De Revolutionair vanuit het Hart. Een toekomstig Nieuw Normaal?

Wanneer we de vergelijking trekken met de evolutie van gezondheid op individueel niveau met gezondheid van de mensheid, zouden we het volgende kunnen concluderen:

Een overgevoeligheid voor infecties wijst op problemen met ons immuunsysteem. Naast adequate geneeskundige begeleiding vraagt definitieve genezing in veel gevallen een verandering van leefwijze (door bijvoorbeeld het volgen van een dieet) en een verandering van denken door het aanpakken van onderliggende trauma’s, overtuigingssystemen en emotionele blokkades, die het immuunsysteem onder stress zetten of soms geheel of gedeeltelijk ondermijnen. Een verzwakt immuunsysteem ondermijnt ook onze daadkracht, draagkracht, zelfstandigheid, autonomie en vergroot onze afhankelijkheid van de omgeving.

Die omgeving is niet alleen een individuele – maar vooral een collectieve creatie.

Vanuit het perspectief van het collectief kunnen we – naar analogie met het individuele – zeggen dat op dit ogenblik het immuniteitssysteem van de mensheid te wensen overlaat. Daardoor wordt een pandemie mogelijk, een besmetting van de mensheid.

Net zoals niet-ondersteunende overtuigingen, emotionele blokkades, omgevings-issues onze gezondheid corrumperen, kan hetzelfde gezegd worden van de mensheid als geheel.

Om een collectieve gezondheid te realiseren – wat het nieuwe normaal zou moeten vertegenwoordigen – moeten we, net zoals op individueel niveau, t.a.v. onderliggende stressfactoren, zowel wat betreft ‘interne organisatie’ van ons collectief zelfbeeld en de wijze waarop we met de omgeving omgaan, leren open staan voor een soms radicale transformatie van ons collectief denken doen en laten. Een transformatie die in haar resultaat meer en meer gezondheid en levensvervulling ondersteunt voor al wat leeft op onze planeet, niet alleen de mens.

Alle aspecten van onze relatie met al wat ons omgeeft, dienen onder de loep genomen te worden. Onze huidige collectieve situatie dwingt ons daartoe.

We worden uitgenodigd van op een nieuw niveau van bewustzijn een vorm van ‘natuurlijk leven’ te ontwikkelen. Dit is geen uitnodiging tot regressie en primitivisme, maar een creatieve uitnodiging om met behulp van huidige reeds voorhanden zijnde technologie en wetenschap een planetaire maatschappij te ontwikkelen in harmonie met universele/kosmische krachtlijnen en principes die fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid en vervulling ondersteunen, zowel individueel als dus collectief.

 

Wat zijn daarin mogelijk belangrijke aanknopingspunten:

 1. Technologie.

Het gebruik en verdere ontwikkeling van artificiële intelligentie zodat die een basis kan worden voor grotere vrijheid, creativiteit, authenticiteit, i.p.v. een technologie waar we onze controle aan afgeven, onze vrijheid aan opofferen, onze bewustzijnsontwikkeling mee saboteren, ons door laten programmeren door ons een visie op de realiteit in te laten prenten. Een visie die geen enkele connectie meer heeft met ons eigen innerlijk weten en zijn.  De vermindering van corruptie, startend op niveau van globale productie van de technologie kan leiden tot een complete systeemverandering met een spiritueel perspectief. Zo krijgen we een technologie die vervulling, geluk, bewustzijn ondersteunt en stimuleert i.p.v. blokkeert.

 

 1. Opvoeding en onderwijs.

De transformatie van de opvoeding op alle niveaus, zodat ze de basis vormt voor creatief en spiritueel functioneren in het zich aankondigende kwantum-tijdperk. Zeer belangrijk daarin is dat de relatie ouders-kind(eren) geheeld wordt. Dit betekent o.a. dat ouders in eerste instantie de tijd en ruimte krijgen samen te zijn met de kinderen. Dit geeft terug mogelijkheden de familie als fundamentele ‘ontmoeting’-cel van de maatschappij te ondersteunen en te helen. Het is de maatschappelijke heling op ‘celniveau’.

 

 1. Geneeskunde.

Transformatie van de medische sector die een einde maakt aan farmaceutisch corporatisme, en vooral iedereen gelijkwaardige toegang geeft tot die vorm van geneeskunde die hij/zij nodig heeft. Er bestaat a priori geen beste vorm van genezing. Elke vorm heeft haar eigen terrein en niveau van impact. Wat is dan de beste geneeswijze? Deze die de patiënt geneest.

Dit vereist maximale vrijheid in de keuze en ontwikkeling van alle vormen van genezing i.p.v. het autoritair opleggen van één benadering als algemeen geldig. Waar gezonde keuzemogelijkheid verdwijnt, stopt de vrijheid, de belangrijkste voorwaarde tot genezing en gezondheid op alle niveaus van wie wij zijn.

 

 1. Politiek.

De laatste 200 jaar zijn we er nog nergens in gelukt echte democratie te demonstreren. Politiek en economie moeten als twee fundamenteel verschillende perspectieven t.a.v. onze collectieve noden terug van elkaar losgekoppeld worden. Als politiek een verlengstuk wordt van economische imperatieven, is het risico op politieke corruptie niet ver af.  In functie van de noodzakelijke transformatie zullen we stap voor stap de functie, positie en macht van de economie en daarin vooral het bankwezen onder de loep moeten nemen.

Het is logisch dat een vernieuwd regeringssysteem naar de toekomst toe een transformatie vereist van alles wat met opvoeding, scholing, vorming en genezing te maken heeft.

 

 1. Stimuleren van authenticiteit i.p.v. conformisme.

Hypernormalisatie met zijn extreme aanpassingsdruk zal moeten losgelaten worden en het accent verschoven worden naar het stimuleren van vrijheid, uniek zijn, authenticiteit, … .

Dat vereist een transformatie van de media in het verleggen van het accent op negativiteit en probleemgerichtheid naar positiviteit en doelgerichtheid. Het brengen van informatie op zo’n manier dat ze verenigend i.p.v. polariserend werkt, dat ze ontmoeting i.p.v. afgescheidenheid beoogt, liefde i.p.v. angst genereert, vrijheid, creativiteit, kunst en schoonheid centraal stelt, i.p.v. destructie en onheil… .

 

 

De vernieuwde maatschappij zal er een zijn waar muziek, dans, kunst, cultuur in het algemeen centraal zullen staan als een demonstratie – zowel als stimulering van – collectieve vrijheid, authenticiteit, schoonheid, harmonie, bewustzijn…kortom: het Hart, Liefde, Eenheid,… Christusbewustzijn.

In het algemeen betekent dit het definitief loslaten van het puur corrumperend materialistisch perspectief in een collectieve radicale keuze voor spiritualiteit en bewustzijnsontwikkeling in alle aspecten van ons collectief en individueel leven, een absoluut radicale keuze voor het Hart.

Al die fundamentele en noodzakelijke veranderingen en transformaties zijn alleen maar mogelijk via een adequate, bewuste, ecologisch verantwoorde communicatie.

Zulk een communicatie moeten we leren en krijgen we niet cadeau.

Training in NLP – ‘Neuro Linguistic Programming ’- is één van de beste, meest effectieve wegen die ons kan helpen in het winnen van meesterschap over de communicatie vanuit het Hart en ons helpt in de daarvoor noodzakelijke bewustwording en groei.

Een groei in een diepere relatie met onszelf, en van daaruit, met anderen en het andere.

Pas in de mate dat we die ontwikkeling toelaten, worden we deel van de collectieve oplossing en transformatie en stoppen we deel te zijn van en een expressie van de collectieve malaise.

NLP training kan ons helpen een stap te zetten in het worden van een ‘nieuwe wereldburger’ in een ‘Nieuw Normaal’, het Normaal van het ‘Hart’.

Het Normaal van het Hart, is het leven en communiceren in een steeds grotere groei in Liefde, Eenheid en Bewustwording.

De juist gevormde NLP-er wordt zo een revolutionair van het Hart!

 

Eric Schneider

Arcturus training & coaching

Waar of niet waar?

Uitnodiging tot verenigende communicatie

We leven in verwarrende tijden, tijden waarin het niet altijd duidelijk is ‘wat waar of niet waar is’, ‘waarop we ons moeten richten en waarop niet’, ‘wat genezend werkt en wat niet’, enz… . Dat alles gaat samen met angst, voor velen vooral veroorzaakt door omgevingsdruk.

 

Deze leidt tot polarisatie, vervreemding, conflict (zowel innerlijk als uiterlijk) en tot een communicatie die de polarisatie weer in de hand werkt. Een vicieuze cirkel.

 

Alle heling, genezing, groei begint bij de juiste communicatie. Om tot een helende uitwisseling te komen dienen een aantal voorwaarden vervuld te worden.Een goede communicatie is een win-win dialoog. Niet ‘wie heeft er gelijk’ maar ‘wat verenigt ons’ ondanks de verschillen?

 

Win-Loose polariseert, Win-Win verenigt!

 

Verenigende dialoog leidt tot Eenheid, leidt ons naar het Hart. Het is een uitdrukking van respect, openheid, liefde en helpt ons mekaar te ondersteunen in het vinden van de weg naar mekaar, naar onszelf en naar de ontdekking van een leven van vervulling, vrijheid, authenticiteit en soevereiniteit. Allemaal belangrijke waarden die onze wereld en wij allemaal nodig hebben, niet in theorie maar in doorleefde ecologisch verantwoorde actie en communicatie. Het meest revolutionaire dat we nu kunnen leren is die houding voor te leven. Er een wandelend voorbeeld van zijn.

 

Niemand kan volledig de waarheid in pacht hebben en niemand is in staat volledig fout te zijn. We beschikken allemaal over een deeltje van de puzzel en pas door onze puzzelstukjes samen te leggen kan de volledige waarheid zich openbaren. Pas door ze samen te leggen, kunnen we bewust worden van dat waarin we het bij het rechte eind hebben en dat wat we moeten leren loslaten.

 

Zo leidt helende dialoog naar dieper begrijpen, dieper bewustzijn en is het een weg naar doorleefde liefde, een uitgroeien boven de angst, een aanwezig zijn in en vanuit ons Hart! Zulke ontwikkeling gebeurt niet vanzelf, maar is een bewuste keuze.

 

De keuze tussen wat ons motiveert:

 

 • Angst of liefde
 • Polarisatie of eenheid
 • Macht of gelijkwaardigheid
 • Censuur, onderdrukking of openheid
 • Slachtofferbewustzijn of authenticiteit en soevereiniteit
 • De matrix of zelfbepaling
 • Gestuurd worden of zelfsturing
 • Vervreemding of ontmoeting
 • Leven of geleefd worden
 • Afstand of omarming
 • Allemaal variaties op hetzelfde thema

 

Om al die redenen zeg ik in elke opleiding dat de bedoeling van de training niet alleen maar is de NLP goed onder de knie te krijgen, maar dat de NLP- training je helpt een vrijer, liefdevoller, meedogender mens te worden. Een mens die door NLP geleerd heeft een leven te leiden dat meer en meer vervullend en bevrijdend is.

 

NLP is tot nu toe nog steeds een van de beste methodes in het leren ontwikkelen van de juiste dialoog met anderen en met jezelf. NLP is de ideale tool om in onze tijd te leren in plaats van deel te zijn van het probleem, deel te worden van de oplossing, namelijk leven vanuit je Hart!

 

 

Eric Schneider