Arcturus : Centrum voor DHARMA en NLP

 

 

We leven in tijden van radicale verandering en vernieuwing. Tijden die noodzaken tot radicale heroriëntering.

Deze evolutie kan alleen verder in de ‘goede richting’ mits een juist inzicht in wat collectief zowel als individueel ‘goede richting’ betekent.

Voor we het echter weten, komen we terecht in een moeras van religieuze, ideologische en politieke betekenissen, visies en associaties die in deze tijd alleen maar verwarring brengen met gevaar tot toenemende polarisatie.

 

In de oudste yoga teksten vinden we raad over hoe de ‘Goede Richting’ te definiëren.

De oude hogere Tantra verschaft ons namelijk een concept: ‘het begrip DHARMA’. Dit concept is vrij van al die associaties, is spiritueel maar niet religieus met het accent op morele ontwikkeling en intelligentie.

Vanuit Tantrisch perspectief komen we nu in de tijd van de terugkeer van de Dharma. De tijd van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.

DHARMA betekent oorspronkelijk ‘essentiële karakteristiek’, dat waardoor iets is/wordt wat het is, en de voorwaarden tot de realisatie daarvan.

 

Wat is het Dharma van de mens? De mens heeft een ziel, een uniek deelhologram van de Bron, God of van Al Wat Is. Het impliceert het vermogen tot Zelf- of Godsrealisatie, tot hoger (kosmisch-) bewustzijn, tot Christusbewustzijn. Het is de essentie van onszelf en vraagt om de realisatie en demonstratie daarvan in ons denken doen en laten, mee gebaseerd op het doordrongen zijn van het besef dat ‘All is Energy and Awareness, Matter is just only effect, never the Cause’.

De mens krijgt de mogelijkheid om al dan niet voor die realisatie te kiezen, om God a.h.w. al dan niet de rug toe te keren.

DHARMA is het bewust volgen en realiseren van onze essentie.

 

ADHARMA is dan de afwijzing, negeren, deconnecteren van die essentie, kiezen voor ‘robotisering’ en Transhumanisme, het vernietigen van wat ons tot Mens maakt. Het verworden tot een geprogrammeerde ‘some-body’ in plaats van de ondersteuning tot het worden tot een ‘Some-One’.

We zouden Dharma ook kunnen vertalen als het al dan niet kiezen voor een hogere vorm van ‘Ecologie’ met het bewustzijn van de Eenheid van alles.

Alleen is dit begrip ‘ecologie’ te verbonden met materialistische politieke en wetenschappelijke ideologieën op zeer diverse terreinen, gezeteld in de MIND en daardoor vanuit spiritueel perspectief niet bruikbaar en in veel gevallen zelfs een expressie van Adharma.

 

De zetel van de DHARMA is niet de ‘Mind’ maar ons HART, ons vermogen tot Liefde, Vrijheid, Vrede, Vreugde, Zelfzijn,…eerst ìn onszelf en vandaaruit in relatie met anderen en het andere.

DHARMA wordt soms ook vertaald als ‘WET, KOSMISCHE WET’.

M.a.w. de realisatie van ons Dharma is een Kosmische wet. Het volgen van die wet leidt tot heling, bevrijding en groei in liefde en harmonie zowel innerlijk in de relatie met onszelf, als in de relaties met de wereld rondom ons. Het is de weg naar de ultieme genezing op individueel, collectief en planetair vlak. DHARMA integreert.

 

ADHARMA is de weg van devolutie, afscheiding, corruptie, verzieking en ondergang, de weg van isolatie (ieder in zijn/haar eigen kot), angst, controle, manipulatie en onderdrukking.

ADHARMA fragmenteert.

De realisatie van de DHARMA echter (l AM ONE, WE ARE ONE) is verbonden met een reeks morele principes (geen regels of geboden!), die de noodzakelijke voorwaarden zijn om tot dat bewustzijn te komen en in de praktijk te demonstreren, door te leven en te communiceren vanuit Eenheid en verbinding.

Het zijn voorwaarden tot MORELE ONKREUKBAARHEID, de noodzakelijke basis voor authentieke spirituele ontplooiing, individueel zowel als collectief.

 

In dit kader is het doel van NLP niet alleen maar optimale communicatie, maar via die communicatie  tot een beter begrip en demonstratie van de Dharma te komen.

 

Zo word je nog meer de vertegenwoordiger en voorloper van een Nieuwe Wereld en Tijd, op weg naar een samenleving gebaseerd op Dharma, op Eenheid, terug in verbinding met heel de kosmos, de Bron, God, Hoger Bewustzijn, Vrijheid, Liefde,…

NLP wordt de structuur van de weg naar Hogere ontwikkeling, van de Dharma.

Alle trainingen bij Arcturus zijn gericht op die groei in Hart , Liefde, Vrijheid, Christusbewustzijn, Eenheid…op de essentie van wie we zijn.

Elke cursus en workshop is een expressie van Dharma.

 

ARCTURUS: CENTRUM voor DHARMA en NLP.

 

We nodigen je graag uit om ons vernieuwde aanbod te ontdekken op www.arcturus.be