 1 met gespreide betaling (*) 3.900
  TLC 1 met vroegboekkorting (**) 3.650

  (*) Vermeld bij de inschrijving de startdatum waarvoor je wenst in te schrijven.

  (**) Je geniet van een vroegboekkorting bij volledige betaling van het cursusbedrag 2 maanden voor aanvang van de volledige opleiding (uitgezonderd bij betaling met KMO-portefeuille).

  Extra kortingen:

  • Voor deelnemers uit Vlaanderen: betaling met KMO-portefeuille Bespaar tot 40% op je netto inschrijvingsbedrag.
  • Voor deelnemers uit Nederland:
   Vrijgesteld van BTW indien in het bezit van een BTW-nummer.
   Bij een tarief van 42% loonbelasting kan je genieten van een aanzienlijk fiscaal voordeel. Neem hiervoor contact op met je belastingsadviseur.

  Volgde je eerder de TLC 1 opleiding bij Arcturus en wil je deze, of delen ervan, graag nog eens opnieuw volgen? Dat kan voor een dagprijs van 25 euro (excl. btw).

 • Waar

  Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontwikkeling – Kessel

  Lierse Steenweg 105, 2560 Kessel

Wat zeggen onze klanten

“Ik was vrij sceptisch maar wat een openbaring! De NLP-opleiding bij Arcturus heeft me  flexibeler maakt en een veel positievere instelling gegeven. Een boost voor mijn fysieke en mentale gezondheid en mijn creativiteit. Zeer deskundige en inspirerende begeleiding, die je meteen alle vertrouwen schenkt.”

“Er zijn voor mij veel redenen om regelmatig terug te denken aan wat ik bij Arcturus allemaal heb geleerd. Bewust, maar ook (misschien veel meer) op onbewust niveau, het belangrijkste: Liefdevolle vriendelijkheid. De kracht en het wonder van communicatie, via ons/mijn hart. Een zeer dankbaar Hart!”